longest word in english

By @jackieglade
longest word in english

this is a real word!!!!!!!!

Chapter 1

longest word in english

Methionyl​threonyl​threonyl​glutaminyl​alanyl​prolyl​threonyl​phenyl​alanyl​threonyl​glutaminyl​prolyl​leucyl​glutaminyl​seryl​valyl​valyl​valyl​leucyl​glutamyl​glycyl​seryl​threonyl​alanyl​threonyl​phenyl​alanyl​glutamyl​alanyl​histidyl​isoleucyl​seryl​glycyl​phenyl​alanyl​prolyl​valyl​prolyl​glutamyl​valyl​seryl​tryptophyl​phenyl​alanyl​arginyl​aspartyl​glycyl​glutaminyl​valyl​isoleucyl​seryl​threonyl​seryl​threonyl​leucyl​prolyl​glycyl​valyl​glutaminyl​isoleucyl​seryl​phenyl​alanyl​seryl​aspartyl​glycyl​arginyl​alanyl​lysyl​leucyl​threonyl​isoleucyl​prolyl​alanyl​valyl​threonyl​lysyl​alanyl​asparaginyl​seryl​glycyl​arginyl​tyrosyl​seryl​leucyl​lysyl​alanyl​threonyl​asparaginyl​glycyl​seryl​glycyl​glutaminyl​alanyl​threonyl​seryl​threonyl​alanyl​glutamyl​leucyl​leucyl​valyl​lysyl​alanyl​glutamyl​threonyl​alanyl​prolyl​prolyl​asparaginyl​phenyl​alanyl​valyl​glutaminyl​arginyl​leucyl​glutaminyl​seryl​methionyl​threonyl​valyl​arginyl​glutaminyl​glycyl​seryl​glutaminyl​valyl​arginyl​leucyl​glutaminyl​valyl​arginyl​valyl​threonyl​glycyl​isoleucyl​prolyl​asparaginyl​prolyl​valyl​valyl​lysyl​phenyl​alanyl​tyrosyl​arginyl​aspartyl​glycyl​alanyl​glutamyl​isoleucyl​glutaminyl​seryl​seryl​leucyl​aspartyl​phenyl​alanyl​glutaminyl​isoleucyl​seryl​glutaminyl​glutamyl​glycyl​aspartyl​leucyl​tyrosyl​seryl​leucyl​leucyl​isoleucyl​alanyl​glutamyl​alanyl​tyrosyl​prolyl​glutamyl​aspartyl​seryl​glycyl​threonyl​tyrosyl​seryl​valyl​asparaginyl​alanyl​threonyl​asparaginyl​seryl​valyl​glycyl​arginyl​alanyl​threonyl​seryl​threonyl​alanyl​glutamyl​leucyl​leucyl​valyl​glutaminyl​glycyl​glutamyl​glutamyl​glutamyl​valyl​prolyl​alanyl​lysyl​lysyl​threonyl​lysyl​threonyl​isoleucyl​valyl​seryl​threonyl​alanyl​glutaminyl​isoleucyl​seryl​glutamyl​seryl​arginyl​glutaminyl​threonyl​arginyl​isoleucyl​glutamyl​lysyl​lysyl​isoleucyl​glutamyl​alanyl​histidyl​phenyl​alanyl​aspartyl​alanyl​arginyl​seryl​isoleucyl​alanyl​threonyl​valyl​glutamyl​methionyl​valyl​isoleucyl​aspartyl​glycyl​alanyl​alanyl​glycyl​glutaminyl​glutaminyl​leucyl​prolyl​histidyl​lysyl​threonyl​prolyl​prolyl​arginyl​isoleucyl​prolyl​prolyl​lysyl​prolyl​lysyl​seryl​arginyl​seryl​prolyl​threonyl​prolyl​prolyl​seryl​isoleucyl​alanyl​alanyl​lysyl​alanyl​glutaminyl​leucyl​alanyl​arginyl​glutaminyl​glutaminyl​seryl​prolyl​seryl​prolyl​isoleucyl​arginyl​histidyl​seryl​prolyl​seryl​prolyl​valyl​arginyl​histidyl​valyl​arginyl​alanyl​prolyl​threonyl​prolyl​seryl​prolyl​valyl​arginyl​seryl​valyl​seryl​prolyl​alanyl​alanyl​arginyl​isoleucyl​seryl​threonyl​seryl​prolyl​isoleucyl​arginyl​seryl​valyl​arginyl​seryl​prolyl​leucyl​leucyl​methionyl​arginyl​lysyl​threonyl​glutaminyl​alanyl​seryl​threonyl​valyl​alanyl​threonyl​glycyl​prolyl​glutamyl​valyl​prolyl​prolyl​prolyl​tryptophyl​lysyl​glutaminyl​glutamyl​glycyl​tyrosyl​valyl​alanyl​seryl​seryl​seryl​glutamyl​alanyl​glutamyl​methionyl​arginyl​glutamyl​threonyl​threonyl​leucyl​threonyl​threonyl​seryl​threonyl​glutaminyl​isoleucyl​arginyl​threonyl​glutamyl​glutamyl​arginyl​tryptophyl​glutamyl​glycyl​arginyl​tyrosyl​glycyl​valyl​glutaminyl​glutamyl​glutaminyl​valyl​threonyl​isoleucyl​seryl​glycyl​alanyl​alanyl​glycyl​alanyl​alanyl​alanyl​seryl​valyl​seryl​alanyl​seryl​alanyl​seryl​tyrosyl​alanyl​alanyl​glutamyl​alanyl​valyl​alanyl​threonyl​glycyl​alanyl​lysyl​glutamyl​valyl​lysyl​glutaminyl​aspartyl​alanyl​aspartyl​lysyl​seryl​alanyl​alanyl​valyl​alanyl​threonyl​valyl​valyl​alanyl​alanyl​valyl​aspartyl​methionyl​alanyl​arginyl​valyl​arginyl​glutamyl​prolyl​valyl​isoleucyl​seryl​alanyl​valyl​glutamyl​glutaminyl​threonyl​alanyl​glutaminyl​arginyl​threonyl​threonyl​threonyl​threonyl​alanyl​valyl​histidyl​isoleucyl​glutaminyl​prolyl​alanyl​glutaminyl​glutamyl​glutaminyl​valyl​arginyl​lysyl​glutamyl​alanyl​glutamyl​lysyl​threonyl​alanyl​valyl​threonyl​lysyl​valyl​valyl​valyl​alanyl​alanyl​aspartyl​lysyl​alanyl​lysyl​glutamyl​glutaminyl​glutamyl​leucyl​lysyl​seryl​arginyl​threonyl​lysyl​glutamyl​isoleucyl​isoleucyl​threonyl​threonyl​lysyl​glutaminyl​glutamyl​glutaminyl​methionyl​histidyl​valyl​threonyl​histidyl​glutamyl​glutaminyl​isoleucyl​arginyl​lysyl​glutamyl​threonyl​glutamyl​lysyl​threonyl​phenyl​alanyl​valyl​prolyl​lysyl​valyl​valyl​isoleucyl​seryl​alanyl​alanyl​lysyl​alanyl​lysyl​glutamyl​glutaminyl​glutamyl​threonyl​arginyl​isoleucyl​seryl​glutamyl​glutamyl​isoleucyl​threonyl​lysyl​lysyl​glutaminyl​lysyl​glutaminyl​valyl​threonyl​glutaminyl​glutamyl​alanyl​isoleucyl​methionyl​lysyl​glutamyl​threonyl​arginyl​lysyl​threonyl​valyl​valyl​prolyl​lysyl​valyl​isoleucyl​valyl​alanyl​threonyl​prolyl​lysyl​valyl​lysyl​glutamyl​glutaminyl​aspartyl​leucyl​valyl​seryl​arginyl​glycyl​arginyl​glutamyl​glycyl​isoleucyl​threonyl​threonyl​lysyl​arginyl​glutamyl​glutaminyl​valyl​glutaminyl​isoleucyl​threonyl​glutaminyl​glutamyl​lysyl​methionyl​arginyl​lysyl​glutamyl​alanyl​glutamyl​lysyl​threonyl​alanyl​leucyl​seryl​threonyl​isoleucyl​alanyl​valyl​alanyl​threonyl​alanyl​lysyl​alanyl​lysyl​glutamyl​glutaminyl​glutamyl​threonyl​isoleucyl​leucyl​arginyl​threonyl​arginyl​glutamyl​threonyl​methionyl​alanyl​threonyl​arginyl​glutaminyl​glutamyl​glutaminyl​isoleucyl​glutaminyl​valyl​threonyl​histidyl​glycyl​lysyl​valyl​aspartyl​valyl​glycyl​lysyl​lysyl​alanyl​glutamyl​alanyl​valyl​alanyl​threonyl​valyl​valyl​alanyl​alanyl​valyl​aspartyl​glutaminyl​alanyl​arginyl​valyl​arginyl​glutamyl​prolyl​arginyl​glutamyl​prolyl​glycyl​histidyl​leucyl​glutamyl​glutamyl​seryl​tyrosyl​alanyl​glutaminyl​glutaminyl​threonyl​threonyl​leucyl​glutamyl​tyrosyl​glycyl​tyrosyl​lysyl​glutamyl​arginyl​isoleucyl​seryl​alanyl​alanyl​lysyl​valyl​alanyl​glutamyl​prolyl​prolyl​glutaminyl​arginyl​prolyl​alanyl​seryl​glutamyl​prolyl​histidyl​valyl​valyl​prolyl​lysyl​alanyl​valyl​lysyl​prolyl​arginyl​valyl​isoleucyl​glutaminyl​alanyl​prolyl​seryl​glutamyl​threonyl​histidyl​isoleucyl​lysyl​threonyl​threonyl​aspartyl​glutaminyl​lysyl​glycyl​methionyl​histidyl​isoleucyl​seryl​seryl​glutaminyl​isoleucyl​lysyl​lysyl​threonyl​threonyl​aspartyl​leucyl​threonyl​threonyl​glutamyl​arginyl​leucyl​valyl​histidyl​valyl​aspartyl​lysyl​arginyl​prolyl​arginyl​threonyl​alanyl​seryl​prolyl​histidyl​phenyl​alanyl​threonyl​valyl​seryl​lysyl​isoleucyl​seryl​valyl​prolyl​lysyl​threonyl​glutamyl​histidyl​glycyl​tyrosyl​glutamyl​alanyl​seryl​isoleucyl​alanyl​glycyl​seryl​alanyl​isoleucyl​alanyl​threonyl​leucyl​glutaminyl​lysyl​glutamyl​leucyl​seryl​alanyl​threonyl​seryl​seryl​alanyl​glutaminyl​lysyl​isoleucyl​threonyl​lysyl​seryl​valyl​lysyl​alanyl​prolyl​threonyl​valyl​lysyl​prolyl​seryl​glutamyl​threonyl​arginyl​valyl​arginyl​alanyl​glutamyl​prolyl​threonyl​prolyl​leucyl​prolyl​glutaminyl​phenyl​alanyl​prolyl​phenyl​alanyl​alanyl​aspartyl​threonyl​prolyl​aspartyl​threonyl​tyrosyl​lysyl​seryl​glutamyl​alanyl​glycyl​valyl​glutamyl​valyl​lysyl​lysyl​glutamyl​valyl​glycyl​valyl​seryl​isoleucyl​threonyl​glycyl​threonyl​threonyl​valyl​arginyl​glutamyl​glutamyl​arginyl​phenyl​alanyl​glutamyl​valyl​leucyl​histidyl​glycyl​arginyl​glutamyl​alanyl​lysyl​valyl​threonyl​glutamyl​threonyl​alanyl​arginyl​valyl​prolyl​alanyl​prolyl​valyl​glutamyl​isoleucyl​prolyl​valyl​threonyl​prolyl​prolyl​threonyl​leucyl​valyl​seryl​glycyl​leucyl​lysyl​asparaginyl​valyl​threonyl​valyl​isoleucyl​glutamyl​glycyl​glutamyl​seryl​valyl​threonyl​leucyl​glutamyl​cysteinyl​histidyl​isoleucyl​seryl​glycyl​tyrosyl​prolyl​seryl​prolyl​threonyl​valyl​threonyl​tryptophyl​tyrosyl​arginyl​glutamyl​aspartyl​tyrosyl​glutaminyl​isoleucyl​glutamyl​seryl​seryl​isoleucyl​aspartyl​phenyl​alanyl​glutaminyl​isoleucyl​threonyl​phenyl​alanyl​glutaminyl​seryl​glycyl​isoleucyl​alanyl​arginyl​leucyl​methionyl​isoleucyl​arginyl​glutamyl​alanyl​phenyl​alanyl​alanyl​glutamyl​aspartyl​seryl​glycyl​arginyl​phenyl​alanyl​threonyl​cysteinyl​seryl​alanyl​valyl​asparaginyl​glutamyl​alanyl​glycyl​threonyl​valyl​seryl​threonyl​seryl​cysteinyl​tyrosyl​leucyl​alanyl​valyl​glutaminyl​valyl​seryl​glutamyl​glutamyl​phenyl​alanyl​glutamyl​lysyl​glutamyl​threonyl​threonyl​alanyl​valyl​threonyl​glutamyl​lysyl​phenyl​alanyl​threonyl​threonyl​glutamyl​glutamyl​lysyl​arginyl​phenyl​alanyl​valyl​glutamyl​seryl​arginyl​aspartyl​valyl​valyl​methionyl​threonyl​aspartyl​threonyl​seryl​leucyl​threonyl​glutamyl​glutamyl​glutaminyl​alanyl​glycyl​prolyl​glycyl​glutamyl​prolyl​alanyl​alanyl​prolyl​tyrosyl​phenyl​alanyl​isoleucyl​threonyl​lysyl​prolyl​valyl​valyl​glutaminyl​lysyl​leucyl​valyl​glutamyl​glycyl​glycyl​seryl​valyl​valyl​phenyl​alanyl​glycyl​cysteinyl​glutaminyl​valyl​glycyl​glycyl​asparaginyl​prolyl​lysyl​prolyl​histidyl​valyl​tyrosyl​tryptophyl​lysyl​lysyl​seryl​glycyl​valyl​prolyl​leucyl​threonyl​threonyl​glycyl​tyrosyl​arginyl​tyrosyl​lysyl​valyl​seryl​tyrosyl​asparaginyl​lysyl​glutaminyl​threonyl​glycyl​glutamyl​cysteinyl​lysyl​leucyl​valyl​isoleucyl​seryl​methionyl​threonyl​phenyl​alanyl​alanyl​aspartyl​aspartyl​alanyl​glycyl​glutamyl​tyrosyl​threonyl​isoleucyl​valyl​valyl​arginyl​asparaginyl​lysyl​histidyl​glycyl​glutamyl​threonyl​seryl​alanyl​seryl​alanyl​seryl​leucyl​leucyl​glutamyl​glutamyl​alanyl​aspartyl​tyrosyl​glutamyl​leucyl​leucyl​methionyl​lysyl​seryl​glutaminyl​glutaminyl​glutamyl​methionyl​leucyl​tyrosyl​glutaminyl​threonyl​glutaminyl​valyl​threonyl​alanyl​phenyl​alanyl​valyl​glutaminyl​glutamyl​prolyl​glutamyl​valyl​glycyl​glutamyl​threonyl​alanyl​prolyl​glycyl​phenyl​alanyl​valyl​tyrosyl​seryl​glutamyl​tyrosyl​glutamyl​lysyl​glutamyl​tyrosyl​glutamyl​lysyl​glutamyl​glutaminyl​alanyl​leucyl​isoleucyl​arginyl​lysyl​lysyl​methionyl​alanyl​lysyl​aspartyl​threonyl​valyl​valyl​valyl​arginyl​threonyl​tyrosyl​valyl​glutamyl​aspartyl​glutaminyl​glutamyl​phenyl​alanyl​histidyl​isoleucyl​seryl​seryl​phenyl​alanyl​glutamyl​glutamyl​arginyl​leucyl​isoleucyl​lysyl​glutamyl​isoleucyl​glutamyl​tyrosyl​arginyl​isoleucyl​isoleucyl​lysyl​threonyl​threonyl​leucyl​glutamyl​glutamyl​leucyl​leucyl​glutamyl​glutamyl​aspartyl​glycyl​glutamyl​glutamyl​lysyl​methionyl​alanyl​valyl​aspartyl​isoleucyl​seryl​glutamyl​seryl​glutamyl​alanyl​valyl​glutamyl​seryl​glycyl​phenyl​alanyl​aspartyl​leucyl​arginyl​isoleucyl​lysyl​asparaginyl​tyrosyl​arginyl​isoleucyl​leucyl​glutamyl​glycyl​methionyl​glycyl​valyl​threonyl​phenyl​alanyl​histidyl​cysteinyl​lysyl​methionyl​seryl​glycyl​tyrosyl​prolyl​leucyl​prolyl​lysyl​isoleucyl​alanyl​tryptophyl​tyrosyl​lysyl​aspartyl​glycyl​lysyl​arginyl​isoleucyl​lysyl​histidyl​glycyl​glutamyl​arginyl​tyrosyl​glutaminyl​methionyl​aspartyl​phenyl​alanyl​leucyl​glutaminyl​aspartyl​glycyl​arginyl​alanyl​seryl​leucyl​arginyl​isoleucyl​prolyl​valyl​valyl​leucyl​prolyl​glutamyl​aspartyl​glutamyl​glycyl​isoleucyl​tyrosyl​threonyl​alanyl​phenyl​alanyl​alanyl​seryl​asparaginyl​isoleucyl​lysyl​glycyl​asparaginyl​alanyl​isoleucyl​cysteinyl​seryl​glycyl​lysyl​leucyl​tyrosyl​valyl​glutamyl​prolyl​alanyl​alanyl​prolyl​leucyl​glycyl​alanyl​prolyl​threonyl​tyrosyl​isoleucyl​prolyl​threonyl​leucyl​glutamyl​prolyl​valyl​seryl​arginyl​isoleucyl​arginyl​seryl​leucyl​seryl​prolyl​arginyl​seryl​valyl​seryl​arginyl​seryl​prolyl​isoleucyl​arginyl​methionyl​seryl​prolyl​alanyl​arginyl​methionyl​seryl​prolyl​alanyl​arginyl​methionyl​seryl​prolyl​alanyl​arginyl​methionyl​seryl​prolyl​alanyl​arginyl​methionyl​seryl​prolyl​glycyl​arginyl​arginyl​leucyl​glutamyl​glutamyl​threonyl​aspartyl​glutamyl​seryl​glutaminyl​leucyl​glutamyl​arginyl​leucyl​tyrosyl​lysyl​prolyl​valyl​phenyl​alanyl​valyl​leucyl​lysyl​prolyl​valyl​seryl​phenyl​alanyl​lysyl​cysteinyl​leucyl​glutamyl​glycyl​alanyl​asparaginyl​cysteinyl​arginyl​phenyl​alanyl​aspartyl​leucyl​lysyl​valyl​valyl​glycyl​arginyl​prolyl​methionyl​prolyl​glutamyl​threonyl​phenyl​alanyl​tryptophyl​phenyl​alanyl​histidyl​aspartyl​glycyl​glutaminyl​glutaminyl​isoleucyl​valyl​asparaginyl​aspartyl​tyrosyl​threonyl​histidyl​lysyl​valyl​valyl​isoleucyl​lysyl​glutamyl​aspartyl​glycyl​threonyl​glutaminyl​seryl​leucyl​isoleucyl​isoleucyl​valyl​prolyl​alanyl​threonyl​prolyl​seryl​aspartyl​seryl​glycyl​glutamyl​tryptophyl​threonyl​valyl​valyl​alanyl​glutaminyl​asparaginyl​arginyl​alanyl​glycyl​arginyl​seryl​seryl​isoleucyl​seryl​valyl​isoleucyl​leucyl​threonyl​valyl​glutamyl​alanyl​valyl​glutamyl​histidyl​glutaminyl​valyl​lysyl​prolyl​methionyl​phenyl​alanyl​valyl​glutamyl​lysyl​leucyl​lysyl​asparaginyl​valyl​asparaginyl​isoleucyl​lysyl​glutamyl​glycyl​seryl​arginyl​leucyl​glutamyl​methionyl​lysyl​valyl​arginyl​alanyl​threonyl​glycyl​asparaginyl​prolyl​asparaginyl​prolyl​aspartyl​isoleucyl​valyl​tryptophyl​leucyl​lysyl​asparaginyl​seryl​aspartyl​isoleucyl​isoleucyl​valyl​prolyl​histidyl​lysyl​tyrosyl​prolyl​lysyl​isoleucyl​arginyl​isoleucyl​glutamyl​glycyl​threonyl​lysyl​glycyl​glutamyl​alanyl​alanyl​leucyl​lysyl​isoleucyl​aspartyl​seryl​threonyl​valyl​seryl​glutaminyl​aspartyl​seryl​alanyl​tryptophyl​tyrosyl​threonyl​alanyl​threonyl​alanyl​isoleucyl​asparaginyl​lysyl​alanyl​glycyl​arginyl​aspartyl​threonyl​threonyl​arginyl​cysteinyl​lysyl​valyl​asparaginyl​valyl​glutamyl​valyl​glutamyl​phenyl​alanyl​alanyl​glutamyl​prolyl​glutamyl​prolyl​glutamyl​arginyl​lysyl​leucyl​isoleucyl​isoleucyl​prolyl​arginyl​glycyl​threonyl​tyrosyl​arginyl​alanyl​lysyl​glutamyl​isoleucyl​alanyl​alanyl​prolyl​glutamyl​leucyl​glutamyl​prolyl​leucyl​histidyl​leucyl​arginyl​tyrosyl​glycyl​glutaminyl​glutamyl​glutaminyl​tryptophyl​glutamyl​glutamyl​glycyl​aspartyl​leucyl​tyrosyl​aspartyl​lysyl​glutamyl​lysyl​glutaminyl​glutaminyl​lysyl​prolyl​phenyl​alanyl​phenyl​alanyl​lysyl​lysyl​lysyl​leucyl​threonyl​seryl​leucyl​arginyl​leucyl​lysyl​arginyl​phenyl​alanyl​glycyl​prolyl​alanyl​histidyl​phenyl​alanyl​glutamyl​cysteinyl​arginyl​leucyl​threonyl​prolyl​isoleucyl​seryl​aspartyl​prolyl​threonyl​methionyl​valyl​valyl​glutamyl​tryptophyl​leucyl​histidyl​aspartyl​glycyl​lysyl​prolyl​leucyl​glutamyl​alanyl​alanyl​asparaginyl​arginyl​leucyl​arginyl​methionyl​isoleucyl​asparaginyl​glutamyl​phenyl​alanyl​glycyl​tyrosyl​cysteinyl​seryl​leucyl​aspartyl​tyrosyl​glycyl​valyl​alanyl​tyrosyl​seryl​arginyl​aspartyl​seryl​glycyl​isoleucyl​isoleucyl​threonyl​cysteinyl​arginyl​alanyl​threonyl​asparaginyl​lysyl​tyrosyl​glycyl​threonyl​aspartyl​histidyl​threonyl​seryl​alanyl​threonyl​leucyl​isoleucyl​valyl​lysyl​aspartyl​glutamyl​lysyl​seryl​leucyl​valyl​glutamyl​glutamyl​seryl​glutaminyl​leucyl​prolyl​glutamyl​glycyl​arginyl​lysyl​glycyl​leucyl​glutaminyl​arginyl​isoleucyl​glutamyl​glutamyl​leucyl​glutamyl​arginyl​methionyl​alanyl​histidyl​glutamyl​glycyl​alanyl​leucyl​threonyl​glycyl​valyl​threonyl​threonyl​aspartyl​glutaminyl​lysyl​glutamyl​lysyl​glutaminyl​lysyl​prolyl​aspartyl​isoleucyl​valyl​leucyl​tyrosyl​prolyl​glutamyl​prolyl​valyl​arginyl​valyl​leucyl​glutamyl​glycyl​glutamyl​threonyl​alanyl​arginyl​phenyl​alanyl​arginyl​cysteinyl​arginyl​valyl​threonyl​glycyl​tyrosyl​prolyl​glutaminyl​prolyl​lysyl​valyl​asparaginyl​tryptophyl​tyrosyl​leucyl​asparaginyl​glycyl​glutaminyl​leucyl​isoleucyl​arginyl​lysyl​seryl​lysyl​arginyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​arginyl​tyrosyl​aspartyl​glycyl​isoleucyl​histidyl​tyrosyl​leucyl​aspartyl​isoleucyl​valyl​aspartyl​cysteinyl​lysyl​seryl​tyrosyl​aspartyl​threonyl​glycyl​glutamyl​valyl​lysyl​valyl​threonyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​prolyl​glutamyl​glycyl​valyl​isoleucyl​glutamyl​histidyl​lysyl​valyl​lysyl​leucyl​glutamyl​isoleucyl​glutaminyl​glutaminyl​arginyl​glutamyl​aspartyl​phenyl​alanyl​arginyl​seryl​valyl​leucyl​arginyl​arginyl​alanyl​prolyl​glutamyl​prolyl​arginyl​prolyl​glutamyl​phenyl​alanyl​histidyl​valyl​histidyl​glutamyl​prolyl​glycyl​lysyl​leucyl​glutaminyl​phenyl​alanyl​glutamyl​valyl​glutaminyl​lysyl​valyl​aspartyl​arginyl​prolyl​valyl​aspartyl​threonyl​threonyl​glutamyl​threonyl​lysyl​glutamyl​valyl​valyl​lysyl​leucyl​lysyl​arginyl​alanyl​glutamyl​arginyl​isoleucyl​threonyl​histidyl​glutamyl​lysyl​valyl​prolyl​glutamyl​glutamyl​seryl​glutamyl​glutamyl​leucyl​arginyl​seryl​lysyl​phenyl​alanyl​lysyl​arginyl​arginyl​threonyl​glutamyl​glutamyl​glycyl​tyrosyl​tyrosyl​glutamyl​alanyl​isoleucyl​threonyl​alanyl​valyl​glutamyl​leucyl​lysyl​seryl​arginyl​lysyl​lysyl​aspartyl​glutamyl​seryl​tyrosyl​glutamyl​glutamyl​leucyl​leucyl​arginyl​lysyl​threonyl​lysyl​aspartyl​glutamyl​leucyl​leucyl​histidyl​tryptophyl​threonyl​lysyl​glutamyl​leucyl​threonyl​glutamyl​glutamyl​glutamyl​lysyl​lysyl​alanyl​leucyl​alanyl​glutamyl​glutamyl​glycyl​lysyl​isoleucyl​threonyl​isoleucyl​prolyl​threonyl​phenyl​alanyl​lysyl​prolyl​aspartyl​lysyl​isoleucyl​glutamyl​leucyl​seryl​prolyl​seryl​methionyl​glutamyl​alanyl​prolyl​lysyl​isoleucyl​phenyl​alanyl​glutamyl​arginyl​isoleucyl​glutaminyl​seryl​glutaminyl​threonyl​valyl​glycyl​glutaminyl​glycyl​seryl​aspartyl​alanyl​histidyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​arginyl​valyl​valyl​glycyl​lysyl​prolyl​aspartyl​prolyl​glutamyl​cysteinyl​glutamyl​tryptophyl​tyrosyl​lysyl​asparaginyl​glycyl​valyl​lysyl​isoleucyl​glutamyl​arginyl​seryl​aspartyl​arginyl​isoleucyl​tyrosyl​tryptophyl​tyrosyl​tryptophyl​prolyl​glutamyl​aspartyl​asparaginyl​valyl​cysteinyl​glutamyl​leucyl​valyl​isoleucyl​arginyl​aspartyl​valyl​threonyl​alanyl​glutamyl​aspartyl​seryl​alanyl​seryl​isoleucyl​methionyl​valyl​lysyl​alanyl​isoleucyl​asparaginyl​isoleucyl​alanyl​glycyl​glutamyl​threonyl​seryl​seryl​histidyl​alanyl​phenyl​alanyl​leucyl​leucyl​valyl​glutaminyl​alanyl​lysyl​glutaminyl​leucyl​isoleucyl​threonyl​phenyl​alanyl​threonyl​glutaminyl​glutamyl​leucyl​glutaminyl​aspartyl​valyl​valyl​alanyl​lysyl​glutamyl​lysyl​aspartyl​threonyl​methionyl​alanyl​threonyl​phenyl​alanyl​glutamyl​cysteinyl​glutamyl​threonyl​seryl​glutamyl​prolyl​phenyl​alanyl​valyl​lysyl​valyl​lysyl​tryptophyl​tyrosyl​lysyl​aspartyl​glycyl​methionyl​glutamyl​valyl​histidyl​glutamyl​glycyl​aspartyl​lysyl​tyrosyl​arginyl​methionyl​histidyl​seryl​aspartyl​arginyl​lysyl​valyl​histidyl​phenyl​alanyl​leucyl​seryl​isoleucyl​leucyl​threonyl​isoleucyl​aspartyl​threonyl​seryl​aspartyl​alanyl​glutamyl​aspartyl​tyrosyl​seryl​cysteinyl​valyl​leucyl​valyl​glutamyl​aspartyl​glutamyl​asparaginyl​valyl​lysyl​threonyl​threonyl​alanyl​lysyl​leucyl​isoleucyl​valyl​glutamyl​glycyl​alanyl​valyl​valyl​glutamyl​phenyl​alanyl​valyl​lysyl​glutamyl​leucyl​glutaminyl​aspartyl​isoleucyl​glutamyl​valyl​prolyl​glutamyl​seryl​tyrosyl​seryl​glycyl​glutamyl​leucyl​glutamyl​cysteinyl​isoleucyl​valyl​seryl​prolyl​glutamyl​asparaginyl​isoleucyl​glutamyl​glycyl​lysyl​tryptophyl​tyrosyl​histidyl​asparaginyl​aspartyl​valyl​glutamyl​leucyl​lysyl​seryl​asparaginyl​glycyl​lysyl​tyrosyl​threonyl​isoleucyl​threonyl​seryl​arginyl​arginyl​glycyl​arginyl​glutaminyl​asparaginyl​leucyl​threonyl​valyl​lysyl​aspartyl​valyl​threonyl​lysyl​glutamyl​aspartyl​glutaminyl​glycyl​glutamyl​tyrosyl​seryl​phenyl​alanyl​valyl​isoleucyl​aspartyl​glycyl​lysyl​lysyl​threonyl​threonyl​cysteinyl​lysyl​leucyl​lysyl​methionyl​lysyl​prolyl​arginyl​prolyl​isoleucyl​alanyl​isoleucyl​leucyl​glutaminyl​glycyl​leucyl​seryl​aspartyl​glutaminyl​lysyl​valyl​cysteinyl​glutamyl​glycyl​aspartyl​isoleucyl​valyl​glutaminyl​leucyl​glutamyl​valyl​lysyl​valyl​seryl​leucyl​glutamyl​seryl​valyl​glutamyl​glycyl​valyl​tryptophyl​methionyl​lysyl​aspartyl​glycyl​glutaminyl​glutamyl​valyl​glutaminyl​prolyl​seryl​aspartyl​arginyl​valyl​histidyl​isoleucyl​valyl​isoleucyl​aspartyl​lysyl​glutaminyl​seryl​histidyl​methionyl​leucyl​leucyl​isoleucyl​glutamyl​aspartyl​methionyl​threonyl​lysyl​glutamyl​aspartyl​alanyl​glycyl​asparaginyl​tyrosyl​seryl​phenyl​alanyl​threonyl​isoleucyl​prolyl​alanyl​leucyl​glycyl​leucyl​seryl​threonyl​seryl​glycyl​arginyl​valyl​seryl​valyl​tyrosyl​seryl​valyl​aspartyl​valyl​isoleucyl​threonyl​prolyl​leucyl​lysyl​aspartyl​valyl​asparaginyl​valyl​isoleucyl​glutamyl​glycyl​threonyl​lysyl​alanyl​valyl​leucyl​glutamyl​cysteinyl​lysyl​valyl​seryl​valyl​prolyl​aspartyl​valyl​threonyl​seryl​valyl​lysyl​tryptophyl​tyrosyl​leucyl​asparaginyl​aspartyl​glutamyl​glutaminyl​isoleucyl​lysyl​prolyl​aspartyl​aspartyl​arginyl​valyl​glutaminyl​alanyl​isoleucyl​valyl​lysyl​glycyl​threonyl​lysyl​glutaminyl​arginyl​leucyl​valyl​isoleucyl​asparaginyl​arginyl​threonyl​histidyl​alanyl​seryl​aspartyl​glutamyl​glycyl​prolyl​tyrosyl​lysyl​leucyl​isoleucyl​valyl​glycyl​arginyl​valyl​glutamyl​threonyl​asparaginyl​cysteinyl​asparaginyl​leucyl​seryl​valyl​glutamyl​lysyl​isoleucyl​lysyl​isoleucyl​isoleucyl​arginyl​glycyl​leucyl​arginyl​aspartyl​leucyl​threonyl​cysteinyl​threonyl​glutamyl​threonyl​glutaminyl​asparaginyl​valyl​valyl​phenyl​alanyl​glutamyl​valyl​glutamyl​leucyl​seryl​histidyl​seryl​glycyl​isoleucyl​aspartyl​valyl​leucyl​tryptophyl​asparaginyl​phenyl​alanyl​lysyl​aspartyl​lysyl​glutamyl​isoleucyl​lysyl​prolyl​seryl​seryl​lysyl​tyrosyl​lysyl​isoleucyl​glutamyl​alanyl​histidyl​glycyl​lysyl​isoleucyl​tyrosyl​lysyl​leucyl​threonyl​valyl​leucyl​asparaginyl​methionyl​methionyl​lysyl​aspartyl​aspartyl​glutamyl​glycyl​lysyl​tyrosyl​threonyl​phenyl​alanyl​tyrosyl​alanyl​glycyl​glutamyl​asparaginyl​methionyl​threonyl​seryl​glycyl​lysyl​leucyl​threonyl​valyl​alanyl​glycyl​glycyl​alanyl​isoleucyl​seryl​lysyl​prolyl​leucyl​threonyl​aspartyl​glutaminyl​threonyl​valyl​alanyl​glutamyl​seryl​glutaminyl​glutamyl​alanyl​valyl​phenyl​alanyl​glutamyl​cysteinyl​glutamyl​valyl​alanyl​asparaginyl​prolyl​aspartyl​seryl​lysyl​glycyl​glutamyl​tryptophyl​leucyl​arginyl​aspartyl​glycyl​lysyl​histidyl​leucyl​prolyl​leucyl​threonyl​asparaginyl​asparaginyl​isoleucyl​arginyl​seryl​glutamyl​seryl​aspartyl​glycyl​histidyl​lysyl​arginyl​arginyl​leucyl​isoleucyl​isoleucyl​alanyl​alanyl​threonyl​lysyl​leucyl​aspartyl​aspartyl​isoleucyl​glycyl​glutamyl​tyrosyl​threonyl​tyrosyl​lysyl​valyl​alanyl​threonyl​seryl​lysyl​threonyl​seryl​alanyl​lysyl​leucyl​lysyl​valyl​glutamyl​alanyl​valyl​lysyl​isoleucyl​lysyl​lysyl​threonyl​leucyl​lysyl​asparaginyl​leucyl​threonyl​valyl​threonyl​glutamyl​threonyl​glutaminyl​aspartyl​alanyl​valyl​phenyl​alanyl​threonyl​valyl​glutamyl​leucyl​threonyl​histidyl​prolyl​asparaginyl​valyl​lysyl​glycyl​valyl​glutaminyl​tryptophyl​isoleucyl​lysyl​asparaginyl​glycyl​valyl​valyl​leucyl​glutamyl​seryl​asparaginyl​glutamyl​lysyl​tyrosyl​alanyl​isoleucyl​seryl​valyl​lysyl​glycyl​threonyl​isoleucyl​tyrosyl​seryl​leucyl​arginyl​isoleucyl​lysyl​asparaginyl​cysteinyl​alanyl​isoleucyl​valyl​aspartyl​glutamyl​seryl​valyl​tyrosyl​glycyl​phenyl​alanyl​arginyl​leucyl​glycyl​arginyl​leucyl​glycyl​alanyl​seryl​alanyl​arginyl​leucyl​histidyl​valyl​glutamyl​threonyl​valyl​lysyl​isoleucyl​isoleucyl​lysyl​lysyl​prolyl​lysyl​aspartyl​valyl​threonyl​alanyl​leucyl​glutamyl​asparaginyl​alanyl​threonyl​valyl​alanyl​phenyl​alanyl​glutamyl​valyl​seryl​valyl​seryl​histidyl​aspartyl​threonyl​valyl​prolyl​valyl​lysyl​tryptophyl​phenyl​alanyl​histidyl​lysyl​seryl​valyl​glutamyl​isoleucyl​lysyl​prolyl​seryl​aspartyl​lysyl​histidyl​arginyl​leucyl​valyl​seryl​glutamyl​arginyl​lysyl​valyl​histidyl​lysyl​leucyl​methionyl​leucyl​glutaminyl​asparaginyl​isoleucyl​seryl​prolyl​seryl​aspartyl​alanyl​glycyl​glutamyl​tyrosyl​threonyl​alanyl​valyl​valyl​glycyl​glutaminyl​leucyl​glutamyl​cysteinyl​lysyl​alanyl​lysyl​leucyl​phenyl​alanyl​valyl​glutamyl​threonyl​leucyl​histidyl​isoleucyl​threonyl​lysyl​threonyl​methionyl​lysyl​asparaginyl​isoleucyl​glutamyl​valyl​prolyl​glutamyl​threonyl​lysyl​threonyl​alanyl​seryl​phenyl​alanyl​glutamyl​cysteinyl​glutamyl​valyl​seryl​histidyl​phenyl​alanyl​asparaginyl​valyl​prolyl​seryl​methionyl​tryptophyl​leucyl​lysyl​asparaginyl​glycyl​valyl​glutamyl​isoleucyl​glutamyl​methionyl​seryl​glutamyl​lysyl​phenyl​alanyl​lysyl​isoleucyl​valyl​valyl​glutaminyl​glycyl​lysyl​leucyl​histidyl​glutaminyl​leucyl​isoleucyl​isoleucyl​methionyl​asparaginyl​threonyl​seryl​threonyl​glutamyl​aspartyl​seryl​alanyl​glutamyl​tyrosyl​threonyl​phenyl​alanyl​valyl​cysteinyl​glycyl​asparaginyl​aspartyl​glutaminyl​valyl​seryl​alanyl​threonyl​leucyl​threonyl​valyl​threonyl​prolyl​isoleucyl​methionyl​isoleucyl​threonyl​seryl​methionyl​leucyl​lysyl​aspartyl​isoleucyl​asparaginyl​alanyl​glutamyl​glutamyl​lysyl​aspartyl​threonyl​isoleucyl​threonyl​phenyl​alanyl​glutamyl​valyl​threonyl​valyl​asparaginyl​tyrosyl​glutamyl​glycyl​isoleucyl​seryl​tyrosyl​lysyl​tryptophyl​leucyl​lysyl​asparaginyl​glycyl​valyl​glutamyl​isoleucyl​lysyl​seryl​threonyl​aspartyl​lysyl​cysteinyl​glutaminyl​methionyl​arginyl​threonyl​lysyl​lysyl​leucyl​threonyl​histidyl​seryl​leucyl​asparaginyl​isoleucyl​arginyl​asparaginyl​valyl​histidyl​phenyl​alanyl​glycyl​aspartyl​alanyl​alanyl​aspartyl​tyrosyl​threonyl​phenyl​alanyl​valyl​alanyl​glycyl​lysyl​alanyl​threonyl​seryl​threonyl​alanyl​threonyl​leucyl​tyrosyl​valyl​glutamyl​alanyl​arginyl​histidyl​isoleucyl​glutamyl​phenyl​alanyl​arginyl​lysyl​histidyl​isoleucyl​lysyl​aspartyl​isoleucyl​lysyl​valyl​leucyl​glutamyl​lysyl​lysyl​arginyl​alanyl​methionyl​phenyl​alanyl​glutamyl​cysteinyl​glutamyl​valyl​seryl​glutamyl​prolyl​aspartyl​isoleucyl​threonyl​valyl​glutaminyl​tryptophyl​methionyl​lysyl​aspartyl​aspartyl​glutaminyl​glutamyl​leucyl​glutaminyl​isoleucyl​threonyl​aspartyl​arginyl​isoleucyl​lysyl​isoleucyl​glutaminyl​lysyl​glutamyl​lysyl​tyrosyl​valyl​histidyl​arginyl​leucyl​leucyl​isoleucyl​prolyl​seryl​threonyl​arginyl​methionyl​seryl​aspartyl​alanyl​glycyl​lysyl​tyrosyl​threonyl​valyl​valyl​alanyl​glycyl​glycyl​asparaginyl​valyl​seryl​threonyl​alanyl​lysyl​leucyl​phenyl​alanyl​valyl​glutamyl​glycyl​arginyl​aspartyl​valyl​arginyl​isoleucyl​arginyl​seryl​isoleucyl​lysyl​lysyl​glutamyl​valyl​glutaminyl​valyl​isoleucyl​glutamyl​lysyl​glutaminyl​arginyl​alanyl​valyl​valyl​glutamyl​phenyl​alanyl​glutamyl​valyl​asparaginyl​glutamyl​aspartyl​aspartyl​valyl​aspartyl​alanyl​histidyl​tryptophyl​tyrosyl​lysyl​aspartyl​glycyl​isoleucyl​glutamyl​isoleucyl​asparaginyl​phenyl​alanyl​glutaminyl​valyl​glutaminyl​glutamyl​arginyl​histidyl​lysyl​tyrosyl​valyl​valyl​glutamyl​arginyl​arginyl​isoleucyl​histidyl​arginyl​methionyl​phenyl​alanyl​isoleucyl​seryl​glutamyl​threonyl​arginyl​glutaminyl​seryl​aspartyl​alanyl​glycyl​glutamyl​tyrosyl​threonyl​phenyl​alanyl​valyl​alanyl​glycyl​arginyl​asparaginyl​arginyl​seryl​seryl​valyl​threonyl​leucyl​tyrosyl​valyl​asparaginyl​alanyl​prolyl​glutamyl​prolyl​prolyl​glutaminyl​valyl​leucyl​glutaminyl​glutamyl​leucyl​glutaminyl​prolyl​valyl​threonyl​valyl​glutaminyl​seryl​glycyl​lysyl​prolyl​alanyl​arginyl​phenyl​alanyl​cysteinyl​alanyl​methionyl​isoleucyl​seryl​glycyl​arginyl​prolyl​glutaminyl​prolyl​lysyl​isoleucyl​seryl​tryptophyl​tyrosyl​lysyl​glutamyl​glutamyl​glutaminyl​leucyl​leucyl​seryl​threonyl​glycyl​phenyl​alanyl​lysyl​cysteinyl​lysyl​phenyl​alanyl​leucyl​histidyl​aspartyl​glycyl​glutaminyl​glutamyl​tyrosyl​threonyl​leucyl​leucyl​leucyl​isoleucyl​glutamyl​alanyl​phenyl​alanyl​prolyl​glutamyl​aspartyl​alanyl​alanyl​valyl​tyrosyl​threonyl​cysteinyl​glutamyl​alanyl​lysyl​asparaginyl​aspartyl​tyrosyl​glycyl​valyl​alanyl​threonyl​threonyl​seryl​alanyl​seryl​leucyl​seryl​valyl​glutamyl​valyl​prolyl​glutamyl​valyl​valyl​seryl​prolyl​aspartyl​glutaminyl​glutamyl​methionyl​prolyl​valyl​tyrosyl​prolyl​prolyl​alanyl​isoleucyl​isoleucyl​threonyl​prolyl​leucyl​glutaminyl​aspartyl​threonyl​valyl​threonyl​seryl​glutamyl​glycyl​glutaminyl​prolyl​alanyl​arginyl​phenyl​alanyl​glutaminyl​cysteinyl​arginyl​valyl​seryl​glycyl​threonyl​aspartyl​leucyl​lysyl​valyl​seryl​tryptophyl​tyrosyl​seryl​lysyl​aspartyl​lysyl​lysyl​isoleucyl​lysyl​prolyl​seryl​arginyl​phenyl​alanyl​phenyl​alanyl​arginyl​methionyl​threonyl​glutaminyl​phenyl​alanyl​glutamyl​aspartyl​threonyl​tyrosyl​glutaminyl​leucyl​glutamyl​isoleucyl​alanyl​glutamyl​alanyl​tyrosyl​prolyl​glutamyl​aspartyl​glutamyl​glycyl​threonyl​tyrosyl​threonyl​phenyl​alanyl​valyl​alanyl​asparaginyl​asparaginyl​alanyl​valyl​glycyl​glutaminyl​valyl​seryl​seryl​threonyl​alanyl​asparaginyl​leucyl​seryl​leucyl​glutamyl​alanyl​prolyl​glutamyl​seryl​isoleucyl​leucyl​histidyl​glutamyl​arginyl​isoleucyl​glutamyl​glutaminyl​glutamyl​isoleucyl​glutamyl​methionyl​glutamyl​methionyl​lysyl​glutamyl​phenyl​alanyl​seryl​seryl​seryl​phenyl​alanyl​leucyl​seryl​alanyl​glutamyl​glutamyl​glutamyl​glycyl​leucyl​histidyl​seryl​alanyl​glutamyl​leucyl​glutaminyl​leucyl​seryl​lysyl​isoleucyl​asparaginyl​glutamyl​threonyl​leucyl​glutamyl​leucyl​leucyl​seryl​glutamyl​seryl​prolyl​valyl​tyrosyl​prolyl​threonyl​lysyl​phenyl​alanyl​aspartyl​seryl​glutamyl​lysyl​glutamyl​glycyl​threonyl​glycyl​prolyl​isoleucyl​phenyl​alanyl​isoleucyl​lysyl​glutamyl​valyl​seryl​asparaginyl​alanyl​aspartyl​isoleucyl​seryl​methionyl​glycyl​aspartyl​valyl​alanyl​threonyl​leucyl​seryl​valyl​threonyl​valyl​isoleucyl​glycyl​isoleucyl​prolyl​lysyl​prolyl​lysyl​isoleucyl​glutaminyl​tryptophyl​phenyl​alanyl​phenyl​alanyl​asparaginyl​glycyl​valyl​leucyl​leucyl​threonyl​prolyl​seryl​alanyl​aspartyl​tyrosyl​lysyl​phenyl​alanyl​valyl​phenyl​alanyl​aspartyl​glycyl​aspartyl​aspartyl​histidyl​seryl​leucyl​isoleucyl​isoleucyl​leucyl​phenyl​alanyl​threonyl​lysyl​leucyl​glutamyl​aspartyl​glutamyl​glycyl​glutamyl​tyrosyl​threonyl​cysteinyl​methionyl​alanyl​seryl​asparaginyl​aspartyl​tyrosyl​glycyl​lysyl​threonyl​isoleucyl​cysteinyl​seryl​alanyl​tyrosyl​leucyl​lysyl​isoleucyl​asparaginyl​seryl​lysyl​glycyl​glutamyl​glycyl​histidyl​lysyl​aspartyl​threonyl​glutamyl​threonyl​glutamyl​seryl​alanyl​valyl​alanyl​lysyl​seryl​leucyl​glutamyl​lysyl​leucyl​glycyl​glycyl​prolyl​cysteinyl​prolyl​prolyl​histidyl​phenyl​alanyl​leucyl​lysyl​glutamyl​leucyl​lysyl​prolyl​isoleucyl​arginyl​cysteinyl​alanyl​glutaminyl​glycyl​leucyl​prolyl​alanyl​isoleucyl​phenyl​alanyl​glutamyl​tyrosyl​threonyl​valyl​valyl​glycyl​glutamyl​prolyl​alanyl​prolyl​threonyl​valyl​threonyl​tryptophyl​phenyl​alanyl​lysyl​glutamyl​asparaginyl​lysyl​glutaminyl​leucyl​cysteinyl​threonyl​seryl​valyl​tyrosyl​tyrosyl​threonyl​isoleucyl​isoleucyl​histidyl​asparaginyl​prolyl​asparaginyl​glycyl​seryl​glycyl​threonyl​phenyl​alanyl​isoleucyl​valyl​asparaginyl​aspartyl​prolyl​glutaminyl​arginyl​glutamyl​aspartyl​seryl​glycyl​leucyl​tyrosyl​isoleucyl​cysteinyl​lysyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​methionyl​leucyl​glycyl​glutamyl​seryl​threonyl​cysteinyl​alanyl​alanyl​glutamyl​leucyl​leucyl​valyl​leucyl​leucyl​glutamyl​aspartyl​threonyl​aspartyl​methionyl​threonyl​aspartyl​threonyl​prolyl​cysteinyl​lysyl​alanyl​lysyl​seryl​threonyl​prolyl​glutamyl​alanyl​prolyl​glutamyl​aspartyl​phenyl​alanyl​prolyl​glutaminyl​threonyl​prolyl​leucyl​lysyl​glycyl​prolyl​alanyl​valyl​glutamyl​alanyl​leucyl​aspartyl​seryl​glutamyl​glutaminyl​glutamyl​isoleucyl​alanyl​threonyl​phenyl​alanyl​valyl​lysyl​aspartyl​threonyl​isoleucyl​leucyl​lysyl​alanyl​alanyl​leucyl​isoleucyl​threonyl​glutamyl​glutamyl​asparaginyl​glutaminyl​glutaminyl​leucyl​seryl​tyrosyl​glutamyl​histidyl​isoleucyl​alanyl​lysyl​alanyl​asparaginyl​glutamyl​leucyl​seryl​seryl​glutaminyl​leucyl​prolyl​leucyl​glycyl​alanyl​glutaminyl​glutamyl​leucyl​glutaminyl​seryl​isoleucyl​leucyl​glutamyl​glutaminyl​aspartyl​lysyl​leucyl​threonyl​prolyl​glutamyl​seryl​threonyl​arginyl​glutamyl​phenyl​alanyl​leucyl​cysteinyl​isoleucyl​asparaginyl​glycyl​seryl​isoleucyl​histidyl​phenyl​alanyl​glutaminyl​prolyl​leucyl​lysyl​glutamyl​prolyl​seryl​prolyl​asparaginyl​leucyl​glutaminyl​leucyl​glutaminyl​isoleucyl​valyl​glutaminyl​seryl​glutaminyl​lysyl​threonyl​phenyl​alanyl​seryl​lysyl​glutamyl​glycyl​isoleucyl​leucyl​methionyl​prolyl​glutamyl​glutamyl​prolyl​glutamyl​threonyl​glutaminyl​alanyl​valyl​leucyl​seryl​aspartyl​threonyl​glutamyl​lysyl​isoleucyl​phenyl​alanyl​prolyl​seryl​alanyl​methionyl​seryl​isoleucyl​glutamyl​glutaminyl​isoleucyl​asparaginyl​seryl​leucyl​threonyl​valyl​glutamyl​prolyl​leucyl​lysyl​threonyl​leucyl​leucyl​alanyl​glutamyl​prolyl​glutamyl​glycyl​asparaginyl​tyrosyl​prolyl​glutaminyl​seryl​seryl​isoleucyl​glutamyl​prolyl​prolyl​methionyl​histidyl​seryl​tyrosyl​leucyl​threonyl​seryl​valyl​alanyl​glutamyl​glutamyl​valyl​leucyl​seryl​leucyl​lysyl​glutamyl​lysyl​threonyl​valyl​seryl​aspartyl​threonyl​asparaginyl​arginyl​glutamyl​glutaminyl​arginyl​valyl​threonyl​leucyl​glutaminyl​lysyl​glutaminyl​glutamyl​alanyl​glutaminyl​seryl​alanyl​leucyl​isoleucyl​leucyl​seryl​glutaminyl​seryl​leucyl​alanyl​glutamyl​glycyl​histidyl​valyl​glutamyl​seryl​leucyl​glutaminyl​seryl​prolyl​aspartyl​valyl​methionyl​isoleucyl​seryl​glutaminyl​valyl​asparaginyl​tyrosyl​glutamyl​prolyl​leucyl​valyl​prolyl​seryl​glutamyl​histidyl​seryl​cysteinyl​threonyl​glutamyl​glycyl​glycyl​lysyl​isoleucyl​leucyl​isoleucyl​glutamyl​seryl​alanyl​asparaginyl​prolyl​leucyl​glutamyl​asparaginyl​alanyl​glycyl​glutaminyl​aspartyl​seryl​alanyl​valyl​arginyl​isoleucyl​glutamyl​glutamyl​glycyl​lysyl​seryl​leucyl​arginyl​phenyl​alanyl​prolyl​leucyl​alanyl​leucyl​glutamyl​glutamyl​lysyl​glutaminyl​valyl​leucyl​leucyl​lysyl​glutamyl​glutamyl​histidyl​seryl​aspartyl​asparaginyl​valyl​valyl​methionyl​prolyl​prolyl​aspartyl​glutaminyl​isoleucyl​isoleucyl​glutamyl​seryl​lysyl​arginyl​glutamyl​prolyl​valyl​alanyl​isoleucyl​lysyl​lysyl​valyl​glutaminyl​glutamyl​valyl​glutaminyl​glycyl​arginyl​aspartyl​leucyl​leucyl​seryl​lysyl​glutamyl​seryl​leucyl​leucyl​seryl​glycyl​isoleucyl​prolyl​glutamyl​glutamyl​glutaminyl​arginyl​leucyl​asparaginyl​leucyl​lysyl​isoleucyl​glutaminyl​isoleucyl​cysteinyl​arginyl​alanyl​leucyl​glutaminyl​alanyl​alanyl​valyl​alanyl​seryl​glutamyl​glutaminyl​prolyl​glycyl​leucyl​phenyl​alanyl​seryl​glutamyl​tryptophyl​leucyl​arginyl​asparaginyl​isoleucyl​glutamyl​lysyl​valyl​glutamyl​valyl​glutamyl​alanyl​valyl​asparaginyl​isoleucyl​threonyl​glutaminyl​glutamyl​prolyl​arginyl​histidyl​isoleucyl​methionyl​cysteinyl​methionyl​tyrosyl​leucyl​valyl​threonyl​seryl​alanyl​lysyl​seryl​valyl​threonyl​glutamyl​glutamyl​valyl​threonyl​isoleucyl​isoleucyl​isoleucyl​glutamyl​aspartyl​valyl​aspartyl​prolyl​glutaminyl​methionyl​alanyl​asparaginyl​leucyl​lysyl​methionyl​glutamyl​leucyl​arginyl​aspartyl​alanyl​leucyl​cysteinyl​alanyl​isoleucyl​isoleucyl​tyrosyl​glutamyl​glutamyl​isoleucyl​aspartyl​isoleucyl​leucyl​threonyl​alanyl​glutamyl​glycyl​prolyl​arginyl​isoleucyl​glutaminyl​glutaminyl​glycyl​alanyl​lysyl​threonyl​seryl​leucyl​glutaminyl​glutamyl​glutamyl​methionyl​aspartyl​seryl​phenyl​alanyl​seryl​glycyl​seryl​glutaminyl​lysyl​valyl​glutamyl​prolyl​isoleucyl​threonyl​glutamyl​prolyl​glutamyl​valyl​glutamyl​seryl​lysyl​tyrosyl​leucyl​isoleucyl​seryl​threonyl​glutamyl​glutamyl​valyl​seryl​tyrosyl​phenyl​alanyl​asparaginyl​valyl​glutaminyl​seryl​arginyl​valyl​lysyl​tyrosyl​leucyl​aspartyl​alanyl​threonyl​prolyl​valyl​threonyl​lysyl​glycyl​valyl​alanyl​seryl​alanyl​valyl​valyl​seryl​aspartyl​glutamyl​lysyl​glutaminyl​aspartyl​glutamyl​seryl​leucyl​lysyl​prolyl​seryl​glutamyl​glutamyl​lysyl​glutamyl​glutamyl​seryl​seryl​seryl​glutamyl​seryl​glycyl​threonyl​glutamyl​glutamyl​valyl​alanyl​threonyl​valyl​lysyl​isoleucyl​glutaminyl​glutamyl​alanyl​glutamyl​glycyl​glycyl​leucyl​isoleucyl​lysyl​glutamyl​aspartyl​glycyl​prolyl​methionyl​isoleucyl​histidyl​threonyl​prolyl​leucyl​valyl​aspartyl​threonyl​valyl​seryl​glutamyl​glutamyl​glycyl​aspartyl​isoleucyl​valyl​histidyl​leucyl​threonyl​threonyl​seryl​isoleucyl​threonyl​asparaginyl​alanyl​lysyl​glutamyl​valyl​asparaginyl​tryptophyl​tyrosyl​phenyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​lysyl​leucyl​valyl​prolyl​seryl​aspartyl​glutamyl​lysyl​phenyl​alanyl​lysyl​cysteinyl​leucyl​glutaminyl​aspartyl​glutaminyl​asparaginyl​threonyl​tyrosyl​threonyl​leucyl​valyl​isoleucyl​aspartyl​lysyl​valyl​asparaginyl​threonyl​glutamyl​aspartyl​histidyl​glutaminyl​glycyl​glutamyl​tyrosyl​valyl​cysteinyl​glutamyl​alanyl​leucyl​asparaginyl​aspartyl​seryl​glycyl​lysyl​threonyl​alanyl​threonyl​seryl​alanyl​lysyl​leucyl​threonyl​valyl​valyl​lysyl​arginyl​alanyl​alanyl​prolyl​valyl​isoleucyl​lysyl​arginyl​lysyl​isoleucyl​glutamyl​prolyl​leucyl​glutamyl​valyl​alanyl​leucyl​glycyl​histidyl​leucyl​alanyl​lysyl​phenyl​alanyl​threonyl​cysteinyl​glutamyl​isoleucyl​glutaminyl​seryl​alanyl​prolyl​asparaginyl​valyl​arginyl​phenyl​alanyl​glutaminyl​tryptophyl​phenyl​alanyl​lysyl​alanyl​glycyl​arginyl​glutamyl​isoleucyl​tyrosyl​glutamyl​seryl​aspartyl​lysyl​cysteinyl​seryl​isoleucyl​arginyl​seryl​seryl​lysyl​tyrosyl​isoleucyl​seryl​seryl​leucyl​glutamyl​isoleucyl​leucyl​arginyl​threonyl​glutaminyl​valyl​valyl​aspartyl​cysteinyl​glycyl​glutamyl​tyrosyl​threonyl​cysteinyl​lysyl​alanyl​seryl​asparaginyl​glutamyl​tyrosyl​glycyl​seryl​valyl​seryl​cysteinyl​threonyl​alanyl​threonyl​leucyl​threonyl​valyl​threonyl​valyl​prolyl​glycyl​glycyl​glutamyl​lysyl​lysyl​valyl​arginyl​lysyl​leucyl​leucyl​prolyl​glutamyl​arginyl​lysyl​prolyl​glutamyl​prolyl​lysyl​glutamyl​glutamyl​valyl​valyl​leucyl​lysyl​seryl​valyl​leucyl​arginyl​lysyl​arginyl​prolyl​glutamyl​glutamyl​glutamyl​glutamyl​prolyl​lysyl​valyl​glutamyl​prolyl​lysyl​lysyl​leucyl​glutamyl​lysyl​valyl​lysyl​lysyl​prolyl​alanyl​valyl​prolyl​glutamyl​prolyl​prolyl​prolyl​prolyl​lysyl​prolyl​valyl​glutamyl​glutamyl​valyl​glutamyl​valyl​prolyl​threonyl​valyl​threonyl​lysyl​arginyl​glutamyl​arginyl​lysyl​isoleucyl​prolyl​glutamyl​prolyl​threonyl​lysyl​valyl​prolyl​glutamyl​isoleucyl​lysyl​prolyl​alanyl​isoleucyl​prolyl​leucyl​prolyl​alanyl​prolyl​glutamyl​prolyl​lysyl​prolyl​lysyl​prolyl​glutamyl​alanyl​glutamyl​valyl​lysyl​threonyl​isoleucyl​lysyl​prolyl​prolyl​prolyl​valyl​glutamyl​prolyl​glutamyl​prolyl​threonyl​prolyl​isoleucyl​alanyl​alanyl​prolyl​valyl​threonyl​valyl​prolyl​valyl​valyl​glycyl​lysyl​lysyl​alanyl​glutamyl​alanyl​lysyl​alanyl​prolyl​lysyl​glutamyl​glutamyl​alanyl​alanyl​lysyl​prolyl​lysyl​glycyl​prolyl​isoleucyl​lysyl​glycyl​valyl​prolyl​lysyl​lysyl​threonyl​prolyl​seryl​prolyl​isoleucyl​glutamyl​alanyl​glutamyl​arginyl​arginyl​lysyl​leucyl​arginyl​prolyl​glycyl​seryl​glycyl​glycyl​glutamyl​lysyl​prolyl​prolyl​aspartyl​glutamyl​alanyl​prolyl​phenyl​alanyl​threonyl​tyrosyl​glutaminyl​leucyl​lysyl​alanyl​valyl​prolyl​leucyl​lysyl​phenyl​alanyl​valyl​lysyl​glutamyl​isoleucyl​lysyl​aspartyl​isoleucyl​isoleucyl​leucyl​threonyl​glutamyl​seryl​glutamyl​phenyl​alanyl​valyl​glycyl​seryl​seryl​alanyl​isoleucyl​phenyl​alanyl​glutamyl​cysteinyl​leucyl​valyl​seryl​prolyl​seryl​threonyl​alanyl​isoleucyl​threonyl​threonyl​tryptophyl​methionyl​lysyl​aspartyl​glycyl​seryl​asparaginyl​isoleucyl​arginyl​glutamyl​seryl​prolyl​lysyl​histidyl​arginyl​phenyl​alanyl​isoleucyl​alanyl​aspartyl​glycyl​lysyl​aspartyl​arginyl​lysyl​leucyl​histidyl​isoleucyl​isoleucyl​aspartyl​valyl​glutaminyl​leucyl​seryl​aspartyl​alanyl​glycyl​glutamyl​tyrosyl​threonyl​cysteinyl​valyl​leucyl​arginyl​leucyl​glycyl​asparaginyl​lysyl​glutamyl​lysyl​threonyl​seryl​threonyl​alanyl​lysyl​leucyl​valyl​valyl​glutamyl​glutamyl​leucyl​prolyl​valyl​arginyl​phenyl​alanyl​valyl​lysyl​threonyl​leucyl​glutamyl​glutamyl​glutamyl​valyl​threonyl​valyl​valyl​lysyl​glycyl​glutaminyl​prolyl​leucyl​tyrosyl​leucyl​seryl​cysteinyl​glutamyl​leucyl​asparaginyl​lysyl​glutamyl​arginyl​aspartyl​valyl​valyl​tryptophyl​arginyl​lysyl​aspartyl​glycyl​lysyl​isoleucyl​valyl​valyl​glutamyl​lysyl​prolyl​glycyl​arginyl​isoleucyl​valyl​prolyl​glycyl​valyl​isoleucyl​glycyl​leucyl​methionyl​arginyl​alanyl​leucyl​threonyl​isoleucyl​asparaginyl​aspartyl​alanyl​aspartyl​aspartyl​threonyl​aspartyl​alanyl​glycyl​threonyl​tyrosyl​threonyl​valyl​threonyl​valyl​glutamyl​asparaginyl​alanyl​asparaginyl​asparaginyl​leucyl​glutamyl​cysteinyl​seryl​seryl​cysteinyl​valyl​lysyl​valyl​valyl​glutamyl​valyl​isoleucyl​arginyl​aspartyl​tryptophyl​leucyl​valyl​lysyl​prolyl​isoleucyl​arginyl​aspartyl​glutaminyl​histidyl​valyl​lysyl​prolyl​lysyl​glycyl​threonyl​alanyl​isoleucyl​phenyl​alanyl​alanyl​cysteinyl​aspartyl​isoleucyl​alanyl​lysyl​aspartyl​threonyl​prolyl​asparaginyl​isoleucyl​lysyl​tryptophyl​phenyl​alanyl​lysyl​glycyl​tyrosyl​aspartyl​glutamyl​isoleucyl​prolyl​alanyl​glutamyl​prolyl​asparaginyl​aspartyl​lysyl​threonyl​glutamyl​isoleucyl​leucyl​arginyl​aspartyl​glycyl​asparaginyl​histidyl​leucyl​tyrosyl​leucyl​lysyl​isoleucyl​lysyl​asparaginyl​alanyl​methionyl​prolyl​glutamyl​aspartyl​isoleucyl​alanyl​glutamyl​tyrosyl​alanyl​valyl​glutamyl​isoleucyl​glutamyl​glycyl​lysyl​arginyl​tyrosyl​prolyl​alanyl​lysyl​leucyl​threonyl​leucyl​glycyl​glutamyl​arginyl​glutamyl​valyl​glutamyl​leucyl​leucyl​lysyl​prolyl​isoleucyl​glutamyl​aspartyl​valyl​threonyl​isoleucyl​tyrosyl​glutamyl​lysyl​glutamyl​seryl​alanyl​seryl​phenyl​alanyl​aspartyl​alanyl​glutamyl​isoleucyl​seryl​glutamyl​alanyl​aspartyl​isoleucyl​prolyl​glycyl​glutaminyl​tryptophyl​lysyl​leucyl​lysyl​glycyl​glutamyl​leucyl​leucyl​arginyl​prolyl​seryl​prolyl​threonyl​cysteinyl​glutamyl​isoleucyl​lysyl​alanyl​glutamyl​glycyl​glycyl​lysyl​arginyl​phenyl​alanyl​leucyl​threonyl​leucyl​histidyl​lysyl​valyl​lysyl​leucyl​aspartyl​glutaminyl​alanyl​glycyl​glutamyl​valyl​leucyl​tyrosyl​glutaminyl​alanyl​leucyl​asparaginyl​alanyl​isoleucyl​threonyl​threonyl​alanyl​isoleucyl​leucyl​threonyl​valyl​lysyl​glutamyl​isoleucyl​glutamyl​leucyl​aspartyl​phenyl​alanyl​alanyl​valyl​prolyl​leucyl​lysyl​aspartyl​valyl​threonyl​valyl​prolyl​glutamyl​arginyl​arginyl​glutaminyl​alanyl​arginyl​phenyl​alanyl​glutamyl​cysteinyl​valyl​leucyl​threonyl​arginyl​glutamyl​alanyl​asparaginyl​valyl​isoleucyl​tryptophyl​seryl​lysyl​glycyl​prolyl​aspartyl​isoleucyl​isoleucyl​lysyl​seryl​seryl​aspartyl​lysyl​phenyl​alanyl​aspartyl​isoleucyl​isoleucyl​alanyl​aspartyl​glycyl​lysyl​lysyl​histidyl​isoleucyl​leucyl​valyl​isoleucyl​asparaginyl​aspartyl​seryl​glutaminyl​phenyl​alanyl​aspartyl​aspartyl​glutamyl​glycyl​valyl​tyrosyl​threonyl​alanyl​glutamyl​valyl​glutamyl​glycyl​lysyl​lysyl​threonyl​seryl​alanyl​arginyl​leucyl​phenyl​alanyl​valyl​threonyl​glycyl​isoleucyl​arginyl​leucyl​lysyl​phenyl​alanyl​methionyl​seryl​prolyl​leucyl​glutamyl​aspartyl​glutaminyl​threonyl​valyl​lysyl​glutamyl​glycyl​glutamyl​threonyl​alanyl​threonyl​phenyl​alanyl​valyl​cysteinyl​glutamyl​leucyl​seryl​histidyl​glutamyl​lysyl​methionyl​histidyl​valyl​valyl​tryptophyl​phenyl​alanyl​lysyl​asparaginyl​aspartyl​alanyl​lysyl​leucyl​histidyl​threonyl​seryl​arginyl​threonyl​valyl​leucyl​isoleucyl​seryl​seryl​glutamyl​glycyl​lysyl​threonyl​histidyl​lysyl​leucyl​glutamyl​methionyl​lysyl​glutamyl​valyl​threonyl​leucyl​aspartyl​aspartyl​isoleucyl​seryl​glutaminyl​isoleucyl​lysyl​alanyl​glutaminyl​valyl​lysyl​glutamyl​leucyl​seryl​seryl​threonyl​alanyl​glutaminyl​leucyl​lysyl​valyl​leucyl​glutamyl​alanyl​aspartyl​prolyl​tyrosyl​phenyl​alanyl​threonyl​valyl​lysyl​leucyl​histidyl​aspartyl​lysyl​threonyl​alanyl​valyl​glutamyl​lysyl​aspartyl​glutamyl​isoleucyl​threonyl​leucyl​lysyl​cysteinyl​glutamyl​valyl​seryl​lysyl​aspartyl​valyl​prolyl​valyl​lysyl​tryptophyl​phenyl​alanyl​lysyl​aspartyl​glycyl​glutamyl​glutamyl​isoleucyl​valyl​prolyl​seryl​prolyl​lysyl​tyrosyl​seryl​isoleucyl​lysyl​alanyl​aspartyl​glycyl​leucyl​arginyl​arginyl​isoleucyl​leucyl​lysyl​isoleucyl​lysyl​lysyl​alanyl​aspartyl​leucyl​lysyl​aspartyl​lysyl​glycyl​glutamyl​tyrosyl​valyl​cysteinyl​aspartyl​cysteinyl​glycyl​threonyl​aspartyl​lysyl​threonyl​lysyl​alanyl​asparaginyl​valyl​threonyl​valyl​glutamyl​alanyl​arginyl​leucyl​isoleucyl​glutamyl​valyl​glutamyl​lysyl​prolyl​leucyl​tyrosyl​glycyl​valyl​glutamyl​valyl​phenyl​alanyl​valyl​glycyl​glutamyl​threonyl​alanyl​histidyl​phenyl​alanyl​glutamyl​isoleucyl​glutamyl​leucyl​seryl​glutamyl​prolyl​aspartyl​valyl​histidyl​glycyl​glutaminyl​tryptophyl​lysyl​leucyl​lysyl​glycyl​glutaminyl​prolyl​leucyl​threonyl​alanyl​seryl​prolyl​aspartyl​cysteinyl​glutamyl​isoleucyl​isoleucyl​glutamyl​aspartyl​glycyl​lysyl​lysyl​histidyl​isoleucyl​leucyl​isoleucyl​leucyl​histidyl​asparaginyl​cysteinyl​glutaminyl​leucyl​glycyl​methionyl​threonyl​glycyl​glutamyl​valyl​seryl​phenyl​alanyl​glutaminyl​alanyl​alanyl​asparaginyl​alanyl​lysyl​seryl​alanyl​alanyl​asparaginyl​leucyl​lysyl​valyl​lysyl​glutamyl​leucyl​prolyl​leucyl​isoleucyl​phenyl​alanyl​isoleucyl​threonyl​prolyl​leucyl​seryl​aspartyl​valyl​lysyl​valyl​phenyl​alanyl​glutamyl​lysyl​aspartyl​glutamyl​alanyl​lysyl​phenyl​alanyl​glutamyl​cysteinyl​glutamyl​valyl​seryl​arginyl​glutamyl​prolyl​lysyl​threonyl​phenyl​alanyl​arginyl​tryptophyl​leucyl​lysyl​glycyl​threonyl​glutaminyl​glutamyl​isoleucyl​threonyl​glycyl​aspartyl​aspartyl​arginyl​phenyl​alanyl​glutamyl​leucyl​isoleucyl​lysyl​aspartyl​glycyl​threonyl​lysyl​histidyl​seryl​methionyl​valyl​isoleucyl​lysyl​seryl​alanyl​alanyl​phenyl​alanyl​glutamyl​aspartyl​glutamyl​alanyl​lysyl​tyrosyl​methionyl​phenyl​alanyl​glutamyl​alanyl​glutamyl​aspartyl​lysyl​histidyl​threonyl​seryl​glycyl​lysyl​leucyl​isoleucyl​isoleucyl​glutamyl​glycyl​isoleucyl​arginyl​leucyl​lysyl​phenyl​alanyl​leucyl​threonyl​prolyl​leucyl​lysyl​aspartyl​valyl​threonyl​alanyl​lysyl​glutamyl​lysyl​glutamyl​seryl​alanyl​valyl​phenyl​alanyl​threonyl​valyl​glutamyl​leucyl​seryl​histidyl​aspartyl​asparaginyl​isoleucyl​arginyl​valyl​lysyl​tryptophyl​phenyl​alanyl​lysyl​asparaginyl​aspartyl​glutaminyl​arginyl​leucyl​histidyl​threonyl​threonyl​arginyl​seryl​valyl​seryl​methionyl​glutaminyl​aspartyl​glutamyl​glycyl​lysyl​threonyl​histidyl​seryl​isoleucyl​threonyl​phenyl​alanyl​lysyl​aspartyl​leucyl​seryl​isoleucyl​aspartyl​aspartyl​threonyl​seryl​glutaminyl​isoleucyl​arginyl​valyl​glutamyl​alanyl​methionyl​glycyl​methionyl​seryl​seryl​glutamyl​alanyl​lysyl​leucyl​threonyl​valyl​leucyl​glutamyl​glycyl​aspartyl​prolyl​tyrosyl​phenyl​alanyl​threonyl​glycyl​lysyl​leucyl​glutaminyl​aspartyl​tyrosyl​threonyl​glycyl​valyl​glutamyl​lysyl​aspartyl​glutamyl​valyl​isoleucyl​leucyl​glutaminyl​cysteinyl​glutamyl​isoleucyl​seryl​lysyl​alanyl​aspartyl​alanyl​prolyl​valyl​lysyl​tryptophyl​phenyl​alanyl​lysyl​aspartyl​glycyl​lysyl​glutamyl​isoleucyl​lysyl​prolyl​seryl​lysyl​asparaginyl​alanyl​valyl​isoleucyl​lysyl​threonyl​aspartyl​glycyl​lysyl​lysyl​arginyl​methionyl​leucyl​isoleucyl​leucyl​lysyl​lysyl​alanyl​leucyl​lysyl​seryl​aspartyl​isoleucyl​glycyl​glutaminyl​tyrosyl​threonyl​cysteinyl​aspartyl​cysteinyl​glycyl​threonyl​aspartyl​lysyl​threonyl​seryl​glycyl​lysyl​leucyl​aspartyl​isoleucyl​glutamyl​aspartyl​arginyl​glutamyl​isoleucyl​lysyl​leucyl​valyl​arginyl​prolyl​leucyl​histidyl​seryl​valyl​glutamyl​valyl​methionyl​glutamyl​threonyl​glutamyl​threonyl​alanyl​arginyl​phenyl​alanyl​glutamyl​threonyl​glutamyl​isoleucyl​seryl​glutamyl​aspartyl​aspartyl​isoleucyl​histidyl​alanyl​asparaginyl​tryptophyl​lysyl​leucyl​lysyl​glycyl​glutamyl​alanyl​leucyl​leucyl​glutaminyl​threonyl​prolyl​aspartyl​cysteinyl​glutamyl​isoleucyl​lysyl​glutamyl​glutamyl​glycyl​lysyl​isoleucyl​histidyl​seryl​leucyl​valyl​leucyl​histidyl​asparaginyl​cysteinyl​arginyl​leucyl​aspartyl​glutaminyl​threonyl​glycyl​glycyl​valyl​aspartyl​phenyl​alanyl​glutaminyl​alanyl​alanyl​asparaginyl​valyl​lysyl​seryl​seryl​alanyl​histidyl​leucyl​arginyl​valyl​lysyl​prolyl​arginyl​valyl​isoleucyl​glycyl​leucyl​leucyl​arginyl​prolyl​leucyl​lysyl​aspartyl​valyl​threonyl​valyl​threonyl​alanyl​glycyl​glutamyl​threonyl​alanyl​threonyl​phenyl​alanyl​aspartyl​cysteinyl​glutamyl​leucyl​seryl​tyrosyl​glutamyl​aspartyl​isoleucyl​prolyl​valyl​glutamyl​tryptophyl​tyrosyl​leucyl​lysyl​glycyl​lysyl​lysyl​leucyl​glutamyl​prolyl​seryl​aspartyl​lysyl​valyl​valyl​prolyl​arginyl​seryl​glutamyl​glycyl​lysyl​valyl​histidyl​threonyl​leucyl​threonyl​leucyl​arginyl​aspartyl​valyl​lysyl​leucyl​glutamyl​aspartyl​alanyl​glycyl​glutamyl​valyl​glutaminyl​leucyl​threonyl​alanyl​lysyl​aspartyl​phenyl​alanyl​lysyl​threonyl​histidyl​alanyl​asparaginyl​leucyl​phenyl​alanyl​valyl​lysyl​glutamyl​prolyl​prolyl​valyl​glutamyl​phenyl​alanyl​threonyl​lysyl​prolyl​leucyl​glutamyl​aspartyl​glutaminyl​threonyl​valyl​glutamyl​glutamyl​glycyl​alanyl​threonyl​alanyl​valyl​leucyl​glutamyl​cysteinyl​glutamyl​valyl​seryl​arginyl​glutamyl​asparaginyl​alanyl​lysyl​valyl​lysyl​tryptophyl​phenyl​alanyl​lysyl​asparaginyl​glycyl​threonyl​glutamyl​isoleucyl​leucyl​lysyl​seryl​lysyl​lysyl​tyrosyl​glutamyl​isoleucyl​valyl​alanyl​aspartyl​glycyl​arginyl​valyl​arginyl​lysyl​leucyl​valyl​isoleucyl​histidyl​aspartyl​cysteinyl​threonyl​prolyl​glutamyl​aspartyl​isoleucyl​lysyl​threonyl​tyrosyl​threonyl​cysteinyl​aspartyl​alanyl​lysyl​aspartyl​phenyl​alanyl​lysyl​threonyl​seryl​cysteinyl​asparaginyl​leucyl​asparaginyl​valyl​valyl​prolyl​prolyl​histidyl​valyl​glutamyl​phenyl​alanyl​leucyl​arginyl​prolyl​leucyl​threonyl​aspartyl​leucyl​glutaminyl​valyl​arginyl​glutamyl​lysyl​glutamyl​methionyl​alanyl​arginyl​phenyl​alanyl​glutamyl​cysteinyl​glutamyl​leucyl​seryl​arginyl​glutamyl​asparaginyl​alanyl​lysyl​valyl​lysyl​tryptophyl​phenyl​alanyl​lysyl​aspartyl​glycyl​alanyl​glutamyl​isoleucyl​lysyl​lysyl​glycyl​lysyl​lysyl​tyrosyl​aspartyl​isoleucyl​isoleucyl​seryl​lysyl​glycyl​alanyl​valyl​arginyl​isoleucyl​leucyl​valyl​isoleucyl​asparaginyl​lysyl​cysteinyl​leucyl​leucyl​aspartyl​aspartyl​glutamyl​alanyl​glutamyl​tyrosyl​seryl​cysteinyl​glutamyl​valyl​arginyl​threonyl​alanyl​arginyl​threonyl​seryl​glycyl​methionyl​leucyl​threonyl​valyl​leucyl​glutamyl​glutamyl​glutamyl​alanyl​valyl​phenyl​alanyl​threonyl​lysyl​asparaginyl​leucyl​alanyl​asparaginyl​isoleucyl​glutamyl​valyl​seryl​glutamyl​threonyl​aspartyl​threonyl​isoleucyl​lysyl​leucyl​valyl​cysteinyl​glutamyl​valyl​seryl​lysyl​prolyl​glycyl​alanyl​glutamyl​valyl​isoleucyl​tryptophyl​tyrosyl​lysyl​glycyl​aspartyl​glutamyl​glutamyl​isoleucyl​isoleucyl​glutamyl​threonyl​glycyl​arginyl​tyrosyl​glutamyl​isoleucyl​leucyl​threonyl​glutamyl​glycyl​arginyl​lysyl​arginyl​isoleucyl​leucyl​valyl​isoleucyl​glutaminyl​asparaginyl​alanyl​histidyl​leucyl​glutamyl​aspartyl​alanyl​glycyl​asparaginyl​tyrosyl​asparaginyl​cysteinyl​arginyl​leucyl​prolyl​seryl​seryl​arginyl​threonyl​aspartyl​glycyl​lysyl​valyl​lysyl​valyl​histidyl​glutamyl​leucyl​alanyl​alanyl​glutamyl​phenyl​alanyl​isoleucyl​seryl​lysyl​prolyl​glutaminyl​asparaginyl​leucyl​glutamyl​isoleucyl​leucyl​glutamyl​glycyl​glutamyl​lysyl​alanyl​glutamyl​phenyl​alanyl​valyl​cysteinyl​seryl​isoleucyl​seryl​lysyl​glutamyl​seryl​phenyl​alanyl​prolyl​valyl​glutaminyl​tryptophyl​lysyl​arginyl​aspartyl​aspartyl​lysyl​threonyl​leucyl​glutamyl​seryl​glycyl​aspartyl​lysyl​tyrosyl​aspartyl​valyl​isoleucyl​alanyl​aspartyl​glycyl​lysyl​lysyl​arginyl​valyl​leucyl​valyl​valyl​lysyl​aspartyl​alanyl​threonyl​leucyl​glutaminyl​aspartyl​methionyl​glycyl​threonyl​tyrosyl​valyl​valyl​methionyl​valyl​glycyl​alanyl​alanyl​arginyl​alanyl​alanyl​alanyl​histidyl​leucyl​threonyl​valyl​isoleucyl​glutamyl​lysyl​leucyl​arginyl​isoleucyl​valyl​valyl​prolyl​leucyl​lysyl​aspartyl​threonyl​arginyl​valyl​lysyl​glutamyl​glutaminyl​glutaminyl​glutamyl​valyl​valyl​phenyl​alanyl​asparaginyl​cysteinyl​glutamyl​valyl​asparaginyl​threonyl​glutamyl​glycyl​alanyl​lysyl​alanyl​lysyl​tryptophyl​phenyl​alanyl​arginyl​asparaginyl​glutamyl​glutamyl​alanyl​isoleucyl​phenyl​alanyl​aspartyl​seryl​seryl​lysyl​tyrosyl​isoleucyl​isoleucyl​leucyl​glutaminyl​lysyl​aspartyl​leucyl​valyl​tyrosyl​threonyl​leucyl​arginyl​isoleucyl​arginyl​aspartyl​alanyl​histidyl​leucyl​aspartyl​aspartyl​glutaminyl​alanyl​asparaginyl​tyrosyl​asparaginyl​valyl​seryl​leucyl​threonyl​asparaginyl​histidyl​arginyl​glycyl​glutamyl​asparaginyl​valyl​lysyl​seryl​alanyl​alanyl​asparaginyl​leucyl​isoleucyl​valyl​glutamyl​glutamyl​glutamyl​aspartyl​leucyl​arginyl​isoleucyl​valyl​glutamyl​prolyl​leucyl​lysyl​aspartyl​isoleucyl​glutamyl​threonyl​methionyl​glutamyl​lysyl​lysyl​seryl​valyl​threonyl​phenyl​alanyl​tryptophyl​cysteinyl​lysyl​valyl​asparaginyl​arginyl​leucyl​asparaginyl​valyl​threonyl​leucyl​lysyl​tryptophyl​threonyl​lysyl​asparaginyl​glycyl​glutamyl​glutamyl​valyl​prolyl​phenyl​alanyl​aspartyl​asparaginyl​arginyl​valyl​seryl​tyrosyl​arginyl​valyl​aspartyl​lysyl​tyrosyl​lysyl​histidyl​methionyl​leucyl​threonyl​isoleucyl​lysyl​aspartyl​cysteinyl​glycyl​phenyl​alanyl​prolyl​aspartyl​glutamyl​glycyl​glutamyl​tyrosyl​isoleucyl​valyl​threonyl​alanyl​glycyl​glutaminyl​aspartyl​lysyl​seryl​valyl​alanyl​glutamyl​leucyl​leucyl​isoleucyl​isoleucyl​glutamyl​alanyl​prolyl​threonyl​glutamyl​phenyl​alanyl​valyl​glutamyl​histidyl​leucyl​glutamyl​aspartyl​glutaminyl​threonyl​valyl​threonyl​glutamyl​phenyl​alanyl​aspartyl​aspartyl​alanyl​valyl​phenyl​alanyl​seryl​cysteinyl​glutaminyl​leucyl​seryl​arginyl​glutamyl​lysyl​alanyl​asparaginyl​valyl​lysyl​tryptophyl​tyrosyl​arginyl​asparaginyl​glycyl​arginyl​glutamyl​isoleucyl​lysyl​glutamyl​glycyl​lysyl​lysyl​tyrosyl​lysyl​phenyl​alanyl​glutamyl​lysyl​aspartyl​glycyl​seryl​isoleucyl​histidyl​arginyl​leucyl​isoleucyl​isoleucyl​lysyl​aspartyl​cysteinyl​arginyl​leucyl​aspartyl​aspartyl​glutamyl​cysteinyl​glutamyl​tyrosyl​alanyl​cysteinyl​glycyl​valyl​glutamyl​aspartyl​arginyl​lysyl​seryl​arginyl​alanyl​arginyl​leucyl​phenyl​alanyl​valyl​glutamyl​glutamyl​isoleucyl​prolyl​valyl​glutamyl​isoleucyl​isoleucyl​arginyl​prolyl​prolyl​glutaminyl​aspartyl​isoleucyl​leucyl​glutamyl​alanyl​prolyl​glycyl​alanyl​aspartyl​valyl​valyl​phenyl​alanyl​leucyl​alanyl​glutamyl​leucyl​asparaginyl​lysyl​aspartyl​lysyl​valyl​glutamyl​valyl​glutaminyl​tryptophyl​leucyl​arginyl​asparaginyl​asparaginyl​methionyl​valyl​valyl​valyl​glutaminyl​glycyl​aspartyl​lysyl​histidyl​glutaminyl​methionyl​methionyl​seryl​glutamyl​glycyl​lysyl​isoleucyl​histidyl​arginyl​leucyl​glutaminyl​isoleucyl​cysteinyl​aspartyl​isoleucyl​lysyl​prolyl​arginyl​aspartyl​glutaminyl​glycyl​glutamyl​tyrosyl​arginyl​phenyl​alanyl​isoleucyl​alanyl​lysyl​aspartyl​lysyl​glutamyl​alanyl​arginyl​alanyl​lysyl​leucyl​glutamyl​leucyl​alanyl​alanyl​alanyl​prolyl​lysyl​isoleucyl​lysyl​threonyl​alanyl​aspartyl​glutaminyl​aspartyl​leucyl​valyl​valyl​aspartyl​valyl​glycyl​lysyl​prolyl​leucyl​threonyl​methionyl​valyl​valyl​prolyl​tyrosyl​aspartyl​alanyl​tyrosyl​prolyl​lysyl​alanyl​glutamyl​alanyl​glutamyl​tryptophyl​phenyl​alanyl​lysyl​glutamyl​asparaginyl​glutamyl​prolyl​leucyl​seryl​threonyl​lysyl​threonyl​isoleucyl​aspartyl​threonyl​threonyl​alanyl​glutamyl​glutaminyl​threonyl​seryl​phenyl​alanyl​arginyl​isoleucyl​leucyl​glutamyl​alanyl​lysyl​lysyl​glycyl​aspartyl​lysyl​glycyl​arginyl​tyrosyl​lysyl​isoleucyl​valyl​leucyl​glutaminyl​asparaginyl​lysyl​histidyl​glycyl​lysyl​alanyl​glutamyl​glycyl​phenyl​alanyl​isoleucyl​asparaginyl​leucyl​lysyl​valyl​isoleucyl​aspartyl​valyl​prolyl​glycyl​prolyl​valyl​arginyl​asparaginyl​leucyl​glutamyl​valyl​threonyl​glutamyl​threonyl​phenyl​alanyl​aspartyl​glycyl​glutamyl​valyl​seryl​leucyl​alanyl​tryptophyl​glutamyl​glutamyl​prolyl​leucyl​threonyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​lysyl​isoleucyl​isoleucyl​glycyl​tyrosyl​valyl​valyl​glutamyl​arginyl​arginyl​aspartyl​isoleucyl​lysyl​arginyl​lysyl​threonyl​tryptophyl​valyl​leucyl​alanyl​threonyl​aspartyl​arginyl​alanyl​glutamyl​seryl​cysteinyl​glutamyl​phenyl​alanyl​threonyl​valyl​threonyl​glycyl​leucyl​glutaminyl​lysyl​glycyl​glycyl​valyl​glutamyl​tyrosyl​leucyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​seryl​alanyl​arginyl​asparaginyl​arginyl​valyl​glycyl​threonyl​glycyl​glutamyl​prolyl​valyl​glutamyl​threonyl​aspartyl​asparaginyl​prolyl​valyl​glutamyl​alanyl​arginyl​seryl​lysyl​tyrosyl​aspartyl​valyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​leucyl​asparaginyl​valyl​threonyl​isoleucyl​threonyl​aspartyl​valyl​asparaginyl​arginyl​phenyl​alanyl​glycyl​valyl​seryl​leucyl​threonyl​tryptophyl​glutamyl​prolyl​prolyl​glutamyl​tyrosyl​aspartyl​glycyl​glycyl​alanyl​glutamyl​isoleucyl​threonyl​asparaginyl​tyrosyl​valyl​isoleucyl​glutamyl​leucyl​arginyl​aspartyl​lysyl​threonyl​seryl​isoleucyl​arginyl​tryptophyl​aspartyl​threonyl​alanyl​methionyl​threonyl​valyl​arginyl​alanyl​glutamyl​aspartyl​leucyl​seryl​alanyl​threonyl​valyl​threonyl​aspartyl​valyl​valyl​glutamyl​glycyl​glutaminyl​glutamyl​tyrosyl​seryl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​arginyl​alanyl​glutaminyl​asparaginyl​arginyl​isoleucyl​glycyl​valyl​glycyl​lysyl​prolyl​seryl​alanyl​alanyl​threonyl​prolyl​phenyl​alanyl​valyl​lysyl​valyl​alanyl​aspartyl​prolyl​isoleucyl​glutamyl​arginyl​prolyl​seryl​prolyl​prolyl​valyl​asparaginyl​leucyl​threonyl​seryl​seryl​aspartyl​glutaminyl​threonyl​glutaminyl​seryl​seryl​valyl​glutaminyl​leucyl​lysyl​tryptophyl​glutamyl​prolyl​prolyl​leucyl​lysyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​prolyl​isoleucyl​leucyl​glycyl​tyrosyl​isoleucyl​isoleucyl​glutamyl​arginyl​cysteinyl​glutamyl​glutamyl​glycyl​lysyl​aspartyl​asparaginyl​tryptophyl​isoleucyl​arginyl​cysteinyl​asparaginyl​methionyl​lysyl​leucyl​valyl​prolyl​glutamyl​leucyl​threonyl​tyrosyl​lysyl​valyl​threonyl​glycyl​leucyl​glutamyl​lysyl​glycyl​asparaginyl​lysyl​tyrosyl​leucyl​tyrosyl​arginyl​valyl​seryl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​lysyl​alanyl​glycyl​valyl​seryl​aspartyl​prolyl​seryl​glutamyl​isoleucyl​leucyl​glycyl​prolyl​leucyl​threonyl​alanyl​aspartyl​aspartyl​alanyl​phenyl​alanyl​valyl​glutamyl​prolyl​threonyl​methionyl​aspartyl​leucyl​seryl​alanyl​phenyl​alanyl​lysyl​aspartyl​glycyl​leucyl​glutamyl​valyl​isoleucyl​valyl​prolyl​asparaginyl​prolyl​isoleucyl​threonyl​isoleucyl​leucyl​valyl​prolyl​seryl​threonyl​glycyl​tyrosyl​prolyl​arginyl​prolyl​threonyl​alanyl​threonyl​tryptophyl​cysteinyl​phenyl​alanyl​glycyl​aspartyl​lysyl​valyl​leucyl​glutamyl​threonyl​glycyl​aspartyl​arginyl​valyl​lysyl​methionyl​lysyl​threonyl​leucyl​seryl​alanyl​tyrosyl​alanyl​glutamyl​leucyl​valyl​isoleucyl​seryl​prolyl​seryl​glutamyl​arginyl​seryl​aspartyl​lysyl​glycyl​isoleucyl​tyrosyl​threonyl​leucyl​lysyl​leucyl​glutamyl​asparaginyl​arginyl​valyl​lysyl​threonyl​isoleucyl​seryl​glycyl​glutamyl​isoleucyl​aspartyl​valyl​asparaginyl​valyl​isoleucyl​alanyl​arginyl​prolyl​seryl​alanyl​prolyl​lysyl​glutamyl​leucyl​lysyl​phenyl​alanyl​glycyl​aspartyl​isoleucyl​threonyl​lysyl​aspartyl​seryl​valyl​histidyl​leucyl​threonyl​tryptophyl​glutamyl​prolyl​prolyl​aspartyl​aspartyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​prolyl​leucyl​threonyl​glycyl​tyrosyl​valyl​valyl​glutamyl​lysyl​arginyl​glutamyl​valyl​seryl​arginyl​lysyl​threonyl​tryptophyl​threonyl​lysyl​valyl​methionyl​aspartyl​phenyl​alanyl​valyl​threonyl​aspartyl​leucyl​glutamyl​phenyl​alanyl​threonyl​valyl​prolyl​aspartyl​leucyl​valyl​glutaminyl​glycyl​lysyl​glutamyl​tyrosyl​leucyl​phenyl​alanyl​lysyl​valyl​cysteinyl​alanyl​arginyl​asparaginyl​lysyl​cysteinyl​glycyl​prolyl​glycyl​glutamyl​prolyl​alanyl​tyrosyl​valyl​aspartyl​glutamyl​prolyl​valyl​asparaginyl​methionyl​seryl​threonyl​prolyl​alanyl​threonyl​valyl​prolyl​aspartyl​prolyl​prolyl​glutamyl​asparaginyl​valyl​lysyl​tryptophyl​arginyl​aspartyl​arginyl​threonyl​alanyl​asparaginyl​seryl​isoleucyl​phenyl​alanyl​leucyl​threonyl​tryptophyl​aspartyl​prolyl​prolyl​lysyl​asparaginyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​arginyl​isoleucyl​lysyl​glycyl​tyrosyl​isoleucyl​valyl​glutamyl​arginyl​cysteinyl​prolyl​arginyl​glycyl​seryl​aspartyl​lysyl​tryptophyl​valyl​alanyl​cysteinyl​glycyl​glutamyl​prolyl​valyl​alanyl​glutamyl​threonyl​lysyl​methionyl​glutamyl​valyl​threonyl​glycyl​leucyl​glutamyl​glutamyl​glycyl​lysyl​tryptophyl​tyrosyl​alanyl​tyrosyl​arginyl​valyl​lysyl​threonyl​leucyl​asparaginyl​arginyl​glutaminyl​glycyl​alanyl​seryl​lysyl​prolyl​seryl​arginyl​prolyl​threonyl​glutamyl​glutamyl​isoleucyl​glutaminyl​alanyl​valyl​aspartyl​threonyl​glutaminyl​glutamyl​alanyl​prolyl​glutamyl​isoleucyl​phenyl​alanyl​leucyl​aspartyl​valyl​lysyl​leucyl​leucyl​alanyl​glycyl​leucyl​threonyl​valyl​lysyl​alanyl​glycyl​threonyl​lysyl​isoleucyl​glutamyl​leucyl​prolyl​alanyl​threonyl​valyl​threonyl​glycyl​lysyl​prolyl​glutamyl​prolyl​lysyl​isoleucyl​threonyl​tryptophyl​threonyl​lysyl​alanyl​aspartyl​methionyl​isoleucyl​leucyl​lysyl​glutaminyl​aspartyl​lysyl​arginyl​isoleucyl​threonyl​isoleucyl​glutamyl​asparaginyl​valyl​prolyl​lysyl​lysyl​seryl​threonyl​valyl​threonyl​isoleucyl​valyl​aspartyl​seryl​lysyl​arginyl​seryl​aspartyl​threonyl​glycyl​threonyl​tyrosyl​isoleucyl​isoleucyl​glutamyl​alanyl​valyl​asparaginyl​valyl​cysteinyl​glycyl​arginyl​alanyl​threonyl​alanyl​valyl​valyl​glutamyl​valyl​asparaginyl​valyl​leucyl​aspartyl​lysyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​alanyl​alanyl​phenyl​alanyl​aspartyl​isoleucyl​threonyl​aspartyl​valyl​threonyl​asparaginyl​glutamyl​seryl​cysteinyl​leucyl​leucyl​threonyl​tryptophyl​asparaginyl​prolyl​prolyl​arginyl​aspartyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​lysyl​isoleucyl​threonyl​asparaginyl​tyrosyl​valyl​valyl​glutamyl​arginyl​arginyl​alanyl​threonyl​aspartyl​seryl​glutamyl​valyl​tryptophyl​histidyl​lysyl​leucyl​seryl​seryl​threonyl​valyl​lysyl​aspartyl​threonyl​asparaginyl​phenyl​alanyl​lysyl​alanyl​threonyl​lysyl​leucyl​isoleucyl​prolyl​asparaginyl​lysyl​glutamyl​tyrosyl​isoleucyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​alanyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​methionyl​tyrosyl​glycyl​alanyl​glycyl​glutamyl​prolyl​valyl​glutaminyl​alanyl​seryl​prolyl​isoleucyl​threonyl​alanyl​lysyl​tyrosyl​glutaminyl​phenyl​alanyl​aspartyl​prolyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​threonyl​arginyl​leucyl​glutamyl​prolyl​seryl​aspartyl​isoleucyl​threonyl​lysyl​aspartyl​alanyl​valyl​threonyl​leucyl​threonyl​tryptophyl​cysteinyl​glutamyl​prolyl​aspartyl​aspartyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​prolyl​isoleucyl​threonyl​glycyl​tyrosyl​tryptophyl​valyl​glutamyl​arginyl​leucyl​aspartyl​prolyl​aspartyl​threonyl​aspartyl​lysyl​tryptophyl​valyl​arginyl​cysteinyl​asparaginyl​lysyl​methionyl​prolyl​valyl​lysyl​aspartyl​threonyl​threonyl​tyrosyl​arginyl​valyl​lysyl​glycyl​leucyl​threonyl​asparaginyl​lysyl​lysyl​lysyl​tyrosyl​arginyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​leucyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​leucyl​alanyl​glycyl​prolyl​glycyl​lysyl​prolyl​seryl​lysyl​seryl​threonyl​glutamyl​prolyl​isoleucyl​leucyl​isoleucyl​lysyl​aspartyl​prolyl​isoleucyl​aspartyl​prolyl​prolyl​tryptophyl​prolyl​prolyl​glycyl​lysyl​prolyl​threonyl​valyl​lysyl​aspartyl​valyl​glycyl​lysyl​threonyl​seryl​valyl​arginyl​leucyl​asparaginyl​tryptophyl​threonyl​lysyl​prolyl​glutamyl​histidyl​aspartyl​glycyl​glycyl​alanyl​lysyl​isoleucyl​glutamyl​seryl​tyrosyl​valyl​isoleucyl​glutamyl​methionyl​leucyl​lysyl​threonyl​glycyl​threonyl​aspartyl​glutamyl​tryptophyl​valyl​arginyl​valyl​alanyl​glutamyl​glycyl​valyl​prolyl​threonyl​threonyl​glutaminyl​histidyl​leucyl​leucyl​prolyl​glycyl​leucyl​methionyl​glutamyl​glycyl​glutaminyl​glutamyl​tyrosyl​seryl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​arginyl​alanyl​valyl​asparaginyl​lysyl​alanyl​glycyl​glutamyl​seryl​glutamyl​prolyl​seryl​glutamyl​prolyl​seryl​aspartyl​prolyl​valyl​leucyl​cysteinyl​arginyl​glutamyl​lysyl​leucyl​tyrosyl​prolyl​prolyl​seryl​prolyl​prolyl​arginyl​tryptophyl​leucyl​glutamyl​valyl​isoleucyl​asparaginyl​isoleucyl​threonyl​lysyl​asparaginyl​threonyl​alanyl​aspartyl​leucyl​lysyl​tryptophyl​threonyl​valyl​prolyl​glutamyl​lysyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​prolyl​isoleucyl​threonyl​asparaginyl​tyrosyl​isoleucyl​valyl​glutamyl​lysyl​arginyl​aspartyl​valyl​arginyl​arginyl​lysyl​glycyl​tryptophyl​glutaminyl​threonyl​valyl​aspartyl​threonyl​threonyl​valyl​lysyl​aspartyl​threonyl​lysyl​cysteinyl​threonyl​valyl​threonyl​prolyl​leucyl​threonyl​glutamyl​glycyl​seryl​leucyl​tyrosyl​valyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​alanyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​alanyl​isoleucyl​glycyl​glutaminyl​seryl​aspartyl​tyrosyl​threonyl​glutamyl​isoleucyl​glutamyl​aspartyl​seryl​valyl​leucyl​alanyl​lysyl​aspartyl​threonyl​phenyl​alanyl​threonyl​threonyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​tyrosyl​alanyl​leucyl​alanyl​valyl​valyl​aspartyl​valyl​threonyl​lysyl​arginyl​histidyl​valyl​aspartyl​leucyl​lysyl​tryptophyl​glutamyl​prolyl​prolyl​lysyl​asparaginyl​aspartyl​glycyl​glycyl​arginyl​prolyl​isoleucyl​glutaminyl​arginyl​tyrosyl​valyl​isoleucyl​glutamyl​lysyl​lysyl​glutamyl​arginyl​leucyl​glycyl​threonyl​arginyl​tryptophyl​valyl​lysyl​alanyl​glycyl​lysyl​threonyl​alanyl​glycyl​prolyl​aspartyl​cysteinyl​asparaginyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​threonyl​aspartyl​valyl​isoleucyl​glutamyl​glycyl​threonyl​glutamyl​valyl​glutaminyl​phenyl​alanyl​glutaminyl​valyl​arginyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​glutamyl​alanyl​glycyl​valyl​glycyl​histidyl​prolyl​seryl​glutamyl​prolyl​threonyl​glutamyl​isoleucyl​leucyl​seryl​isoleucyl​glutamyl​aspartyl​prolyl​threonyl​seryl​prolyl​prolyl​seryl​prolyl​prolyl​leucyl​aspartyl​leucyl​histidyl​valyl​threonyl​aspartyl​alanyl​glycyl​arginyl​lysyl​histidyl​isoleucyl​alanyl​isoleucyl​alanyl​tryptophyl​lysyl​prolyl​prolyl​glutamyl​lysyl​asparaginyl​glycyl​glycyl​seryl​prolyl​isoleucyl​isoleucyl​glycyl​tyrosyl​histidyl​valyl​glutamyl​methionyl​cysteinyl​prolyl​valyl​glycyl​threonyl​glutamyl​lysyl​tryptophyl​methionyl​arginyl​valyl​asparaginyl​seryl​arginyl​prolyl​isoleucyl​lysyl​aspartyl​leucyl​lysyl​phenyl​alanyl​lysyl​valyl​glutamyl​glutamyl​glycyl​valyl​valyl​prolyl​aspartyl​lysyl​glutamyl​tyrosyl​valyl​leucyl​arginyl​valyl​arginyl​alanyl​valyl​asparaginyl​alanyl​isoleucyl​glycyl​valyl​seryl​glutamyl​prolyl​seryl​glutamyl​isoleucyl​seryl​glutamyl​asparaginyl​valyl​valyl​alanyl​lysyl​aspartyl​prolyl​aspartyl​cysteinyl​lysyl​prolyl​threonyl​isoleucyl​aspartyl​leucyl​glutamyl​threonyl​histidyl​aspartyl​isoleucyl​isoleucyl​valyl​isoleucyl​glutamyl​glycyl​glutamyl​lysyl​leucyl​seryl​isoleucyl​prolyl​valyl​prolyl​phenyl​alanyl​arginyl​alanyl​valyl​prolyl​valyl​prolyl​threonyl​valyl​seryl​tryptophyl​histidyl​lysyl​aspartyl​glycyl​lysyl​glutamyl​valyl​lysyl​alanyl​seryl​aspartyl​arginyl​leucyl​threonyl​methionyl​lysyl​asparaginyl​aspartyl​histidyl​isoleucyl​seryl​alanyl​histidyl​leucyl​glutamyl​valyl​prolyl​lysyl​seryl​valyl​arginyl​alanyl​aspartyl​alanyl​glycyl​isoleucyl​tyrosyl​threonyl​isoleucyl​threonyl​leucyl​glutamyl​asparaginyl​lysyl​leucyl​glycyl​seryl​alanyl​threonyl​alanyl​seryl​isoleucyl​asparaginyl​valyl​lysyl​valyl​isoleucyl​glycyl​leucyl​prolyl​glycyl​prolyl​cysteinyl​lysyl​aspartyl​isoleucyl​lysyl​alanyl​seryl​aspartyl​isoleucyl​threonyl​lysyl​seryl​seryl​cysteinyl​lysyl​leucyl​threonyl​tryptophyl​glutamyl​prolyl​prolyl​glutamyl​phenyl​alanyl​aspartyl​glycyl​glycyl​threonyl​prolyl​isoleucyl​leucyl​histidyl​tyrosyl​valyl​leucyl​glutamyl​arginyl​arginyl​glutamyl​alanyl​glycyl​arginyl​arginyl​threonyl​tyrosyl​isoleucyl​prolyl​valyl​methionyl​seryl​glycyl​glutamyl​asparaginyl​lysyl​leucyl​seryl​tryptophyl​threonyl​valyl​lysyl​aspartyl​leucyl​isoleucyl​prolyl​asparaginyl​glycyl​glutamyl​tyrosyl​phenyl​alanyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​lysyl​alanyl​valyl​asparaginyl​lysyl​valyl​glycyl​glycyl​glycyl​glutamyl​tyrosyl​isoleucyl​glutamyl​leucyl​lysyl​asparaginyl​prolyl​valyl​isoleucyl​alanyl​glutaminyl​aspartyl​prolyl​lysyl​glutaminyl​prolyl​prolyl​aspartyl​prolyl​prolyl​valyl​aspartyl​valyl​glutamyl​valyl​histidyl​asparaginyl​prolyl​threonyl​alanyl​glutamyl​alanyl​methionyl​threonyl​isoleucyl​threonyl​tryptophyl​lysyl​prolyl​prolyl​leucyl​tyrosyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​lysyl​isoleucyl​methionyl​glycyl​tyrosyl​isoleucyl​isoleucyl​glutamyl​lysyl​isoleucyl​alanyl​lysyl​glycyl​glutamyl​glutamyl​arginyl​tryptophyl​lysyl​arginyl​cysteinyl​asparaginyl​glutamyl​histidyl​leucyl​valyl​prolyl​isoleucyl​leucyl​threonyl​tyrosyl​threonyl​alanyl​lysyl​glycyl​leucyl​glutamyl​glutamyl​glycyl​lysyl​glutamyl​tyrosyl​glutaminyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​arginyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​alanyl​alanyl​glycyl​isoleucyl​seryl​glutamyl​prolyl​seryl​arginyl​alanyl​threonyl​prolyl​prolyl​threonyl​lysyl​alanyl​valyl​aspartyl​prolyl​isoleucyl​aspartyl​alanyl​prolyl​lysyl​valyl​isoleucyl​leucyl​arginyl​threonyl​seryl​leucyl​glutamyl​valyl​lysyl​arginyl​glycyl​aspartyl​glutamyl​isoleucyl​alanyl​leucyl​aspartyl​alanyl​seryl​isoleucyl​seryl​glycyl​seryl​prolyl​tyrosyl​prolyl​threonyl​isoleucyl​threonyl​tryptophyl​isoleucyl​lysyl​aspartyl​glutamyl​asparaginyl​valyl​isoleucyl​valyl​prolyl​glutamyl​glutamyl​isoleucyl​lysyl​lysyl​arginyl​alanyl​alanyl​prolyl​leucyl​valyl​arginyl​arginyl​arginyl​lysyl​glycyl​glutamyl​valyl​glutaminyl​glutamyl​glutamyl​glutamyl​prolyl​phenyl​alanyl​valyl​leucyl​prolyl​leucyl​threonyl​glutaminyl​arginyl​leucyl​seryl​isoleucyl​aspartyl​asparaginyl​seryl​lysyl​lysyl​glycyl​glutamyl​seryl​glutaminyl​leucyl​arginyl​valyl​arginyl​aspartyl​seryl​leucyl​arginyl​prolyl​aspartyl​histidyl​glycyl​leucyl​tyrosyl​methionyl​isoleucyl​lysyl​valyl​glutamyl​asparaginyl​aspartyl​histidyl​glycyl​isoleucyl​alanyl​lysyl​alanyl​prolyl​cysteinyl​threonyl​valyl​seryl​valyl​leucyl​aspartyl​threonyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​isoleucyl​asparaginyl​phenyl​alanyl​valyl​phenyl​alanyl​glutamyl​aspartyl​isoleucyl​arginyl​lysyl​threonyl​seryl​valyl​leucyl​cysteinyl​lysyl​tryptophyl​glutamyl​prolyl​prolyl​leucyl​aspartyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​glutamyl​isoleucyl​isoleucyl​asparaginyl​tyrosyl​threonyl​leucyl​glutamyl​lysyl​lysyl​aspartyl​lysyl​threonyl​lysyl​prolyl​aspartyl​seryl​glutamyl​tryptophyl​isoleucyl​valyl​valyl​threonyl​seryl​threonyl​leucyl​arginyl​histidyl​cysteinyl​lysyl​tyrosyl​seryl​valyl​threonyl​lysyl​leucyl​isoleucyl​glutamyl​glycyl​lysyl​glutamyl​tyrosyl​leucyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​arginyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​arginyl​phenyl​alanyl​glycyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​cysteinyl​valyl​seryl​lysyl​prolyl​leucyl​valyl​alanyl​lysyl​aspartyl​prolyl​phenyl​alanyl​glycyl​prolyl​prolyl​aspartyl​alanyl​prolyl​aspartyl​lysyl​prolyl​isoleucyl​valyl​glutamyl​aspartyl​valyl​threonyl​seryl​asparaginyl​seryl​methionyl​leucyl​valyl​lysyl​tryptophyl​asparaginyl​glutamyl​prolyl​lysyl​aspartyl​asparaginyl​glycyl​seryl​prolyl​isoleucyl​leucyl​glycyl​tyrosyl​tryptophyl​leucyl​glutamyl​lysyl​arginyl​glutamyl​valyl​asparaginyl​seryl​threonyl​histidyl​tryptophyl​seryl​arginyl​valyl​asparaginyl​lysyl​seryl​leucyl​leucyl​asparaginyl​alanyl​leucyl​lysyl​alanyl​asparaginyl​valyl​aspartyl​glycyl​leucyl​leucyl​glutamyl​glycyl​leucyl​threonyl​tyrosyl​valyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​cysteinyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​alanyl​alanyl​glycyl​prolyl​glycyl​lysyl​phenyl​alanyl​seryl​prolyl​prolyl​seryl​aspartyl​prolyl​lysyl​threonyl​alanyl​histidyl​aspartyl​prolyl​isoleucyl​seryl​prolyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​isoleucyl​prolyl​arginyl​valyl​threonyl​aspartyl​threonyl​seryl​seryl​threonyl​threonyl​isoleucyl​glutamyl​leucyl​glutamyl​tryptophyl​glutamyl​prolyl​prolyl​alanyl​phenyl​alanyl​asparaginyl​glycyl​glycyl​glycyl​glutamyl​isoleucyl​valyl​glycyl​tyrosyl​phenyl​alanyl​valyl​aspartyl​lysyl​glutaminyl​leucyl​valyl​glycyl​threonyl​asparaginyl​lysyl​tryptophyl​seryl​arginyl​cysteinyl​threonyl​glutamyl​lysyl​methionyl​isoleucyl​lysyl​valyl​arginyl​glutaminyl​tyrosyl​threonyl​valyl​lysyl​glutamyl​isoleucyl​arginyl​glutamyl​glycyl​alanyl​aspartyl​tyrosyl​lysyl​leucyl​arginyl​valyl​seryl​alanyl​valyl​asparaginyl​alanyl​alanyl​glycyl​glutamyl​glycyl​prolyl​prolyl​glycyl​glutamyl​threonyl​glutaminyl​prolyl​valyl​threonyl​valyl​alanyl​glutamyl​prolyl​glutaminyl​glutamyl​prolyl​prolyl​alanyl​valyl​glutamyl​leucyl​aspartyl​valyl​seryl​valyl​lysyl​glycyl​glycyl​isoleucyl​glutaminyl​isoleucyl​methionyl​alanyl​glycyl​lysyl​threonyl​leucyl​arginyl​isoleucyl​prolyl​alanyl​valyl​valyl​threonyl​glycyl​arginyl​prolyl​valyl​prolyl​threonyl​lysyl​valyl​tryptophyl​threonyl​lysyl​glutamyl​glutamyl​glycyl​glutamyl​leucyl​aspartyl​lysyl​aspartyl​arginyl​valyl​valyl​isoleucyl​aspartyl​asparaginyl​valyl​glycyl​threonyl​lysyl​seryl​glutamyl​leucyl​isoleucyl​isoleucyl​lysyl​aspartyl​alanyl​leucyl​arginyl​lysyl​aspartyl​histidyl​glycyl​arginyl​tyrosyl​valyl​isoleucyl​threonyl​alanyl​threonyl​asparaginyl​seryl​cysteinyl​glycyl​seryl​lysyl​phenyl​alanyl​alanyl​alanyl​alanyl​arginyl​valyl​glutamyl​valyl​phenyl​alanyl​aspartyl​valyl​prolyl​glycyl​prolyl​valyl​leucyl​aspartyl​leucyl​lysyl​prolyl​valyl​valyl​threonyl​asparaginyl​arginyl​lysyl​methionyl​cysteinyl​leucyl​leucyl​asparaginyl​tryptophyl​seryl​aspartyl​prolyl​glutamyl​aspartyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​glutamyl​isoleucyl​threonyl​glycyl​phenyl​alanyl​isoleucyl​isoleucyl​glutamyl​arginyl​lysyl​aspartyl​alanyl​lysyl​methionyl​histidyl​threonyl​tryptophyl​arginyl​glutaminyl​prolyl​isoleucyl​glutamyl​threonyl​glutamyl​arginyl​seryl​lysyl​cysteinyl​aspartyl​isoleucyl​threonyl​glycyl​leucyl​leucyl​glutamyl​glycyl​glutaminyl​glutamyl​tyrosyl​lysyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​isoleucyl​alanyl​lysyl​asparaginyl​lysyl​phenyl​alanyl​glycyl​cysteinyl​glycyl​prolyl​prolyl​valyl​glutamyl​isoleucyl​glycyl​prolyl​isoleucyl​leucyl​alanyl​valyl​aspartyl​prolyl​leucyl​glycyl​prolyl​prolyl​threonyl​seryl​prolyl​glutamyl​arginyl​leucyl​threonyl​tyrosyl​threonyl​glutamyl​arginyl​glutaminyl​arginyl​seryl​threonyl​isoleucyl​threonyl​leucyl​aspartyl​tryptophyl​lysyl​glutamyl​prolyl​arginyl​seryl​asparaginyl​glycyl​glycyl​seryl​prolyl​isoleucyl​glutaminyl​glycyl​tyrosyl​isoleucyl​isoleucyl​glutamyl​lysyl​arginyl​arginyl​histidyl​aspartyl​lysyl​prolyl​aspartyl​phenyl​alanyl​glutamyl​arginyl​valyl​asparaginyl​lysyl​arginyl​leucyl​cysteinyl​prolyl​threonyl​threonyl​seryl​phenyl​alanyl​leucyl​valyl​glutamyl​asparaginyl​leucyl​aspartyl​glutamyl​histidyl​glutaminyl​methionyl​tyrosyl​glutamyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​lysyl​alanyl​valyl​asparaginyl​glutamyl​isoleucyl​glycyl​glutamyl​seryl​glutamyl​prolyl​seryl​leucyl​prolyl​leucyl​asparaginyl​valyl​valyl​isoleucyl​glutaminyl​aspartyl​aspartyl​glutamyl​valyl​prolyl​prolyl​threonyl​isoleucyl​lysyl​leucyl​arginyl​leucyl​seryl​valyl​arginyl​glycyl​aspartyl​threonyl​isoleucyl​lysyl​valyl​lysyl​alanyl​glycyl​glutamyl​prolyl​valyl​histidyl​isoleucyl​prolyl​alanyl​aspartyl​valyl​threonyl​glycyl​leucyl​prolyl​methionyl​prolyl​lysyl​isoleucyl​glutamyl​tryptophyl​seryl​lysyl​asparaginyl​glutamyl​threonyl​valyl​isoleucyl​glutamyl​lysyl​prolyl​threonyl​aspartyl​alanyl​leucyl​glutaminyl​isoleucyl​threonyl​lysyl​glutamyl​glutamyl​valyl​seryl​arginyl​seryl​glutamyl​alanyl​lysyl​threonyl​glutamyl​leucyl​seryl​isoleucyl​prolyl​lysyl​alanyl​valyl​arginyl​glutamyl​aspartyl​lysyl​glycyl​threonyl​tyrosyl​threonyl​valyl​threonyl​alanyl​seryl​asparaginyl​arginyl​leucyl​glycyl​seryl​valyl​phenyl​alanyl​arginyl​asparaginyl​valyl​histidyl​valyl​glutamyl​valyl​tyrosyl​aspartyl​arginyl​prolyl​seryl​prolyl​prolyl​arginyl​asparaginyl​leucyl​alanyl​valyl​threonyl​aspartyl​isoleucyl​lysyl​alanyl​glutamyl​seryl​cysteinyl​tyrosyl​leucyl​threonyl​tryptophyl​aspartyl​alanyl​prolyl​leucyl​aspartyl​asparaginyl​glycyl​glycyl​seryl​glutamyl​isoleucyl​threonyl​histidyl​tyrosyl​valyl​isoleucyl​aspartyl​lysyl​arginyl​aspartyl​alanyl​seryl​arginyl​lysyl​lysyl​alanyl​glutamyl​tryptophyl​glutamyl​glutamyl​valyl​threonyl​asparaginyl​threonyl​alanyl​valyl​glutamyl​lysyl​arginyl​tyrosyl​glycyl​isoleucyl​tryptophyl​lysyl​leucyl​isoleucyl​prolyl​asparaginyl​glycyl​glutaminyl​tyrosyl​glutamyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​arginyl​alanyl​valyl​asparaginyl​lysyl​tyrosyl​glycyl​isoleucyl​seryl​aspartyl​glutamyl​cysteinyl​lysyl​seryl​aspartyl​lysyl​valyl​valyl​isoleucyl​glutaminyl​aspartyl​prolyl​tyrosyl​arginyl​leucyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​glycyl​lysyl​prolyl​lysyl​valyl​leucyl​alanyl​arginyl​threonyl​lysyl​glycyl​seryl​methionyl​leucyl​valyl​seryl​tryptophyl​threonyl​prolyl​prolyl​leucyl​aspartyl​asparaginyl​glycyl​glycyl​seryl​prolyl​isoleucyl​threonyl​glycyl​tyrosyl​tryptophyl​leucyl​glutamyl​lysyl​arginyl​glutamyl​glutamyl​glycyl​seryl​prolyl​tyrosyl​tryptophyl​seryl​arginyl​valyl​seryl​arginyl​alanyl​prolyl​isoleucyl​threonyl​lysyl​valyl​glycyl​leucyl​lysyl​glycyl​valyl​glutamyl​phenyl​alanyl​asparaginyl​valyl​prolyl​arginyl​leucyl​leucyl​glutamyl​glycyl​valyl​lysyl​tyrosyl​glutaminyl​phenyl​alanyl​arginyl​alanyl​methionyl​alanyl​isoleucyl​asparaginyl​alanyl​alanyl​glycyl​isoleucyl​glycyl​prolyl​prolyl​seryl​glutamyl​prolyl​seryl​aspartyl​prolyl​glutamyl​valyl​alanyl​glycyl​aspartyl​prolyl​isoleucyl​phenyl​alanyl​prolyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​seryl​cysteinyl​prolyl​glutamyl​valyl​lysyl​aspartyl​lysyl​threonyl​lysyl​seryl​seryl​isoleucyl​seryl​leucyl​glycyl​tryptophyl​lysyl​prolyl​prolyl​alanyl​lysyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​prolyl​isoleucyl​lysyl​glycyl​tyrosyl​isoleucyl​valyl​glutamyl​methionyl​glutaminyl​glutamyl​glutamyl​glycyl​threonyl​threonyl​aspartyl​tryptophyl​lysyl​arginyl​valyl​asparaginyl​glutamyl​prolyl​aspartyl​lysyl​leucyl​isoleucyl​threonyl​threonyl​cysteinyl​glutamyl​cysteinyl​valyl​valyl​prolyl​asparaginyl​leucyl​lysyl​glutamyl​leucyl​arginyl​lysyl​tyrosyl​arginyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​lysyl​alanyl​valyl​asparaginyl​glutamyl​alanyl​glycyl​glutamyl​seryl​glutamyl​prolyl​seryl​aspartyl​threonyl​threonyl​glycyl​glutamyl​isoleucyl​prolyl​alanyl​threonyl​aspartyl​isoleucyl​glutaminyl​glutamyl​glutamyl​prolyl​glutamyl​valyl​phenyl​alanyl​isoleucyl​aspartyl​isoleucyl​glycyl​alanyl​glutaminyl​aspartyl​cysteinyl​leucyl​valyl​cysteinyl​lysyl​alanyl​glycyl​seryl​glutaminyl​isoleucyl​arginyl​isoleucyl​prolyl​alanyl​valyl​isoleucyl​lysyl​glycyl​arginyl​prolyl​threonyl​prolyl​lysyl​seryl​seryl​tryptophyl​glutamyl​phenyl​alanyl​aspartyl​glycyl​lysyl​alanyl​lysyl​lysyl​alanyl​methionyl​lysyl​aspartyl​glycyl​valyl​histidyl​aspartyl​isoleucyl​prolyl​glutamyl​aspartyl​alanyl​glutaminyl​leucyl​glutamyl​threonyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​seryl​seryl​valyl​isoleucyl​isoleucyl​isoleucyl​prolyl​glutamyl​cysteinyl​lysyl​arginyl​seryl​histidyl​threonyl​glycyl​lysyl​tyrosyl​seryl​isoleucyl​threonyl​alanyl​lysyl​asparaginyl​lysyl​alanyl​glycyl​glutaminyl​lysyl​threonyl​alanyl​asparaginyl​cysteinyl​arginyl​valyl​lysyl​valyl​methionyl​aspartyl​valyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​lysyl​aspartyl​leucyl​lysyl​valyl​seryl​aspartyl​isoleucyl​threonyl​arginyl​glycyl​seryl​cysteinyl​arginyl​leucyl​seryl​tryptophyl​lysyl​methionyl​prolyl​aspartyl​aspartyl​aspartyl​glycyl​glycyl​aspartyl​arginyl​isoleucyl​lysyl​glycyl​tyrosyl​valyl​isoleucyl​glutamyl​lysyl​arginyl​threonyl​isoleucyl​aspartyl​glycyl​lysyl​alanyl​tryptophyl​threonyl​lysyl​valyl​asparaginyl​prolyl​aspartyl​cysteinyl​glycyl​seryl​threonyl​threonyl​phenyl​alanyl​valyl​valyl​prolyl​aspartyl​leucyl​leucyl​seryl​glutamyl​glutaminyl​glutaminyl​tyrosyl​phenyl​alanyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​arginyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​arginyl​phenyl​alanyl​glycyl​isoleucyl​glycyl​prolyl​prolyl​valyl​glutamyl​threonyl​isoleucyl​glutaminyl​arginyl​threonyl​threonyl​alanyl​arginyl​aspartyl​prolyl​isoleucyl​tyrosyl​prolyl​prolyl​aspartyl​prolyl​prolyl​isoleucyl​lysyl​leucyl​lysyl​isoleucyl​glycyl​leucyl​isoleucyl​threonyl​lysyl​asparaginyl​threonyl​valyl​histidyl​leucyl​seryl​tryptophyl​lysyl​prolyl​prolyl​lysyl​asparaginyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​prolyl​valyl​threonyl​histidyl​tyrosyl​isoleucyl​valyl​glutamyl​cysteinyl​leucyl​alanyl​tryptophyl​aspartyl​prolyl​threonyl​glycyl​threonyl​lysyl​lysyl​glutamyl​alanyl​tryptophyl​arginyl​glutaminyl​cysteinyl​asparaginyl​lysyl​arginyl​aspartyl​valyl​glutamyl​glutamyl​leucyl​glutaminyl​phenyl​alanyl​threonyl​valyl​glutamyl​aspartyl​leucyl​valyl​glutamyl​glycyl​glycyl​glutamyl​tyrosyl​glutamyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​lysyl​alanyl​valyl​asparaginyl​alanyl​alanyl​glycyl​valyl​seryl​lysyl​prolyl​seryl​alanyl​threonyl​valyl​glycyl​prolyl​cysteinyl​aspartyl​cysteinyl​glutaminyl​arginyl​prolyl​aspartyl​methionyl​prolyl​prolyl​seryl​isoleucyl​aspartyl​leucyl​lysyl​glutamyl​phenyl​alanyl​methionyl​glutamyl​valyl​glutamyl​glutamyl​glycyl​threonyl​asparaginyl​valyl​asparaginyl​isoleucyl​valyl​alanyl​lysyl​isoleucyl​lysyl​glycyl​valyl​prolyl​phenyl​alanyl​prolyl​threonyl​leucyl​threonyl​tryptophyl​phenyl​alanyl​lysyl​alanyl​prolyl​prolyl​lysyl​lysyl​prolyl​aspartyl​asparaginyl​lysyl​glutamyl​prolyl​valyl​leucyl​tyrosyl​aspartyl​threonyl​histidyl​valyl​asparaginyl​lysyl​leucyl​valyl​valyl​aspartyl​aspartyl​threonyl​cysteinyl​threonyl​leucyl​valyl​isoleucyl​prolyl​glutaminyl​seryl​arginyl​arginyl​seryl​aspartyl​threonyl​glycyl​leucyl​tyrosyl​threonyl​isoleucyl​threonyl​alanyl​valyl​asparaginyl​asparaginyl​leucyl​glycyl​threonyl​alanyl​seryl​lysyl​glutamyl​methionyl​arginyl​leucyl​asparaginyl​valyl​leucyl​glycyl​arginyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​valyl​glycyl​prolyl​isoleucyl​lysyl​phenyl​alanyl​glutamyl​seryl​valyl​seryl​alanyl​aspartyl​glutaminyl​methionyl​threonyl​leucyl​seryl​tryptophyl​phenyl​alanyl​prolyl​prolyl​lysyl​aspartyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​lysyl​isoleucyl​threonyl​asparaginyl​tyrosyl​valyl​isoleucyl​glutamyl​lysyl​arginyl​glutamyl​alanyl​asparaginyl​arginyl​lysyl​threonyl​tryptophyl​valyl​histidyl​valyl​seryl​seryl​glutamyl​prolyl​lysyl​glutamyl​cysteinyl​threonyl​tyrosyl​threonyl​isoleucyl​prolyl​lysyl​leucyl​leucyl​glutamyl​glycyl​histidyl​glutamyl​tyrosyl​valyl​phenyl​alanyl​arginyl​isoleucyl​methionyl​alanyl​glutaminyl​asparaginyl​lysyl​tyrosyl​glycyl​isoleucyl​glycyl​glutamyl​prolyl​leucyl​aspartyl​seryl​glutamyl​prolyl​glutamyl​threonyl​alanyl​arginyl​asparaginyl​leucyl​phenyl​alanyl​seryl​valyl​prolyl​glycyl​alanyl​prolyl​aspartyl​lysyl​prolyl​threonyl​valyl​seryl​seryl​valyl​threonyl​arginyl​asparaginyl​seryl​methionyl​threonyl​valyl​asparaginyl​tryptophyl​glutamyl​glutamyl​prolyl​glutamyl​tyrosyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​prolyl​valyl​threonyl​glycyl​tyrosyl​tryptophyl​leucyl​glutamyl​methionyl​lysyl​aspartyl​threonyl​threonyl​seryl​lysyl​arginyl​tryptophyl​lysyl​arginyl​valyl​asparaginyl​arginyl​aspartyl​prolyl​isoleucyl​lysyl​alanyl​methionyl​threonyl​leucyl​glycyl​valyl​seryl​tyrosyl​lysyl​valyl​threonyl​glycyl​leucyl​isoleucyl​glutamyl​glycyl​seryl​aspartyl​tyrosyl​glutaminyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​tyrosyl​alanyl​isoleucyl​asparaginyl​alanyl​alanyl​glycyl​valyl​glycyl​prolyl​alanyl​seryl​leucyl​prolyl​seryl​aspartyl​prolyl​alanyl​threonyl​alanyl​arginyl​aspartyl​prolyl​isoleucyl​alanyl​prolyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​phenyl​alanyl​prolyl​lysyl​valyl​threonyl​aspartyl​tryptophyl​threonyl​lysyl​seryl​seryl​alanyl​aspartyl​leucyl​glutamyl​tryptophyl​seryl​prolyl​prolyl​leucyl​lysyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​lysyl​valyl​threonyl​glycyl​tyrosyl​isoleucyl​valyl​glutamyl​tyrosyl​lysyl​glutamyl​glutamyl​glycyl​lysyl​glutamyl​glutamyl​tryptophyl​glutamyl​lysyl​glycyl​lysyl​aspartyl​lysyl​glutamyl​valyl​arginyl​glycyl​threonyl​lysyl​leucyl​valyl​valyl​threonyl​glycyl​leucyl​lysyl​glutamyl​glycyl​alanyl​phenyl​alanyl​tyrosyl​lysyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​seryl​alanyl​valyl​asparaginyl​isoleucyl​alanyl​glycyl​isoleucyl​glycyl​glutamyl​prolyl​glycyl​glutamyl​valyl​threonyl​aspartyl​valyl​isoleucyl​glutamyl​methionyl​lysyl​aspartyl​arginyl​leucyl​valyl​seryl​prolyl​aspartyl​leucyl​glutaminyl​leucyl​aspartyl​alanyl​seryl​valyl​arginyl​aspartyl​arginyl​isoleucyl​valyl​valyl​histidyl​alanyl​glycyl​glycyl​valyl​isoleucyl​arginyl​isoleucyl​isoleucyl​alanyl​tyrosyl​valyl​seryl​glycyl​lysyl​prolyl​prolyl​prolyl​threonyl​valyl​threonyl​tryptophyl​asparaginyl​methionyl​asparaginyl​glutamyl​arginyl​threonyl​leucyl​prolyl​glutaminyl​glutamyl​alanyl​threonyl​isoleucyl​glutamyl​threonyl​threonyl​alanyl​isoleucyl​seryl​seryl​seryl​methionyl​valyl​isoleucyl​lysyl​asparaginyl​cysteinyl​glutaminyl​arginyl​seryl​histidyl​glutaminyl​glycyl​valyl​tyrosyl​seryl​leucyl​leucyl​alanyl​lysyl​asparaginyl​glutamyl​alanyl​glycyl​glutamyl​arginyl​lysyl​lysyl​threonyl​isoleucyl​isoleucyl​valyl​aspartyl​valyl​leucyl​aspartyl​valyl​prolyl​glycyl​prolyl​valyl​glycyl​threonyl​prolyl​phenyl​alanyl​leucyl​alanyl​histidyl​asparaginyl​leucyl​threonyl​asparaginyl​glutamyl​seryl​cysteinyl​lysyl​leucyl​threonyl​tryptophyl​phenyl​alanyl​seryl​prolyl​glutamyl​aspartyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​prolyl​isoleucyl​threonyl​asparaginyl​tyrosyl​valyl​isoleucyl​glutamyl​lysyl​arginyl​glutamyl​seryl​aspartyl​arginyl​arginyl​alanyl​tryptophyl​threonyl​prolyl​valyl​threonyl​tyrosyl​threonyl​valyl​threonyl​arginyl​glutaminyl​asparaginyl​alanyl​threonyl​valyl​glutaminyl​glycyl​leucyl​isoleucyl​glutaminyl​glycyl​lysyl​alanyl​tyrosyl​phenyl​alanyl​phenyl​alanyl​arginyl​isoleucyl​alanyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​seryl​isoleucyl​glycyl​methionyl​glycyl​prolyl​phenyl​alanyl​valyl​glutamyl​threonyl​seryl​glutamyl​alanyl​leucyl​valyl​isoleucyl​arginyl​glutamyl​prolyl​isoleucyl​threonyl​valyl​prolyl​glutamyl​arginyl​prolyl​glutamyl​aspartyl​leucyl​glutamyl​valyl​lysyl​glutamyl​valyl​threonyl​lysyl​asparaginyl​threonyl​valyl​threonyl​leucyl​threonyl​tryptophyl​asparaginyl​prolyl​prolyl​lysyl​tyrosyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​glutamyl​isoleucyl​isoleucyl​asparaginyl​tyrosyl​valyl​leucyl​glutamyl​seryl​arginyl​leucyl​isoleucyl​glycyl​threonyl​glutamyl​lysyl​phenyl​alanyl​histidyl​lysyl​valyl​threonyl​asparaginyl​aspartyl​asparaginyl​leucyl​leucyl​seryl​arginyl​lysyl​tyrosyl​threonyl​valyl​lysyl​glycyl​leucyl​lysyl​glutamyl​glycyl​aspartyl​threonyl​tyrosyl​glutamyl​tyrosyl​arginyl​valyl​seryl​alanyl​valyl​asparaginyl​isoleucyl​valyl​glycyl​glutaminyl​glycyl​lysyl​prolyl​seryl​phenyl​alanyl​cysteinyl​threonyl​lysyl​prolyl​isoleucyl​threonyl​cysteinyl​lysyl​aspartyl​glutamyl​leucyl​alanyl​prolyl​prolyl​threonyl​leucyl​histidyl​leucyl​aspartyl​phenyl​alanyl​arginyl​aspartyl​lysyl​leucyl​threonyl​isoleucyl​arginyl​valyl​glycyl​glutamyl​alanyl​phenyl​alanyl​alanyl​leucyl​threonyl​glycyl​arginyl​tyrosyl​seryl​glycyl​lysyl​prolyl​lysyl​prolyl​lysyl​valyl​seryl​tryptophyl​phenyl​alanyl​lysyl​aspartyl​glutamyl​alanyl​aspartyl​valyl​leucyl​glutamyl​aspartyl​aspartyl​arginyl​threonyl​histidyl​isoleucyl​lysyl​threonyl​threonyl​prolyl​alanyl​threonyl​leucyl​alanyl​leucyl​glutamyl​lysyl​isoleucyl​lysyl​alanyl​lysyl​arginyl​seryl​aspartyl​seryl​glycyl​lysyl​tyrosyl​cysteinyl​valyl​valyl​valyl​glutamyl​asparaginyl​seryl​threonyl​glycyl​seryl​arginyl​lysyl​glycyl​phenyl​alanyl​cysteinyl​glutaminyl​valyl​asparaginyl​valyl​valyl​aspartyl​histidyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​valyl​glycyl​prolyl​valyl​seryl​phenyl​alanyl​aspartyl​glutamyl​valyl​threonyl​lysyl​aspartyl​tyrosyl​methionyl​valyl​isoleucyl​seryl​tryptophyl​lysyl​prolyl​prolyl​leucyl​aspartyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​lysyl​isoleucyl​threonyl​asparaginyl​tyrosyl​isoleucyl​isoleucyl​glutamyl​lysyl​lysyl​glutamyl​valyl​glycyl​lysyl​aspartyl​valyl​tryptophyl​methionyl​prolyl​valyl​threonyl​seryl​alanyl​seryl​alanyl​lysyl​threonyl​threonyl​cysteinyl​lysyl​valyl​seryl​lysyl​leucyl​leucyl​glutamyl​glycyl​lysyl​aspartyl​tyrosyl​isoleucyl​phenyl​alanyl​arginyl​isoleucyl​histidyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​leucyl​tyrosyl​glycyl​isoleucyl​seryl​aspartyl​prolyl​leucyl​valyl​seryl​aspartyl​seryl​methionyl​lysyl​alanyl​lysyl​aspartyl​arginyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​prolyl​aspartyl​alanyl​prolyl​aspartyl​glutaminyl​prolyl​isoleucyl​valyl​threonyl​glutamyl​valyl​threonyl​lysyl​aspartyl​seryl​alanyl​leucyl​valyl​threonyl​tryptophyl​asparaginyl​lysyl​prolyl​histidyl​aspartyl​glycyl​glycyl​lysyl​prolyl​isoleucyl​threonyl​asparaginyl​tyrosyl​isoleucyl​leucyl​glutamyl​lysyl​arginyl​glutamyl​threonyl​methionyl​seryl​lysyl​arginyl​tryptophyl​alanyl​arginyl​valyl​threonyl​lysyl​aspartyl​prolyl​isoleucyl​histidyl​prolyl​tyrosyl​threonyl​lysyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​prolyl​aspartyl​leucyl​leucyl​glutamyl​glycyl​cysteinyl​glutaminyl​tyrosyl​glutamyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​seryl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​glutamyl​isoleucyl​glycyl​isoleucyl​glycyl​aspartyl​prolyl​seryl​prolyl​prolyl​seryl​lysyl​prolyl​valyl​phenyl​alanyl​alanyl​lysyl​aspartyl​prolyl​isoleucyl​alanyl​lysyl​prolyl​seryl​prolyl​prolyl​valyl​asparaginyl​prolyl​glutamyl​alanyl​isoleucyl​aspartyl​threonyl​threonyl​cysteinyl​asparaginyl​seryl​valyl​aspartyl​leucyl​threonyl​tryptophyl​glutaminyl​prolyl​prolyl​arginyl​histidyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​lysyl​isoleucyl​leucyl​glycyl​tyrosyl​isoleucyl​valyl​glutamyl​tyrosyl​glutaminyl​lysyl​valyl​glycyl​aspartyl​glutamyl​glutamyl​tryptophyl​arginyl​arginyl​alanyl​asparaginyl​histidyl​threonyl​prolyl​glutamyl​seryl​cysteinyl​prolyl​glutamyl​threonyl​lysyl​tyrosyl​lysyl​valyl​threonyl​glycyl​leucyl​arginyl​aspartyl​glycyl​glutaminyl​threonyl​tyrosyl​lysyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​leucyl​alanyl​valyl​asparaginyl​alanyl​alanyl​glycyl​glutamyl​seryl​aspartyl​prolyl​alanyl​histidyl​valyl​prolyl​glutamyl​prolyl​valyl​leucyl​valyl​lysyl​aspartyl​arginyl​leucyl​glutamyl​prolyl​prolyl​glutamyl​leucyl​isoleucyl​leucyl​aspartyl​alanyl​asparaginyl​methionyl​alanyl​arginyl​glutamyl​glutaminyl​histidyl​isoleucyl​lysyl​valyl​glycyl​aspartyl​threonyl​leucyl​arginyl​leucyl​seryl​alanyl​isoleucyl​isoleucyl​lysyl​glycyl​valyl​prolyl​phenyl​alanyl​prolyl​lysyl​valyl​threonyl​tryptophyl​lysyl​lysyl​glutamyl​aspartyl​arginyl​aspartyl​alanyl​prolyl​threonyl​lysyl​alanyl​arginyl​isoleucyl​aspartyl​valyl​threonyl​prolyl​valyl​glycyl​seryl​lysyl​leucyl​glutamyl​isoleucyl​arginyl​asparaginyl​alanyl​alanyl​histidyl​glutamyl​aspartyl​glycyl​glycyl​isoleucyl​tyrosyl​seryl​leucyl​threonyl​valyl​glutamyl​asparaginyl​prolyl​alanyl​glycyl​seryl​lysyl​threonyl​valyl​seryl​valyl​lysyl​valyl​leucyl​valyl​leucyl​aspartyl​lysyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​arginyl​aspartyl​leucyl​glutamyl​valyl​seryl​glutamyl​isoleucyl​arginyl​lysyl​aspartyl​seryl​cysteinyl​tyrosyl​leucyl​threonyl​tryptophyl​lysyl​glutamyl​prolyl​leucyl​aspartyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​valyl​isoleucyl​threonyl​asparaginyl​tyrosyl​valyl​valyl​glutamyl​arginyl​arginyl​aspartyl​valyl​alanyl​seryl​alanyl​glutaminyl​tryptophyl​seryl​prolyl​leucyl​seryl​alanyl​threonyl​seryl​lysyl​lysyl​lysyl​seryl​histidyl​phenyl​alanyl​alanyl​lysyl​histidyl​leucyl​asparaginyl​glutamyl​glycyl​asparaginyl​glutaminyl​tyrosyl​leucyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​alanyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​glutaminyl​tyrosyl​glycyl​arginyl​glycyl​prolyl​phenyl​alanyl​valyl​glutamyl​threonyl​prolyl​lysyl​prolyl​isoleucyl​lysyl​alanyl​leucyl​aspartyl​prolyl​leucyl​histidyl​prolyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​lysyl​aspartyl​leucyl​histidyl​histidyl​valyl​aspartyl​valyl​aspartyl​lysyl​threonyl​glutamyl​valyl​seryl​leucyl​valyl​tryptophyl​asparaginyl​lysyl​prolyl​aspartyl​arginyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​prolyl​isoleucyl​threonyl​glycyl​tyrosyl​leucyl​valyl​glutamyl​tyrosyl​glutaminyl​glutamyl​glutamyl​glycyl​threonyl​glutaminyl​aspartyl​tryptophyl​isoleucyl​lysyl​phenyl​alanyl​lysyl​threonyl​valyl​threonyl​asparaginyl​leucyl​glutamyl​cysteinyl​valyl​valyl​threonyl​glycyl​leucyl​glutaminyl​glutaminyl​glycyl​lysyl​threonyl​tyrosyl​arginyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​lysyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​isoleucyl​valyl​glycyl​leucyl​glycyl​leucyl​prolyl​aspartyl​threonyl​threonyl​isoleucyl​prolyl​isoleucyl​glutamyl​cysteinyl​glutaminyl​glutamyl​lysyl​leucyl​valyl​prolyl​prolyl​seryl​valyl​glutamyl​leucyl​aspartyl​valyl​lysyl​leucyl​isoleucyl​glutamyl​glycyl​leucyl​valyl​valyl​lysyl​alanyl​glycyl​threonyl​threonyl​valyl​arginyl​phenyl​alanyl​prolyl​alanyl​isoleucyl​isoleucyl​arginyl​glycyl​valyl​prolyl​valyl​prolyl​threonyl​alanyl​lysyl​tryptophyl​threonyl​threonyl​aspartyl​glycyl​seryl​glutamyl​isoleucyl​lysyl​threonyl​aspartyl​glutamyl​histidyl​tyrosyl​threonyl​valyl​glutamyl​threonyl​aspartyl​asparaginyl​phenyl​alanyl​seryl​seryl​valyl​leucyl​threonyl​isoleucyl​lysyl​asparaginyl​cysteinyl​leucyl​arginyl​arginyl​aspartyl​threonyl​glycyl​glutamyl​tyrosyl​glutaminyl​isoleucyl​threonyl​valyl​seryl​asparaginyl​alanyl​alanyl​glycyl​seryl​lysyl​threonyl​valyl​alanyl​valyl​histidyl​leucyl​threonyl​valyl​leucyl​aspartyl​valyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​threonyl​glycyl​prolyl​isoleucyl​asparaginyl​isoleucyl​leucyl​aspartyl​valyl​threonyl​prolyl​glutamyl​histidyl​methionyl​threonyl​isoleucyl​seryl​tryptophyl​glutaminyl​prolyl​prolyl​lysyl​aspartyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​prolyl​valyl​isoleucyl​asparaginyl​tyrosyl​isoleucyl​valyl​glutamyl​lysyl​glutaminyl​aspartyl​threonyl​arginyl​lysyl​aspartyl​threonyl​tryptophyl​glycyl​valyl​valyl​seryl​seryl​glycyl​seryl​seryl​lysyl​threonyl​lysyl​leucyl​lysyl​isoleucyl​prolyl​histidyl​leucyl​glutaminyl​lysyl​glycyl​cysteinyl​glutamyl​tyrosyl​valyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​arginyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​lysyl​isoleucyl​glycyl​valyl​glycyl​prolyl​prolyl​leucyl​aspartyl​seryl​threonyl​prolyl​threonyl​valyl​alanyl​lysyl​histidyl​lysyl​phenyl​alanyl​seryl​prolyl​prolyl​seryl​prolyl​prolyl​glycyl​lysyl​prolyl​valyl​valyl​threonyl​aspartyl​isoleucyl​threonyl​glutamyl​asparaginyl​alanyl​alanyl​threonyl​valyl​seryl​tryptophyl​threonyl​leucyl​prolyl​lysyl​seryl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​prolyl​isoleucyl​threonyl​glycyl​tyrosyl​tyrosyl​methionyl​glutamyl​arginyl​arginyl​glutamyl​valyl​threonyl​glycyl​lysyl​tryptophyl​valyl​arginyl​valyl​asparaginyl​lysyl​threonyl​prolyl​isoleucyl​alanyl​aspartyl​leucyl​lysyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​threonyl​glycyl​leucyl​tyrosyl​glutamyl​glycyl​asparaginyl​threonyl​tyrosyl​glutamyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​phenyl​alanyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​leucyl​alanyl​glycyl​leucyl​seryl​lysyl​prolyl​seryl​prolyl​seryl​seryl​aspartyl​prolyl​isoleucyl​lysyl​alanyl​cysteinyl​arginyl​prolyl​isoleucyl​lysyl​prolyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​isoleucyl​asparaginyl​prolyl​lysyl​leucyl​lysyl​aspartyl​lysyl​seryl​arginyl​glutamyl​threonyl​alanyl​aspartyl​leucyl​valyl​tryptophyl​threonyl​lysyl​prolyl​leucyl​seryl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​prolyl​isoleucyl​leucyl​glycyl​tyrosyl​valyl​valyl​glutamyl​cysteinyl​glutaminyl​lysyl​prolyl​glycyl​threonyl​alanyl​glutaminyl​tryptophyl​asparaginyl​arginyl​isoleucyl​asparaginyl​lysyl​aspartyl​glutamyl​leucyl​isoleucyl​arginyl​glutaminyl​cysteinyl​alanyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​prolyl​glycyl​leucyl​isoleucyl​glutamyl​glycyl​asparaginyl​glutamyl​tyrosyl​arginyl​phenyl​alanyl​arginyl​isoleucyl​lysyl​alanyl​alanyl​asparaginyl​isoleucyl​valyl​glycyl​glutamyl​glycyl​glutamyl​prolyl​arginyl​glutamyl​leucyl​alanyl​glutamyl​seryl​valyl​isoleucyl​alanyl​lysyl​aspartyl​isoleucyl​leucyl​histidyl​prolyl​prolyl​glutamyl​valyl​glutamyl​leucyl​aspartyl​valyl​threonyl​cysteinyl​arginyl​aspartyl​valyl​isoleucyl​threonyl​valyl​arginyl​valyl​glycyl​glutaminyl​threonyl​isoleucyl​arginyl​isoleucyl​leucyl​alanyl​arginyl​valyl​lysyl​glycyl​arginyl​prolyl​glutamyl​prolyl​aspartyl​isoleucyl​threonyl​tryptophyl​threonyl​lysyl​glutamyl​glycyl​lysyl​valyl​leucyl​valyl​arginyl​glutamyl​lysyl​arginyl​valyl​aspartyl​leucyl​isoleucyl​glutaminyl​aspartyl​leucyl​prolyl​arginyl​valyl​glutamyl​leucyl​glutaminyl​isoleucyl​lysyl​glutamyl​alanyl​valyl​arginyl​alanyl​aspartyl​histidyl​glycyl​lysyl​tyrosyl​isoleucyl​isoleucyl​seryl​alanyl​lysyl​asparaginyl​seryl​seryl​glycyl​histidyl​alanyl​glutaminyl​glycyl​seryl​alanyl​isoleucyl​valyl​asparaginyl​valyl​leucyl​aspartyl​arginyl​prolyl​glycyl​prolyl​cysteinyl​glutaminyl​asparaginyl​leucyl​lysyl​valyl​threonyl​asparaginyl​valyl​threonyl​lysyl​glutamyl​asparaginyl​cysteinyl​threonyl​isoleucyl​seryl​tryptophyl​glutamyl​asparaginyl​prolyl​leucyl​aspartyl​asparaginyl​glycyl​glycyl​seryl​glutamyl​isoleucyl​threonyl​asparaginyl​phenyl​alanyl​isoleucyl​valyl​glutamyl​tyrosyl​arginyl​lysyl​prolyl​asparaginyl​glutaminyl​lysyl​glycyl​tryptophyl​seryl​isoleucyl​valyl​alanyl​seryl​aspartyl​valyl​threonyl​lysyl​arginyl​leucyl​isoleucyl​lysyl​alanyl​asparaginyl​leucyl​leucyl​alanyl​asparaginyl​asparaginyl​glutamyl​tyrosyl​tyrosyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​cysteinyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​lysyl​valyl​glycyl​valyl​glycyl​prolyl​threonyl​isoleucyl​glutamyl​threonyl​lysyl​threonyl​prolyl​isoleucyl​leucyl​alanyl​isoleucyl​asparaginyl​prolyl​isoleucyl​aspartyl​arginyl​prolyl​glycyl​glutamyl​prolyl​glutamyl​asparaginyl​leucyl​histidyl​isoleucyl​alanyl​aspartyl​lysyl​glycyl​lysyl​threonyl​phenyl​alanyl​valyl​tyrosyl​leucyl​lysyl​tryptophyl​arginyl​arginyl​prolyl​aspartyl​tyrosyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​prolyl​asparaginyl​leucyl​seryl​tyrosyl​histidyl​valyl​glutamyl​arginyl​arginyl​leucyl​lysyl​glycyl​seryl​aspartyl​aspartyl​tryptophyl​glutamyl​arginyl​valyl​histidyl​lysyl​glycyl​seryl​isoleucyl​lysyl​glutamyl​threonyl​histidyl​tyrosyl​methionyl​valyl​aspartyl​arginyl​cysteinyl​valyl​glutamyl​asparaginyl​glutaminyl​isoleucyl​tyrosyl​glutamyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​glutaminyl​threonyl​lysyl​asparaginyl​glutamyl​glycyl​glycyl​glutamyl​seryl​aspartyl​tryptophyl​valyl​lysyl​threonyl​glutamyl​glutamyl​valyl​valyl​valyl​lysyl​glutamyl​aspartyl​leucyl​glutaminyl​lysyl​prolyl​valyl​leucyl​aspartyl​leucyl​lysyl​leucyl​seryl​glycyl​valyl​leucyl​threonyl​valyl​lysyl​alanyl​glycyl​aspartyl​threonyl​isoleucyl​arginyl​leucyl​glutamyl​alanyl​glycyl​valyl​arginyl​glycyl​lysyl​prolyl​phenyl​alanyl​prolyl​glutamyl​valyl​alanyl​tryptophyl​threonyl​lysyl​aspartyl​lysyl​aspartyl​alanyl​threonyl​aspartyl​leucyl​threonyl​arginyl​seryl​prolyl​arginyl​valyl​lysyl​isoleucyl​aspartyl​threonyl​arginyl​alanyl​aspartyl​seryl​seryl​lysyl​phenyl​alanyl​seryl​leucyl​threonyl​lysyl​alanyl​lysyl​arginyl​seryl​aspartyl​glycyl​glycyl​lysyl​tyrosyl​valyl​valyl​threonyl​alanyl​threonyl​asparaginyl​threonyl​alanyl​glycyl​seryl​phenyl​alanyl​valyl​alanyl​tyrosyl​alanyl​threonyl​valyl​asparaginyl​valyl​leucyl​aspartyl​lysyl​prolyl​glycyl​prolyl​valyl​arginyl​asparaginyl​leucyl​lysyl​isoleucyl​valyl​aspartyl​valyl​seryl​seryl​aspartyl​arginyl​cysteinyl​threonyl​valyl​cysteinyl​tryptophyl​aspartyl​prolyl​prolyl​glutamyl​aspartyl​aspartyl​glycyl​glycyl​cysteinyl​glutamyl​isoleucyl​glutaminyl​asparaginyl​tyrosyl​isoleucyl​leucyl​glutamyl​lysyl​cysteinyl​glutamyl​threonyl​lysyl​arginyl​methionyl​valyl​tryptophyl​seryl​threonyl​tyrosyl​seryl​alanyl​threonyl​valyl​leucyl​threonyl​prolyl​glycyl​threonyl​threonyl​valyl​threonyl​arginyl​leucyl​isoleucyl​glutamyl​glycyl​asparaginyl​glutamyl​tyrosyl​isoleucyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​arginyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​lysyl​isoleucyl​glycyl​threonyl​glycyl​prolyl​prolyl​threonyl​glutamyl​seryl​lysyl​prolyl​valyl​isoleucyl​alanyl​lysyl​threonyl​lysyl​tyrosyl​aspartyl​lysyl​prolyl​glycyl​arginyl​prolyl​aspartyl​prolyl​prolyl​glutamyl​valyl​threonyl​lysyl​valyl​seryl​lysyl​glutamyl​glutamyl​methionyl​threonyl​valyl​valyl​tryptophyl​asparaginyl​prolyl​prolyl​glutamyl​tyrosyl​aspartyl​glycyl​glycyl​lysyl​seryl​isoleucyl​threonyl​glycyl​tyrosyl​phenyl​alanyl​leucyl​glutamyl​lysyl​lysyl​glutamyl​lysyl​histidyl​seryl​threonyl​arginyl​tryptophyl​valyl​prolyl​valyl​asparaginyl​lysyl​seryl​alanyl​isoleucyl​prolyl​glutamyl​arginyl​arginyl​methionyl​lysyl​valyl​glutaminyl​asparaginyl​leucyl​leucyl​prolyl​aspartyl​histidyl​glutamyl​tyrosyl​glutaminyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​lysyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​glutamyl​isoleucyl​glycyl​isoleucyl​glycyl​glutamyl​prolyl​seryl​leucyl​prolyl​seryl​arginyl​prolyl​valyl​valyl​alanyl​lysyl​aspartyl​prolyl​isoleucyl​glutamyl​prolyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​threonyl​asparaginyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​valyl​aspartyl​threonyl​threonyl​lysyl​histidyl​seryl​isoleucyl​threonyl​leucyl​glycyl​tryptophyl​glycyl​lysyl​prolyl​valyl​tyrosyl​aspartyl​glycyl​glycyl​alanyl​prolyl​isoleucyl​isoleucyl​glycyl​tyrosyl​valyl​valyl​glutamyl​methionyl​arginyl​prolyl​lysyl​isoleucyl​alanyl​aspartyl​alanyl​seryl​prolyl​aspartyl​glutamyl​glycyl​tryptophyl​lysyl​arginyl​cysteinyl​asparaginyl​alanyl​alanyl​alanyl​glutaminyl​leucyl​valyl​arginyl​lysyl​glutamyl​phenyl​alanyl​threonyl​valyl​threonyl​seryl​leucyl​aspartyl​glutamyl​asparaginyl​glutaminyl​glutamyl​tyrosyl​glutamyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​cysteinyl​alanyl​glutaminyl​asparaginyl​glutaminyl​valyl​glycyl​isoleucyl​glycyl​arginyl​prolyl​alanyl​glutamyl​leucyl​lysyl​glutamyl​alanyl​isoleucyl​lysyl​prolyl​lysyl​glutamyl​isoleucyl​leucyl​glutamyl​prolyl​prolyl​glutamyl​isoleucyl​aspartyl​leucyl​aspartyl​alanyl​seryl​methionyl​arginyl​lysyl​leucyl​valyl​isoleucyl​valyl​arginyl​alanyl​glycyl​cysteinyl​prolyl​isoleucyl​arginyl​leucyl​phenyl​alanyl​alanyl​isoleucyl​valyl​arginyl​glycyl​arginyl​prolyl​alanyl​prolyl​lysyl​valyl​threonyl​tryptophyl​arginyl​lysyl​valyl​glycyl​isoleucyl​aspartyl​asparaginyl​valyl​valyl​arginyl​lysyl​glycyl​glutaminyl​valyl​aspartyl​leucyl​valyl​aspartyl​threonyl​methionyl​alanyl​phenyl​alanyl​leucyl​valyl​isoleucyl​prolyl​asparaginyl​seryl​threonyl​arginyl​aspartyl​aspartyl​seryl​glycyl​lysyl​tyrosyl​seryl​leucyl​threonyl​leucyl​valyl​asparaginyl​prolyl​alanyl​glycyl​glutamyl​lysyl​alanyl​valyl​phenyl​alanyl​valyl​asparaginyl​valyl​arginyl​valyl​leucyl​aspartyl​threonyl​prolyl​glycyl​prolyl​valyl​seryl​aspartyl​leucyl​lysyl​valyl​seryl​aspartyl​valyl​threonyl​lysyl​threonyl​seryl​cysteinyl​histidyl​valyl​seryl​tryptophyl​alanyl​prolyl​prolyl​glutamyl​asparaginyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​glutaminyl​valyl​threonyl​histidyl​tyrosyl​isoleucyl​valyl​glutamyl​lysyl​arginyl​glutamyl​alanyl​aspartyl​arginyl​lysyl​threonyl​tryptophyl​seryl​threonyl​valyl​threonyl​prolyl​glutamyl​valyl​lysyl​lysyl​threonyl​seryl​phenyl​alanyl​histidyl​valyl​threonyl​asparaginyl​leucyl​valyl​prolyl​glycyl​asparaginyl​glutamyl​tyrosyl​tyrosyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​threonyl​alanyl​valyl​asparaginyl​glutamyl​tyrosyl​glycyl​prolyl​glycyl​valyl​prolyl​threonyl​aspartyl​valyl​prolyl​lysyl​prolyl​valyl​leucyl​alanyl​seryl​aspartyl​prolyl​leucyl​seryl​glutamyl​prolyl​aspartyl​prolyl​prolyl​arginyl​lysyl​leucyl​glutamyl​alanyl​threonyl​glutamyl​methionyl​threonyl​lysyl​asparaginyl​seryl​alanyl​threonyl​leucyl​alanyl​tryptophyl​leucyl​prolyl​prolyl​leucyl​arginyl​aspartyl​glycyl​glycyl​alanyl​lysyl​isoleucyl​aspartyl​glycyl​tyrosyl​isoleucyl​isoleucyl​seryl​tyrosyl​arginyl​glutamyl​glutamyl​glutamyl​glutaminyl​prolyl​alanyl​aspartyl​arginyl​tryptophyl​threonyl​glutamyl​tyrosyl​seryl​valyl​valyl​lysyl​aspartyl​leucyl​seryl​leucyl​valyl​valyl​threonyl​glycyl​leucyl​lysyl​glutamyl​glycyl​lysyl​lysyl​tyrosyl​lysyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​alanyl​alanyl​arginyl​asparaginyl​alanyl​valyl​glycyl​valyl​seryl​leucyl​prolyl​arginyl​glutamyl​alanyl​glutamyl​glycyl​valyl​tyrosyl​glutamyl​alanyl​lysyl​glutamyl​glutaminyl​leucyl​leucyl​prolyl​prolyl​lysyl​isoleucyl​leucyl​methionyl​prolyl​glutamyl​glutaminyl​isoleucyl​threonyl​isoleucyl​lysyl​alanyl​glycyl​lysyl​lysyl​leucyl​arginyl​isoleucyl​glutamyl​alanyl​histidyl​valyl​tyrosyl​glycyl​lysyl​prolyl​histidyl​prolyl​threonyl​cysteinyl​lysyl​tryptophyl​lysyl​lysyl​glycyl​glutamyl​aspartyl​glutamyl​valyl​valyl​threonyl​seryl​seryl​histidyl​leucyl​alanyl​valyl​histidyl​lysyl​alanyl​aspartyl​seryl​seryl​seryl​isoleucyl​leucyl​isoleucyl​isoleucyl​lysyl​aspartyl​valyl​threonyl​arginyl​lysyl​aspartyl​seryl​glycyl​tyrosyl​tyrosyl​seryl​leucyl​threonyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​seryl​seryl​glycyl​threonyl​aspartyl​threonyl​glutaminyl​lysyl​isoleucyl​lysyl​valyl​valyl​valyl​methionyl​aspartyl​alanyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​glutaminyl​prolyl​prolyl​phenyl​alanyl​aspartyl​isoleucyl​seryl​aspartyl​isoleucyl​aspartyl​alanyl​aspartyl​alanyl​cysteinyl​seryl​leucyl​seryl​tryptophyl​histidyl​isoleucyl​prolyl​leucyl​glutamyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​asparaginyl​isoleucyl​threonyl​asparaginyl​tyrosyl​isoleucyl​valyl​glutamyl​lysyl​cysteinyl​aspartyl​valyl​seryl​arginyl​glycyl​aspartyl​tryptophyl​valyl​threonyl​alanyl​leucyl​alanyl​seryl​valyl​threonyl​lysyl​threonyl​seryl​cysteinyl​arginyl​valyl​glycyl​lysyl​leucyl​isoleucyl​prolyl​glycyl​glutaminyl​glutamyl​tyrosyl​isoleucyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​arginyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​arginyl​phenyl​alanyl​glycyl​isoleucyl​seryl​glutamyl​prolyl​leucyl​threonyl​seryl​prolyl​lysyl​methionyl​valyl​alanyl​glutaminyl​phenyl​alanyl​prolyl​phenyl​alanyl​glycyl​valyl​prolyl​seryl​glutamyl​prolyl​lysyl​asparaginyl​alanyl​arginyl​valyl​threonyl​lysyl​valyl​asparaginyl​lysyl​aspartyl​cysteinyl​isoleucyl​phenyl​alanyl​valyl​alanyl​tryptophyl​aspartyl​arginyl​prolyl​aspartyl​seryl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​prolyl​isoleucyl​isoleucyl​glycyl​tyrosyl​leucyl​isoleucyl​glutamyl​arginyl​lysyl​glutamyl​arginyl​asparaginyl​seryl​leucyl​leucyl​tryptophyl​valyl​lysyl​alanyl​asparaginyl​aspartyl​threonyl​leucyl​valyl​arginyl​seryl​threonyl​glutamyl​tyrosyl​prolyl​cysteinyl​alanyl​glycyl​leucyl​valyl​glutamyl​glycyl​leucyl​glutamyl​tyrosyl​seryl​phenyl​alanyl​arginyl​isoleucyl​tyrosyl​alanyl​leucyl​asparaginyl​lysyl​alanyl​glycyl​seryl​seryl​prolyl​prolyl​seryl​lysyl​prolyl​threonyl​glutamyl​tyrosyl​valyl​threonyl​alanyl​arginyl​methionyl​prolyl​valyl​aspartyl​prolyl​prolyl​glycyl​lysyl​prolyl​glutamyl​valyl​isoleucyl​aspartyl​valyl​threonyl​lysyl​seryl​threonyl​valyl​seryl​leucyl​isoleucyl​tryptophyl​alanyl​arginyl​prolyl​lysyl​histidyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​lysyl​isoleucyl​isoleucyl​glycyl​tyrosyl​phenyl​alanyl​valyl​glutamyl​alanyl​cysteinyl​lysyl​leucyl​prolyl​glycyl​aspartyl​lysyl​tryptophyl​valyl​arginyl​cysteinyl​asparaginyl​threonyl​alanyl​prolyl​histidyl​glutaminyl​isoleucyl​prolyl​glutaminyl​glutamyl​glutamyl​tyrosyl​threonyl​alanyl​threonyl​glycyl​leucyl​glutamyl​glutamyl​lysyl​alanyl​glutaminyl​tyrosyl​glutaminyl​phenyl​alanyl​arginyl​alanyl​isoleucyl​alanyl​arginyl​threonyl​alanyl​valyl​asparaginyl​isoleucyl​seryl​prolyl​prolyl​seryl​glutamyl​prolyl​seryl​aspartyl​prolyl​valyl​threonyl​isoleucyl​leucyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​valyl​prolyl​prolyl​arginyl​isoleucyl​aspartyl​leucyl​seryl​valyl​alanyl​methionyl​lysyl​seryl​leucyl​leucyl​threonyl​valyl​lysyl​alanyl​glycyl​threonyl​asparaginyl​valyl​cysteinyl​leucyl​aspartyl​alanyl​threonyl​valyl​phenyl​alanyl​glycyl​lysyl​prolyl​methionyl​prolyl​threonyl​valyl​seryl​tryptophyl​lysyl​lysyl​aspartyl​glycyl​threonyl​leucyl​leucyl​lysyl​prolyl​alanyl​glutamyl​glycyl​isoleucyl​lysyl​methionyl​alanyl​methionyl​glutaminyl​arginyl​asparaginyl​leucyl​cysteinyl​threonyl​leucyl​glutamyl​leucyl​phenyl​alanyl​seryl​valyl​asparaginyl​arginyl​lysyl​aspartyl​seryl​glycyl​aspartyl​tyrosyl​threonyl​isoleucyl​threonyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​seryl​seryl​glycyl​seryl​lysyl​seryl​alanyl​threonyl​isoleucyl​lysyl​leucyl​lysyl​valyl​leucyl​aspartyl​lysyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​alanyl​seryl​valyl​lysyl​isoleucyl​asparaginyl​lysyl​methionyl​tyrosyl​seryl​aspartyl​arginyl​alanyl​methionyl​leucyl​seryl​tryptophyl​glutamyl​prolyl​prolyl​leucyl​glutamyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​glutamyl​isoleucyl​threonyl​asparaginyl​tyrosyl​isoleucyl​valyl​aspartyl​lysyl​arginyl​glutamyl​threonyl​seryl​arginyl​prolyl​asparaginyl​tryptophyl​alanyl​glutaminyl​valyl​seryl​alanyl​threonyl​valyl​prolyl​isoleucyl​threonyl​seryl​cysteinyl​seryl​valyl​glutamyl​lysyl​leucyl​isoleucyl​glutamyl​glycyl​histidyl​glutamyl​tyrosyl​glutaminyl​phenyl​alanyl​arginyl​isoleucyl​cysteinyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​lysyl​tyrosyl​glycyl​valyl​glycyl​aspartyl​prolyl​valyl​phenyl​alanyl​threonyl​glutamyl​prolyl​alanyl​isoleucyl​alanyl​lysyl​asparaginyl​prolyl​tyrosyl​aspartyl​prolyl​prolyl​glycyl​arginyl​cysteinyl​aspartyl​prolyl​prolyl​valyl​isoleucyl​seryl​asparaginyl​isoleucyl​threonyl​lysyl​aspartyl​histidyl​methionyl​threonyl​valyl​seryl​tryptophyl​lysyl​prolyl​prolyl​alanyl​aspartyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​prolyl​isoleucyl​threonyl​glycyl​tyrosyl​leucyl​leucyl​glutamyl​lysyl​arginyl​glutamyl​threonyl​glutaminyl​alanyl​valyl​asparaginyl​tryptophyl​threonyl​lysyl​valyl​asparaginyl​arginyl​lysyl​prolyl​isoleucyl​isoleucyl​glutamyl​arginyl​threonyl​leucyl​lysyl​alanyl​threonyl​glycyl​leucyl​glutaminyl​glutamyl​glycyl​threonyl​glutamyl​tyrosyl​glutamyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​threonyl​alanyl​isoleucyl​asparaginyl​lysyl​alanyl​glycyl​prolyl​glycyl​lysyl​prolyl​seryl​aspartyl​alanyl​seryl​lysyl​alanyl​alanyl​tyrosyl​alanyl​arginyl​aspartyl​prolyl​glutaminyl​tyrosyl​prolyl​prolyl​alanyl​prolyl​prolyl​alanyl​phenyl​alanyl​prolyl​lysyl​valyl​tyrosyl​aspartyl​threonyl​threonyl​arginyl​seryl​seryl​valyl​seryl​leucyl​seryl​tryptophyl​glycyl​lysyl​prolyl​alanyl​tyrosyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​prolyl​isoleucyl​isoleucyl​glycyl​tyrosyl​leucyl​valyl​glutamyl​valyl​lysyl​arginyl​alanyl​aspartyl​seryl​aspartyl​asparaginyl​tryptophyl​valyl​arginyl​cysteinyl​asparaginyl​leucyl​prolyl​glutaminyl​asparaginyl​leucyl​glutaminyl​lysyl​threonyl​arginyl​phenyl​alanyl​glutamyl​valyl​threonyl​glycyl​leucyl​methionyl​glutamyl​aspartyl​threonyl​glutaminyl​tyrosyl​glutaminyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​tyrosyl​alanyl​valyl​asparaginyl​lysyl​isoleucyl​glycyl​tyrosyl​seryl​aspartyl​prolyl​seryl​aspartyl​valyl​prolyl​aspartyl​lysyl​histidyl​tyrosyl​prolyl​lysyl​aspartyl​isoleucyl​leucyl​isoleucyl​prolyl​prolyl​glutamyl​glycyl​glutamyl​histidyl​aspartyl​alanyl​aspartyl​leucyl​arginyl​lysyl​threonyl​leucyl​isoleucyl​leucyl​arginyl​alanyl​glycyl​valyl​threonyl​methionyl​arginyl​leucyl​tyrosyl​valyl​prolyl​valyl​lysyl​glycyl​arginyl​prolyl​prolyl​prolyl​lysyl​isoleucyl​threonyl​tryptophyl​seryl​lysyl​prolyl​asparaginyl​valyl​asparaginyl​leucyl​arginyl​aspartyl​arginyl​isoleucyl​glycyl​leucyl​aspartyl​isoleucyl​lysyl​seryl​threonyl​aspartyl​phenyl​alanyl​aspartyl​threonyl​phenyl​alanyl​leucyl​arginyl​cysteinyl​glutamyl​asparaginyl​valyl​asparaginyl​lysyl​tyrosyl​aspartyl​alanyl​glycyl​lysyl​tyrosyl​isoleucyl​leucyl​threonyl​leucyl​glutamyl​asparaginyl​seryl​cysteinyl​glycyl​lysyl​lysyl​glutamyl​tyrosyl​threonyl​isoleucyl​valyl​valyl​lysyl​valyl​leucyl​aspartyl​threonyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​isoleucyl​asparaginyl​valyl​threonyl​valyl​lysyl​glutamyl​isoleucyl​seryl​lysyl​aspartyl​seryl​alanyl​tyrosyl​valyl​threonyl​tryptophyl​glutamyl​prolyl​prolyl​isoleucyl​isoleucyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​prolyl​isoleucyl​isoleucyl​asparaginyl​tyrosyl​valyl​valyl​glutaminyl​lysyl​arginyl​aspartyl​alanyl​glutamyl​arginyl​lysyl​seryl​tryptophyl​seryl​threonyl​valyl​threonyl​threonyl​glutamyl​cysteinyl​seryl​lysyl​threonyl​seryl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​prolyl​asparaginyl​leucyl​glutamyl​glutamyl​glycyl​lysyl​seryl​tyrosyl​phenyl​alanyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​phenyl​alanyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​glutamyl​tyrosyl​glycyl​isoleucyl​glycyl​aspartyl​prolyl​glycyl​glutamyl​threonyl​arginyl​aspartyl​alanyl​valyl​lysyl​alanyl​seryl​glutaminyl​threonyl​prolyl​glycyl​prolyl​valyl​valyl​aspartyl​leucyl​lysyl​valyl​arginyl​seryl​valyl​seryl​lysyl​seryl​seryl​cysteinyl​seryl​isoleucyl​glycyl​tryptophyl​lysyl​lysyl​prolyl​histidyl​seryl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​arginyl​isoleucyl​isoleucyl​glycyl​tyrosyl​valyl​valyl​aspartyl​phenyl​alanyl​leucyl​threonyl​glutamyl​glutamyl​asparaginyl​lysyl​tryptophyl​glutaminyl​arginyl​valyl​methionyl​lysyl​seryl​leucyl​seryl​leucyl​glutaminyl​tyrosyl​seryl​alanyl​lysyl​aspartyl​leucyl​threonyl​glutamyl​glycyl​lysyl​glutamyl​tyrosyl​threonyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​seryl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​glutamyl​asparaginyl​glycyl​glutamyl​glycyl​threonyl​prolyl​seryl​glutamyl​isoleucyl​threonyl​valyl​valyl​alanyl​arginyl​aspartyl​aspartyl​valyl​valyl​alanyl​prolyl​aspartyl​leucyl​aspartyl​leucyl​lysyl​glycyl​leucyl​prolyl​aspartyl​leucyl​cysteinyl​tyrosyl​leucyl​alanyl​lysyl​glutamyl​asparaginyl​seryl​asparaginyl​phenyl​alanyl​arginyl​leucyl​lysyl​isoleucyl​prolyl​isoleucyl​lysyl​glycyl​lysyl​prolyl​alanyl​prolyl​seryl​valyl​seryl​tryptophyl​lysyl​lysyl​glycyl​glutamyl​aspartyl​prolyl​leucyl​alanyl​threonyl​aspartyl​threonyl​arginyl​valyl​seryl​valyl​glutamyl​seryl​seryl​alanyl​valyl​asparaginyl​threonyl​threonyl​leucyl​isoleucyl​valyl​tyrosyl​aspartyl​cysteinyl​glutaminyl​lysyl​seryl​aspartyl​alanyl​glycyl​lysyl​tyrosyl​threonyl​isoleucyl​threonyl​leucyl​lysyl​asparaginyl​valyl​alanyl​glycyl​threonyl​lysyl​glutamyl​glycyl​threonyl​isoleucyl​seryl​isoleucyl​lysyl​valyl​valyl​glycyl​lysyl​prolyl​glycyl​isoleucyl​prolyl​threonyl​glycyl​prolyl​isoleucyl​lysyl​phenyl​alanyl​aspartyl​glutamyl​valyl​threonyl​alanyl​glutamyl​alanyl​methionyl​threonyl​leucyl​lysyl​tryptophyl​alanyl​prolyl​prolyl​lysyl​aspartyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​glutamyl​isoleucyl​threonyl​asparaginyl​tyrosyl​isoleucyl​leucyl​glutamyl​lysyl​arginyl​aspartyl​seryl​valyl​asparaginyl​asparaginyl​lysyl​tryptophyl​valyl​threonyl​cysteinyl​alanyl​seryl​alanyl​valyl​glutaminyl​lysyl​threonyl​threonyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​threonyl​arginyl​leucyl​histidyl​glutamyl​glycyl​methionyl​glutamyl​tyrosyl​threonyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​seryl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​lysyl​tyrosyl​glycyl​valyl​glycyl​glutamyl​glycyl​leucyl​lysyl​seryl​glutamyl​prolyl​isoleucyl​valyl​alanyl​arginyl​histidyl​prolyl​phenyl​alanyl​aspartyl​valyl​prolyl​aspartyl​alanyl​prolyl​prolyl​prolyl​prolyl​asparaginyl​isoleucyl​valyl​aspartyl​valyl​arginyl​histidyl​aspartyl​seryl​valyl​seryl​leucyl​threonyl​tryptophyl​threonyl​aspartyl​prolyl​lysyl​lysyl​threonyl​glycyl​glycyl​seryl​prolyl​isoleucyl​threonyl​glycyl​tyrosyl​histidyl​leucyl​glutamyl​phenyl​alanyl​lysyl​glutamyl​arginyl​asparaginyl​seryl​leucyl​leucyl​tryptophyl​lysyl​arginyl​alanyl​asparaginyl​lysyl​threonyl​prolyl​isoleucyl​arginyl​methionyl​arginyl​aspartyl​phenyl​alanyl​lysyl​valyl​threonyl​glycyl​leucyl​threonyl​glutamyl​glycyl​leucyl​glutamyl​tyrosyl​glutamyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​methionyl​alanyl​isoleucyl​asparaginyl​leucyl​alanyl​glycyl​valyl​glycyl​lysyl​prolyl​seryl​leucyl​prolyl​seryl​glutamyl​prolyl​valyl​valyl​alanyl​leucyl​aspartyl​prolyl​isoleucyl​aspartyl​prolyl​prolyl​glycyl​lysyl​prolyl​glutamyl​valyl​isoleucyl​asparaginyl​isoleucyl​threonyl​arginyl​asparaginyl​seryl​valyl​threonyl​leucyl​isoleucyl​tryptophyl​threonyl​glutamyl​prolyl​lysyl​tyrosyl​aspartyl​glycyl​glycyl​histidyl​lysyl​leucyl​threonyl​glycyl​tyrosyl​isoleucyl​valyl​glutamyl​lysyl​arginyl​aspartyl​leucyl​prolyl​seryl​lysyl​seryl​tryptophyl​methionyl​lysyl​alanyl​asparaginyl​histidyl​valyl​asparaginyl​valyl​prolyl​glutamyl​cysteinyl​alanyl​phenyl​alanyl​threonyl​valyl​threonyl​aspartyl​leucyl​valyl​glutamyl​glycyl​glycyl​lysyl​tyrosyl​glutamyl​phenyl​alanyl​arginyl​isoleucyl​arginyl​alanyl​lysyl​asparaginyl​threonyl​alanyl​glycyl​alanyl​isoleucyl​seryl​alanyl​prolyl​seryl​glutamyl​seryl​threonyl​glutamyl​threonyl​isoleucyl​isoleucyl​cysteinyl​lysyl​aspartyl​glutamyl​tyrosyl​glutamyl​alanyl​prolyl​threonyl​isoleucyl​valyl​leucyl​aspartyl​prolyl​threonyl​isoleucyl​lysyl​aspartyl​glycyl​leucyl​threonyl​isoleucyl​lysyl​alanyl​glycyl​aspartyl​threonyl​isoleucyl​valyl​leucyl​asparaginyl​alanyl​isoleucyl​seryl​isoleucyl​leucyl​glycyl​lysyl​prolyl​leucyl​prolyl​lysyl​seryl​seryl​tryptophyl​seryl​lysyl​alanyl​glycyl​lysyl​aspartyl​isoleucyl​arginyl​prolyl​seryl​aspartyl​isoleucyl​threonyl​glutaminyl​isoleucyl​threonyl​seryl​threonyl​prolyl​threonyl​seryl​seryl​methionyl​leucyl​threonyl​isoleucyl​lysyl​tyrosyl​alanyl​threonyl​arginyl​lysyl​aspartyl​alanyl​glycyl​glutamyl​tyrosyl​threonyl​isoleucyl​threonyl​alanyl​threonyl​asparaginyl​prolyl​phenyl​alanyl​glycyl​threonyl​lysyl​valyl​glutamyl​histidyl​valyl​lysyl​valyl​threonyl​valyl​leucyl​aspartyl​valyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​glycyl​prolyl​valyl​glutamyl​isoleucyl​seryl​asparaginyl​valyl​seryl​alanyl​glutamyl​lysyl​alanyl​threonyl​leucyl​threonyl​tryptophyl​threonyl​prolyl​prolyl​leucyl​glutamyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​prolyl​isoleucyl​lysyl​seryl​tyrosyl​isoleucyl​leucyl​glutamyl​lysyl​arginyl​glutamyl​threonyl​seryl​arginyl​leucyl​leucyl​tryptophyl​threonyl​valyl​valyl​seryl​glutamyl​aspartyl​isoleucyl​glutaminyl​seryl​cysteinyl​arginyl​histidyl​valyl​alanyl​threonyl​lysyl​leucyl​isoleucyl​glutaminyl​glycyl​asparaginyl​glutamyl​tyrosyl​isoleucyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​seryl​alanyl​valyl​asparaginyl​histidyl​tyrosyl​glycyl​lysyl​glycyl​glutamyl​prolyl​valyl​glutaminyl​seryl​glutamyl​prolyl​valyl​lysyl​methionyl​valyl​aspartyl​arginyl​phenyl​alanyl​glycyl​prolyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​glutamyl​lysyl​prolyl​glutamyl​valyl​seryl​asparaginyl​valyl​threonyl​lysyl​asparaginyl​threonyl​alanyl​threonyl​valyl​seryl​tryptophyl​lysyl​arginyl​prolyl​valyl​aspartyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​glutamyl​isoleucyl​threonyl​glycyl​tyrosyl​histidyl​valyl​glutamyl​arginyl​arginyl​glutamyl​lysyl​lysyl​seryl​leucyl​arginyl​tryptophyl​valyl​arginyl​alanyl​isoleucyl​lysyl​threonyl​prolyl​valyl​seryl​aspartyl​leucyl​arginyl​cysteinyl​lysyl​valyl​threonyl​glycyl​leucyl​glutaminyl​glutamyl​glycyl​seryl​threonyl​tyrosyl​glutamyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​seryl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​arginyl​alanyl​glycyl​isoleucyl​glycyl​prolyl​prolyl​seryl​glutamyl​alanyl​seryl​aspartyl​seryl​valyl​leucyl​methionyl​lysyl​aspartyl​alanyl​alanyl​tyrosyl​prolyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​seryl​asparaginyl​prolyl​histidyl​valyl​threonyl​aspartyl​threonyl​threonyl​lysyl​lysyl​seryl​alanyl​seryl​leucyl​alanyl​tryptophyl​glycyl​lysyl​prolyl​histidyl​tyrosyl​aspartyl​glycyl​glycyl​leucyl​glutamyl​isoleucyl​threonyl​glycyl​tyrosyl​valyl​valyl​glutamyl​histidyl​glutaminyl​lysyl​valyl​glycyl​aspartyl​glutamyl​alanyl​tryptophyl​isoleucyl​lysyl​aspartyl​threonyl​threonyl​glycyl​threonyl​alanyl​leucyl​arginyl​isoleucyl​threonyl​glutaminyl​phenyl​alanyl​valyl​valyl​prolyl​aspartyl​leucyl​glutaminyl​threonyl​lysyl​glutamyl​lysyl​tyrosyl​asparaginyl​phenyl​alanyl​arginyl​isoleucyl​seryl​alanyl​isoleucyl​asparaginyl​aspartyl​alanyl​glycyl​valyl​glycyl​glutamyl​prolyl​alanyl​valyl​isoleucyl​prolyl​aspartyl​valyl​glutamyl​isoleucyl​valyl​glutamyl​arginyl​glutamyl​methionyl​alanyl​prolyl​aspartyl​phenyl​alanyl​glutamyl​leucyl​aspartyl​alanyl​glutamyl​leucyl​arginyl​arginyl​threonyl​leucyl​valyl​valyl​arginyl​alanyl​glycyl​leucyl​seryl​isoleucyl​arginyl​isoleucyl​phenyl​alanyl​valyl​prolyl​isoleucyl​lysyl​glycyl​arginyl​prolyl​alanyl​prolyl​glutamyl​valyl​threonyl​tryptophyl​threonyl​lysyl​aspartyl​asparaginyl​isoleucyl​asparaginyl​leucyl​lysyl​asparaginyl​arginyl​alanyl​asparaginyl​isoleucyl​glutamyl​asparaginyl​threonyl​glutamyl​seryl​phenyl​alanyl​threonyl​leucyl​leucyl​isoleucyl​isoleucyl​prolyl​glutamyl​cysteinyl​asparaginyl​arginyl​tyrosyl​aspartyl​threonyl​glycyl​lysyl​phenyl​alanyl​valyl​methionyl​threonyl​isoleucyl​glutamyl​asparaginyl​prolyl​alanyl​glycyl​lysyl​lysyl​seryl​glycyl​phenyl​alanyl​valyl​asparaginyl​valyl​arginyl​valyl​leucyl​aspartyl​threonyl​prolyl​glycyl​prolyl​valyl​leucyl​asparaginyl​leucyl​arginyl​prolyl​threonyl​aspartyl​isoleucyl​threonyl​lysyl​aspartyl​seryl​valyl​threonyl​leucyl​histidyl​tryptophyl​aspartyl​leucyl​prolyl​leucyl​isoleucyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​arginyl​isoleucyl​threonyl​asparaginyl​tyrosyl​isoleucyl​valyl​glutamyl​lysyl​arginyl​glutamyl​alanyl​threonyl​arginyl​lysyl​seryl​tyrosyl​seryl​threonyl​alanyl​threonyl​threonyl​lysyl​cysteinyl​histidyl​lysyl​cysteinyl​threonyl​tyrosyl​lysyl​valyl​threonyl​glycyl​leucyl​seryl​glutamyl​glycyl​cysteinyl​glutamyl​tyrosyl​phenyl​alanyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​methionyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​glutamyl​tyrosyl​glycyl​isoleucyl​glycyl​glutamyl​prolyl​threonyl​glutamyl​threonyl​threonyl​glutamyl​prolyl​valyl​lysyl​alanyl​seryl​glutamyl​alanyl​prolyl​seryl​prolyl​prolyl​aspartyl​seryl​leucyl​asparaginyl​isoleucyl​methionyl​aspartyl​isoleucyl​threonyl​lysyl​seryl​threonyl​valyl​seryl​leucyl​alanyl​tryptophyl​prolyl​lysyl​prolyl​lysyl​histidyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​lysyl​isoleucyl​threonyl​glycyl​tyrosyl​valyl​isoleucyl​glutamyl​alanyl​glutaminyl​arginyl​lysyl​glycyl​seryl​aspartyl​glutaminyl​tryptophyl​threonyl​histidyl​isoleucyl​threonyl​threonyl​valyl​lysyl​glycyl​leucyl​glutamyl​cysteinyl​valyl​valyl​arginyl​asparaginyl​leucyl​threonyl​glutamyl​glycyl​glutamyl​glutamyl​tyrosyl​threonyl​phenyl​alanyl​glutaminyl​valyl​methionyl​alanyl​valyl​asparaginyl​seryl​alanyl​glycyl​arginyl​seryl​alanyl​prolyl​arginyl​glutamyl​seryl​arginyl​prolyl​valyl​isoleucyl​valyl​lysyl​glutamyl​glutaminyl​threonyl​methionyl​leucyl​prolyl​glutamyl​leucyl​aspartyl​leucyl​arginyl​glycyl​isoleucyl​tyrosyl​glutaminyl​lysyl​leucyl​valyl​isoleucyl​alanyl​lysyl​alanyl​glycyl​aspartyl​asparaginyl​isoleucyl​lysyl​valyl​glutamyl​isoleucyl​prolyl​valyl​leucyl​glycyl​arginyl​prolyl​lysyl​prolyl​threonyl​valyl​threonyl​tryptophyl​lysyl​lysyl​glycyl​aspartyl​glutaminyl​isoleucyl​leucyl​lysyl​glutaminyl​threonyl​glutaminyl​arginyl​valyl​asparaginyl​phenyl​alanyl​glutamyl​threonyl​threonyl​alanyl​threonyl​seryl​threonyl​isoleucyl​leucyl​asparaginyl​isoleucyl​asparaginyl​glutamyl​cysteinyl​valyl​arginyl​seryl​aspartyl​seryl​glycyl​prolyl​tyrosyl​prolyl​leucyl​threonyl​alanyl​arginyl​asparaginyl​isoleucyl​valyl​glycyl​glutamyl​valyl​glycyl​aspartyl​valyl​isoleucyl​threonyl​isoleucyl​glutaminyl​valyl​histidyl​aspartyl​isoleucyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​threonyl​glycyl​prolyl​isoleucyl​lysyl​phenyl​alanyl​aspartyl​glutamyl​valyl​seryl​seryl​aspartyl​phenyl​alanyl​valyl​threonyl​phenyl​alanyl​seryl​tryptophyl​aspartyl​prolyl​prolyl​glutamyl​asparaginyl​aspartyl​glycyl​glycyl​valyl​prolyl​isoleucyl​seryl​asparaginyl​tyrosyl​valyl​valyl​glutamyl​methionyl​arginyl​glutaminyl​threonyl​aspartyl​seryl​threonyl​threonyl​tryptophyl​valyl​glutamyl​leucyl​alanyl​threonyl​threonyl​valyl​isoleucyl​arginyl​threonyl​threonyl​tyrosyl​lysyl​alanyl​threonyl​arginyl​leucyl​threonyl​threonyl​glycyl​leucyl​glutamyl​tyrosyl​glutaminyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​lysyl​alanyl​glutaminyl​asparaginyl​arginyl​tyrosyl​glycyl​valyl​glycyl​prolyl​glycyl​isoleucyl​threonyl​seryl​alanyl​tryptophyl​isoleucyl​valyl​alanyl​asparaginyl​tyrosyl​prolyl​phenyl​alanyl​lysyl​valyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​glycyl​threonyl​prolyl​glutaminyl​valyl​threonyl​alanyl​valyl​threonyl​lysyl​aspartyl​seryl​methionyl​threonyl​isoleucyl​seryl​tryptophyl​histidyl​glutamyl​prolyl​leucyl​seryl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​prolyl​isoleucyl​leucyl​glycyl​tyrosyl​histidyl​valyl​glutamyl​arginyl​lysyl​glutamyl​arginyl​asparaginyl​glycyl​isoleucyl​leucyl​tryptophyl​glutaminyl​threonyl​valyl​seryl​lysyl​alanyl​leucyl​valyl​prolyl​glycyl​asparaginyl​isoleucyl​phenyl​alanyl​lysyl​seryl​seryl​glycyl​leucyl​threonyl​aspartyl​glycyl​isoleucyl​alanyl​tyrosyl​glutamyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​isoleucyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​methionyl​alanyl​glycyl​lysyl​seryl​lysyl​prolyl​seryl​lysyl​prolyl​seryl​glutamyl​prolyl​methionyl​leucyl​alanyl​leucyl​aspartyl​prolyl​isoleucyl​aspartyl​prolyl​prolyl​glycyl​lysyl​prolyl​valyl​prolyl​leucyl​asparaginyl​isoleucyl​threonyl​arginyl​histidyl​threonyl​valyl​threonyl​leucyl​lysyl​tryptophyl​alanyl​lysyl​prolyl​glutamyl​tyrosyl​threonyl​glycyl​glycyl​phenyl​alanyl​lysyl​isoleucyl​threonyl​seryl​tyrosyl​isoleucyl​valyl​glutamyl​lysyl​arginyl​aspartyl​leucyl​prolyl​asparaginyl​glycyl​arginyl​tryptophyl​leucyl​lysyl​alanyl​asparaginyl​phenyl​alanyl​seryl​asparaginyl​isoleucyl​leucyl​glutamyl​asparaginyl​glutamyl​phenyl​alanyl​threonyl​valyl​seryl​glycyl​leucyl​threonyl​glutamyl​aspartyl​alanyl​alanyl​tyrosyl​glutamyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​isoleucyl​alanyl​lysyl​asparaginyl​alanyl​alanyl​glycyl​alanyl​isoleucyl​seryl​prolyl​prolyl​seryl​glutamyl​prolyl​seryl​aspartyl​alanyl​isoleucyl​threonyl​cysteinyl​arginyl​aspartyl​aspartyl​valyl​glutamyl​alanyl​prolyl​lysyl​isoleucyl​lysyl​valyl​aspartyl​valyl​lysyl​phenyl​alanyl​lysyl​aspartyl​threonyl​valyl​isoleucyl​leucyl​lysyl​alanyl​glycyl​glutamyl​alanyl​phenyl​alanyl​arginyl​leucyl​glutamyl​alanyl​aspartyl​valyl​seryl​glycyl​arginyl​prolyl​prolyl​prolyl​threonyl​methionyl​glutamyl​tryptophyl​seryl​lysyl​aspartyl​glycyl​lysyl​glutamyl​leucyl​glutamyl​glycyl​threonyl​alanyl​lysyl​leucyl​glutamyl​isoleucyl​lysyl​isoleucyl​alanyl​aspartyl​phenyl​alanyl​seryl​threonyl​asparaginyl​leucyl​valyl​asparaginyl​lysyl​aspartyl​seryl​threonyl​arginyl​arginyl​aspartyl​seryl​glycyl​alanyl​tyrosyl​threonyl​leucyl​threonyl​alanyl​threonyl​asparaginyl​prolyl​glycyl​glycyl​phenyl​alanyl​alanyl​lysyl​histidyl​isoleucyl​phenyl​alanyl​asparaginyl​valyl​lysyl​valyl​leucyl​aspartyl​arginyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​glutamyl​glycyl​prolyl​leucyl​alanyl​valyl​threonyl​glutamyl​valyl​threonyl​seryl​glutamyl​lysyl​cysteinyl​valyl​leucyl​seryl​tryptophyl​phenyl​alanyl​prolyl​prolyl​leucyl​aspartyl​aspartyl​glycyl​glycyl​alanyl​lysyl​isoleucyl​aspartyl​histidyl​tyrosyl​isoleucyl​valyl​glutaminyl​lysyl​arginyl​glutamyl​threonyl​seryl​arginyl​leucyl​alanyl​tryptophyl​threonyl​asparaginyl​valyl​alanyl​seryl​glutamyl​valyl​glutaminyl​valyl​threonyl​lysyl​leucyl​lysyl​valyl​threonyl​lysyl​leucyl​leucyl​lysyl​glycyl​asparaginyl​glutamyl​tyrosyl​isoleucyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​methionyl​alanyl​valyl​asparaginyl​lysyl​tyrosyl​glycyl​valyl​glycyl​glutamyl​prolyl​leucyl​glutamyl​seryl​glutamyl​prolyl​valyl​leucyl​alanyl​valyl​asparaginyl​prolyl​tyrosyl​glycyl​prolyl​prolyl​aspartyl​prolyl​prolyl​lysyl​asparaginyl​prolyl​glutamyl​valyl​threonyl​threonyl​isoleucyl​threonyl​lysyl​aspartyl​seryl​methionyl​valyl​valyl​cysteinyl​tryptophyl​glycyl​histidyl​prolyl​aspartyl​seryl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​glutamyl​isoleucyl​isoleucyl​asparaginyl​tyrosyl​isoleucyl​valyl​glutamyl​arginyl​arginyl​aspartyl​lysyl​alanyl​glycyl​glutaminyl​arginyl​tryptophyl​isoleucyl​lysyl​cysteinyl​asparaginyl​lysyl​lysyl​threonyl​leucyl​threonyl​aspartyl​leucyl​arginyl​tyrosyl​lysyl​valyl​seryl​glycyl​leucyl​threonyl​glutamyl​glycyl​histidyl​glutamyl​tyrosyl​glutamyl​phenyl​alanyl​arginyl​isoleucyl​methionyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​alanyl​alanyl​glycyl​isoleucyl​seryl​alanyl​prolyl​seryl​prolyl​threonyl​seryl​prolyl​phenyl​alanyl​tyrosyl​lysyl​alanyl​cysteinyl​aspartyl​threonyl​valyl​phenyl​alanyl​lysyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​glycyl​asparaginyl​prolyl​arginyl​valyl​leucyl​aspartyl​threonyl​seryl​arginyl​seryl​seryl​isoleucyl​seryl​isoleucyl​alanyl​tryptophyl​asparaginyl​lysyl​prolyl​isoleucyl​tyrosyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​glutamyl​isoleucyl​threonyl​glycyl​tyrosyl​methionyl​valyl​glutamyl​isoleucyl​alanyl​leucyl​prolyl​glutamyl​glutamyl​aspartyl​glutamyl​tryptophyl​glutaminyl​isoleucyl​valyl​threonyl​prolyl​prolyl​alanyl​glycyl​leucyl​lysyl​alanyl​threonyl​seryl​tyrosyl​threonyl​isoleucyl​threonyl​glycyl​leucyl​threonyl​glutamyl​asparaginyl​glutaminyl​glutamyl​tyrosyl​lysyl​isoleucyl​arginyl​isoleucyl​tyrosyl​alanyl​methionyl​asparaginyl​seryl​glutamyl​glycyl​leucyl​glycyl​glutamyl​prolyl​alanyl​leucyl​valyl​prolyl​glycyl​threonyl​prolyl​lysyl​alanyl​glutamyl​aspartyl​arginyl​methionyl​leucyl​prolyl​prolyl​glutamyl​isoleucyl​glutamyl​leucyl​aspartyl​alanyl​aspartyl​leucyl​arginyl​lysyl​valyl​valyl​threonyl​isoleucyl​arginyl​alanyl​cysteinyl​cysteinyl​threonyl​leucyl​arginyl​leucyl​phenyl​alanyl​valyl​prolyl​isoleucyl​lysyl​glycyl​arginyl​prolyl​aspartyl​prolyl​glutamyl​valyl​lysyl​tryptophyl​alanyl​arginyl​aspartyl​histidyl​glycyl​glutamyl​seryl​leucyl​aspartyl​lysyl​alanyl​seryl​isoleucyl​glutamyl​seryl​alanyl​seryl​seryl​tyrosyl​threonyl​leucyl​leucyl​isoleucyl​valyl​glycyl​asparaginyl​valyl​asparaginyl​arginyl​phenyl​alanyl​aspartyl​seryl​glycyl​lysyl​tyrosyl​isoleucyl​leucyl​threonyl​valyl​glutamyl​asparaginyl​seryl​seryl​glycyl​seryl​lysyl​seryl​alanyl​phenyl​alanyl​valyl​asparaginyl​valyl​arginyl​valyl​leucyl​aspartyl​threonyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​glutaminyl​aspartyl​leucyl​lysyl​valyl​lysyl​glutamyl​valyl​threonyl​lysyl​threonyl​seryl​valyl​threonyl​leucyl​threonyl​tryptophyl​aspartyl​prolyl​prolyl​leucyl​leucyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​lysyl​isoleucyl​lysyl​asparaginyl​tyrosyl​isoleucyl​valyl​glutamyl​lysyl​arginyl​glutamyl​seryl​threonyl​arginyl​lysyl​alanyl​tyrosyl​seryl​threonyl​valyl​alanyl​threonyl​asparaginyl​cysteinyl​histidyl​lysyl​threonyl​seryl​tryptophyl​lysyl​valyl​aspartyl​glutaminyl​leucyl​glutaminyl​glutamyl​glycyl​cysteinyl​seryl​tyrosyl​tyrosyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​leucyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​glutamyl​tyrosyl​glycyl​isoleucyl​glycyl​leucyl​prolyl​alanyl​glutamyl​threonyl​alanyl​glutamyl​seryl​valyl​lysyl​alanyl​seryl​glutamyl​arginyl​prolyl​leucyl​prolyl​prolyl​glycyl​lysyl​isoleucyl​threonyl​leucyl​methionyl​aspartyl​valyl​threonyl​arginyl​asparaginyl​seryl​valyl​seryl​leucyl​seryl​tryptophyl​glutamyl​lysyl​prolyl​glutamyl​histidyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​arginyl​isoleucyl​leucyl​glycyl​tyrosyl​isoleucyl​valyl​glutamyl​methionyl​glutaminyl​threonyl​lysyl​glycyl​seryl​aspartyl​lysyl​tryptophyl​alanyl​threonyl​cysteinyl​alanyl​threonyl​valyl​lysyl​valyl​threonyl​glutamyl​alanyl​threonyl​isoleucyl​threonyl​glycyl​leucyl​isoleucyl​glutaminyl​glycyl​glutamyl​glutamyl​tyrosyl​seryl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​seryl​alanyl​glutaminyl​asparaginyl​glutamyl​lysyl​glycyl​isoleucyl​seryl​aspartyl​prolyl​arginyl​glutaminyl​leucyl​seryl​valyl​prolyl​valyl​isoleucyl​alanyl​lysyl​aspartyl​leucyl​valyl​isoleucyl​prolyl​prolyl​alanyl​phenyl​alanyl​lysyl​leucyl​leucyl​phenyl​alanyl​asparaginyl​threonyl​phenyl​alanyl​threonyl​valyl​leucyl​alanyl​glycyl​glutamyl​aspartyl​leucyl​lysyl​valyl​aspartyl​valyl​prolyl​phenyl​alanyl​isoleucyl​glycyl​arginyl​prolyl​threonyl​prolyl​alanyl​valyl​threonyl​tryptophyl​histidyl​lysyl​aspartyl​asparaginyl​valyl​prolyl​leucyl​lysyl​glutaminyl​threonyl​threonyl​arginyl​valyl​asparaginyl​alanyl​glutamyl​seryl​threonyl​glutamyl​asparaginyl​asparaginyl​seryl​leucyl​leucyl​threonyl​isoleucyl​lysyl​aspartyl​alanyl​cysteinyl​arginyl​glutamyl​aspartyl​valyl​glycyl​histidyl​tyrosyl​valyl​valyl​lysyl​leucyl​threonyl​asparaginyl​seryl​alanyl​glycyl​glutamyl​alanyl​isoleucyl​glutamyl​threonyl​leucyl​asparaginyl​valyl​isoleucyl​valyl​leucyl​aspartyl​lysyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​threonyl​glycyl​prolyl​valyl​lysyl​methionyl​aspartyl​glutamyl​valyl​threonyl​alanyl​aspartyl​seryl​isoleucyl​threonyl​leucyl​seryl​tryptophyl​glycyl​prolyl​prolyl​lysyl​tyrosyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​seryl​isoleucyl​asparaginyl​asparaginyl​tyrosyl​isoleucyl​valyl​glutamyl​lysyl​arginyl​aspartyl​threonyl​seryl​threonyl​threonyl​threonyl​tryptophyl​glutaminyl​isoleucyl​valyl​seryl​alanyl​threonyl​valyl​alanyl​arginyl​threonyl​threonyl​isoleucyl​lysyl​alanyl​cysteinyl​arginyl​leucyl​lysyl​threonyl​glycyl​cysteinyl​glutamyl​tyrosyl​glutaminyl​phenyl​alanyl​arginyl​isoleucyl​alanyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​arginyl​tyrosyl​glycyl​lysyl​seryl​threonyl​tyrosyl​leucyl​asparaginyl​seryl​glutamyl​prolyl​threonyl​valyl​alanyl​glutaminyl​tyrosyl​prolyl​phenyl​alanyl​lysyl​valyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​glycyl​threonyl​prolyl​valyl​valyl​threonyl​leucyl​seryl​seryl​arginyl​aspartyl​seryl​methionyl​glutamyl​valyl​glutaminyl​tryptophyl​asparaginyl​glutamyl​prolyl​isoleucyl​seryl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​arginyl​valyl​isoleucyl​glycyl​tyrosyl​histidyl​leucyl​glutamyl​arginyl​lysyl​glutamyl​arginyl​asparaginyl​seryl​isoleucyl​leucyl​tryptophyl​valyl​lysyl​leucyl​asparaginyl​lysyl​threonyl​prolyl​isoleucyl​prolyl​glutaminyl​threonyl​lysyl​phenyl​alanyl​lysyl​threonyl​threonyl​glycyl​leucyl​glutamyl​glutamyl​glycyl​valyl​glutamyl​tyrosyl​glutamyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​seryl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​isoleucyl​valyl​glycyl​isoleucyl​glycyl​lysyl​prolyl​seryl​lysyl​valyl​seryl​glutamyl​cysteinyl​tyrosyl​valyl​alanyl​arginyl​aspartyl​prolyl​cysteinyl​aspartyl​prolyl​prolyl​glycyl​arginyl​prolyl​glutamyl​alanyl​isoleucyl​isoleucyl​valyl​threonyl​arginyl​asparaginyl​seryl​valyl​threonyl​leucyl​glutaminyl​tryptophyl​lysyl​lysyl​prolyl​threonyl​tyrosyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​lysyl​isoleucyl​threonyl​glycyl​tyrosyl​isoleucyl​valyl​glutamyl​lysyl​lysyl​glutamyl​leucyl​prolyl​glutamyl​glycyl​arginyl​tryptophyl​methionyl​lysyl​alanyl​seryl​phenyl​alanyl​threonyl​asparaginyl​isoleucyl​isoleucyl​aspartyl​threonyl​histidyl​phenyl​alanyl​glutamyl​valyl​threonyl​glycyl​leucyl​valyl​glutamyl​aspartyl​histidyl​arginyl​tyrosyl​glutamyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​isoleucyl​alanyl​arginyl​asparaginyl​alanyl​alanyl​glycyl​valyl​phenyl​alanyl​seryl​glutamyl​prolyl​seryl​glutamyl​seryl​threonyl​glycyl​alanyl​isoleucyl​threonyl​alanyl​arginyl​aspartyl​glutamyl​valyl​aspartyl​prolyl​prolyl​arginyl​isoleucyl​seryl​methionyl​aspartyl​prolyl​lysyl​tyrosyl​lysyl​aspartyl​threonyl​isoleucyl​valyl​valyl​histidyl​alanyl​glycyl​glutamyl​seryl​phenyl​alanyl​lysyl​valyl​aspartyl​alanyl​aspartyl​isoleucyl​tyrosyl​glycyl​lysyl​prolyl​isoleucyl​prolyl​threonyl​isoleucyl​glutaminyl​tryptophyl​isoleucyl​lysyl​glycyl​aspartyl​glutaminyl​glutamyl​leucyl​seryl​asparaginyl​threonyl​alanyl​arginyl​leucyl​glutamyl​isoleucyl​lysyl​seryl​threonyl​aspartyl​phenyl​alanyl​alanyl​threonyl​seryl​leucyl​seryl​valyl​lysyl​aspartyl​alanyl​valyl​arginyl​valyl​aspartyl​seryl​glycyl​asparaginyl​tyrosyl​isoleucyl​leucyl​lysyl​alanyl​lysyl​asparaginyl​valyl​alanyl​glycyl​glutamyl​arginyl​seryl​valyl​threonyl​valyl​asparaginyl​valyl​lysyl​valyl​leucyl​aspartyl​arginyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​glutamyl​glycyl​prolyl​valyl​valyl​isoleucyl​seryl​glycyl​valyl​threonyl​alanyl​glutamyl​lysyl​cysteinyl​threonyl​leucyl​alanyl​tryptophyl​lysyl​prolyl​prolyl​leucyl​glutaminyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​aspartyl​isoleucyl​isoleucyl​asparaginyl​tyrosyl​isoleucyl​valyl​glutamyl​arginyl​arginyl​glutamyl​threonyl​seryl​arginyl​leucyl​valyl​tryptophyl​threonyl​valyl​valyl​aspartyl​alanyl​asparaginyl​valyl​glutaminyl​threonyl​leucyl​seryl​cysteinyl​lysyl​valyl​threonyl​lysyl​leucyl​leucyl​glutamyl​glycyl​asparaginyl​glutamyl​tyrosyl​threonyl​phenyl​alanyl​arginyl​isoleucyl​methionyl​alanyl​valyl​asparaginyl​lysyl​tyrosyl​glycyl​valyl​glycyl​glutamyl​prolyl​leucyl​glutamyl​seryl​glutamyl​prolyl​valyl​valyl​alanyl​lysyl​asparaginyl​prolyl​phenyl​alanyl​valyl​valyl​prolyl​aspartyl​alanyl​prolyl​lysyl​alanyl​prolyl​glutamyl​valyl​threonyl​threonyl​valyl​threonyl​lysyl​aspartyl​seryl​methionyl​isoleucyl​valyl​valyl​tryptophyl​glutamyl​arginyl​prolyl​alanyl​seryl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​glutamyl​isoleucyl​leucyl​glycyl​tyrosyl​valyl​leucyl​glutamyl​lysyl​arginyl​aspartyl​lysyl​glutamyl​glycyl​isoleucyl​arginyl​tryptophyl​threonyl​arginyl​cysteinyl​histidyl​lysyl​arginyl​leucyl​isoleucyl​glycyl​glutamyl​leucyl​arginyl​leucyl​arginyl​valyl​threonyl​glycyl​leucyl​isoleucyl​glutamyl​asparaginyl​histidyl​aspartyl​tyrosyl​glutamyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​seryl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​alanyl​alanyl​glycyl​leucyl​seryl​glutamyl​prolyl​seryl​prolyl​prolyl​seryl​alanyl​tyrosyl​glutaminyl​lysyl​alanyl​cysteinyl​aspartyl​prolyl​isoleucyl​tyrosyl​lysyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​asparaginyl​asparaginyl​prolyl​lysyl​valyl​isoleucyl​aspartyl​isoleucyl​threonyl​arginyl​seryl​seryl​valyl​phenyl​alanyl​leucyl​seryl​tryptophyl​seryl​lysyl​prolyl​isoleucyl​tyrosyl​aspartyl​glycyl​glycyl​cysteinyl​glutamyl​isoleucyl​glutaminyl​glycyl​tyrosyl​isoleucyl​valyl​glutamyl​lysyl​cysteinyl​aspartyl​valyl​asparaginyl​valyl​glycyl​glutamyl​tryptophyl​threonyl​methionyl​cysteinyl​threonyl​prolyl​prolyl​threonyl​glycyl​isoleucyl​asparaginyl​lysyl​threonyl​asparaginyl​isoleucyl​glutamyl​valyl​glutamyl​lysyl​leucyl​leucyl​glutamyl​lysyl​histidyl​glutamyl​tyrosyl​asparaginyl​phenyl​alanyl​arginyl​isoleucyl​cysteinyl​alanyl​isoleucyl​asparaginyl​lysyl​alanyl​glycyl​valyl​glycyl​glutamyl​histidyl​alanyl​aspartyl​valyl​prolyl​glycyl​prolyl​isoleucyl​isoleucyl​valyl​glutamyl​glutamyl​lysyl​leucyl​glutamyl​alanyl​prolyl​aspartyl​isoleucyl​aspartyl​leucyl​aspartyl​leucyl​glutamyl​leucyl​arginyl​lysyl​isoleucyl​isoleucyl​asparaginyl​isoleucyl​arginyl​alanyl​glycyl​glycyl​seryl​leucyl​arginyl​leucyl​phenyl​alanyl​valyl​prolyl​isoleucyl​lysyl​glycyl​arginyl​prolyl​threonyl​prolyl​glutamyl​valyl​lysyl​tryptophyl​glycyl​lysyl​valyl​aspartyl​glycyl​glutamyl​isoleucyl​arginyl​aspartyl​alanyl​alanyl​isoleucyl​isoleucyl​aspartyl​valyl​threonyl​seryl​seryl​phenyl​alanyl​threonyl​seryl​leucyl​valyl​leucyl​aspartyl​asparaginyl​valyl​asparaginyl​arginyl​tyrosyl​aspartyl​seryl​glycyl​lysyl​tyrosyl​threonyl​leucyl​threonyl​leucyl​glutamyl​asparaginyl​seryl​seryl​glycyl​threonyl​lysyl​seryl​alanyl​phenyl​alanyl​valyl​threonyl​valyl​arginyl​valyl​leucyl​aspartyl​threonyl​prolyl​seryl​prolyl​prolyl​valyl​asparaginyl​leucyl​lysyl​valyl​threonyl​glutamyl​isoleucyl​threonyl​lysyl​aspartyl​seryl​valyl​seryl​isoleucyl​threonyl​tryptophyl​glutamyl​prolyl​prolyl​leucyl​leucyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​lysyl​isoleucyl​lysyl​asparaginyl​tyrosyl​isoleucyl​valyl​glutamyl​lysyl​arginyl​glutamyl​alanyl​threonyl​arginyl​lysyl​seryl​tyrosyl​alanyl​alanyl​valyl​valyl​threonyl​asparaginyl​cysteinyl​histidyl​lysyl​asparaginyl​seryl​tryptophyl​lysyl​isoleucyl​aspartyl​glutaminyl​leucyl​glutaminyl​glutamyl​glycyl​cysteinyl​seryl​tyrosyl​tyrosyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​threonyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​glutamyl​tyrosyl​glycyl​isoleucyl​glycyl​leucyl​prolyl​alanyl​glutaminyl​threonyl​alanyl​aspartyl​prolyl​isoleucyl​lysyl​valyl​alanyl​glutamyl​valyl​prolyl​glutaminyl​prolyl​prolyl​glycyl​lysyl​isoleucyl​threonyl​valyl​aspartyl​aspartyl​valyl​threonyl​arginyl​asparaginyl​seryl​valyl​seryl​leucyl​seryl​tryptophyl​threonyl​lysyl​prolyl​glutamyl​histidyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​lysyl​isoleucyl​isoleucyl​glutaminyl​tyrosyl​isoleucyl​valyl​glutamyl​methionyl​glutaminyl​alanyl​lysyl​histidyl​seryl​glutamyl​lysyl​tryptophyl​seryl​glutamyl​cysteinyl​alanyl​arginyl​valyl​lysyl​seryl​leucyl​glutaminyl​alanyl​valyl​isoleucyl​threonyl​asparaginyl​leucyl​threonyl​glutaminyl​glycyl​glutamyl​glutamyl​tyrosyl​leucyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​valyl​alanyl​valyl​asparaginyl​glutamyl​lysyl​glycyl​arginyl​seryl​aspartyl​prolyl​arginyl​seryl​leucyl​alanyl​valyl​prolyl​isoleucyl​valyl​alanyl​lysyl​aspartyl​leucyl​valyl​isoleucyl​glutamyl​prolyl​aspartyl​valyl​lysyl​prolyl​alanyl​phenyl​alanyl​seryl​seryl​tyrosyl​seryl​valyl​glutaminyl​valyl​glycyl​glutaminyl​aspartyl​leucyl​lysyl​methionyl​glutamyl​valyl​prolyl​isoleucyl​seryl​glycyl​arginyl​prolyl​lysyl​prolyl​threonyl​isoleucyl​threonyl​tryptophyl​threonyl​lysyl​aspartyl​glycyl​leucyl​prolyl​leucyl​lysyl​glutaminyl​threonyl​threonyl​arginyl​isoleucyl​asparaginyl​valyl​threonyl​aspartyl​seryl​leucyl​aspartyl​leucyl​threonyl​threonyl​leucyl​seryl​isoleucyl​lysyl​glutamyl​threonyl​histidyl​lysyl​aspartyl​aspartyl​glycyl​glycyl​glutaminyl​tyrosyl​glycyl​isoleucyl​threonyl​valyl​alanyl​asparaginyl​valyl​valyl​glycyl​glutaminyl​lysyl​threonyl​alanyl​seryl​isoleucyl​glutamyl​isoleucyl​valyl​threonyl​leucyl​aspartyl​lysyl​prolyl​aspartyl​prolyl​prolyl​lysyl​glycyl​prolyl​valyl​lysyl​phenyl​alanyl​aspartyl​aspartyl​valyl​seryl​alanyl​glutamyl​seryl​isoleucyl​threonyl​leucyl​seryl​tryptophyl​asparaginyl​prolyl​prolyl​leucyl​tyrosyl​threonyl​glycyl​glycyl​cysteinyl​glutaminyl​isoleucyl​threonyl​asparaginyl​tyrosyl​isoleucyl​valyl​glutaminyl​lysyl​arginyl​aspartyl​threonyl​threonyl​threonyl​threonyl​valyl​tryptophyl​aspartyl​valyl​valyl​seryl​alanyl​threonyl​valyl​alanyl​arginyl​threonyl​threonyl​leucyl​lysyl​valyl​threonyl​lysyl​leucyl​lysyl​threonyl​glycyl​threonyl​glutamyl​tyrosyl​glutaminyl​phenyl​alanyl​arginyl​isoleucyl​phenyl​alanyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​arginyl​tyrosyl​glycyl​glutaminyl​seryl​phenyl​alanyl​alanyl​leucyl​glutamyl​seryl​aspartyl​prolyl​isoleucyl​valyl​alanyl​glutaminyl​tyrosyl​prolyl​tyrosyl​lysyl​glutamyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​glycyl​threonyl​prolyl​phenyl​alanyl​alanyl​threonyl​alanyl​isoleucyl​seryl​lysyl​aspartyl​seryl​methionyl​valyl​isoleucyl​glutaminyl​tryptophyl​histidyl​glutamyl​prolyl​valyl​asparaginyl​asparaginyl​glycyl​glycyl​seryl​prolyl​valyl​isoleucyl​glycyl​tyrosyl​histidyl​leucyl​glutamyl​arginyl​lysyl​glutamyl​arginyl​asparaginyl​seryl​isoleucyl​leucyl​tryptophyl​threonyl​lysyl​valyl​asparaginyl​lysyl​threonyl​isoleucyl​isoleucyl​histidyl​aspartyl​threonyl​glutaminyl​phenyl​alanyl​lysyl​alanyl​glutaminyl​asparaginyl​leucyl​glutamyl​glutamyl​glycyl​isoleucyl​glutamyl​tyrosyl​glutamyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​tyrosyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​isoleucyl​valyl​glycyl​valyl​glycyl​lysyl​alanyl​seryl​lysyl​asparaginyl​seryl​glutamyl​cysteinyl​tyrosyl​valyl​alanyl​arginyl​aspartyl​prolyl​cysteinyl​aspartyl​prolyl​prolyl​glycyl​threonyl​prolyl​glutamyl​prolyl​isoleucyl​methionyl​valyl​lysyl​arginyl​asparaginyl​glutamyl​isoleucyl​threonyl​leucyl​glutaminyl​tryptophyl​threonyl​lysyl​prolyl​valyl​tyrosyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​methionyl​isoleucyl​threonyl​glycyl​tyrosyl​isoleucyl​valyl​glutamyl​lysyl​arginyl​aspartyl​leucyl​prolyl​aspartyl​glycyl​arginyl​tryptophyl​methionyl​lysyl​alanyl​seryl​phenyl​alanyl​threonyl​asparaginyl​valyl​isoleucyl​glutamyl​threonyl​glutaminyl​phenyl​alanyl​threonyl​valyl​seryl​glycyl​leucyl​threonyl​glutamyl​aspartyl​glutaminyl​arginyl​tyrosyl​glutamyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​isoleucyl​alanyl​lysyl​asparaginyl​alanyl​alanyl​glycyl​alanyl​isoleucyl​seryl​lysyl​prolyl​seryl​aspartyl​seryl​threonyl​glycyl​prolyl​isoleucyl​threonyl​alanyl​lysyl​aspartyl​glutamyl​valyl​glutamyl​leucyl​prolyl​arginyl​isoleucyl​seryl​methionyl​aspartyl​prolyl​lysyl​phenyl​alanyl​arginyl​aspartyl​threonyl​isoleucyl​valyl​valyl​asparaginyl​alanyl​glycyl​glutamyl​threonyl​phenyl​alanyl​arginyl​leucyl​glutamyl​alanyl​aspartyl​valyl​histidyl​glycyl​lysyl​prolyl​leucyl​prolyl​threonyl​isoleucyl​glutamyl​tryptophyl​leucyl​arginyl​glycyl​aspartyl​lysyl​glutamyl​isoleucyl​glutamyl​glutamyl​seryl​alanyl​arginyl​cysteinyl​glutamyl​isoleucyl​lysyl​asparaginyl​threonyl​aspartyl​phenyl​alanyl​lysyl​alanyl​leucyl​leucyl​isoleucyl​valyl​lysyl​aspartyl​alanyl​isoleucyl​arginyl​isoleucyl​aspartyl​glycyl​glycyl​glutaminyl​tyrosyl​isoleucyl​leucyl​arginyl​alanyl​seryl​asparaginyl​valyl​alanyl​glycyl​seryl​lysyl​seryl​phenyl​alanyl​prolyl​valyl​asparaginyl​valyl​lysyl​valyl​leucyl​aspartyl​arginyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​glutamyl​glycyl​prolyl​valyl​glutaminyl​valyl​threonyl​glycyl​valyl​threonyl​seryl​glutamyl​lysyl​cysteinyl​seryl​leucyl​threonyl​tryptophyl​seryl​prolyl​prolyl​leucyl​glutaminyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​aspartyl​isoleucyl​seryl​histidyl​tyrosyl​valyl​valyl​glutamyl​lysyl​arginyl​glutamyl​threonyl​seryl​arginyl​leucyl​alanyl​tryptophyl​threonyl​valyl​valyl​alanyl​seryl​glutamyl​valyl​valyl​threonyl​asparaginyl​seryl​leucyl​lysyl​valyl​threonyl​lysyl​leucyl​leucyl​glutamyl​glycyl​asparaginyl​glutamyl​tyrosyl​valyl​phenyl​alanyl​arginyl​isoleucyl​methionyl​alanyl​valyl​asparaginyl​lysyl​tyrosyl​glycyl​valyl​glycyl​glutamyl​prolyl​leucyl​glutamyl​seryl​alanyl​prolyl​valyl​leucyl​methionyl​lysyl​asparaginyl​prolyl​phenyl​alanyl​valyl​leucyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​lysyl​seryl​leucyl​glutamyl​valyl​threonyl​asparaginyl​isoleucyl​alanyl​lysyl​aspartyl​seryl​methionyl​threonyl​valyl​cysteinyl​tryptophyl​asparaginyl​arginyl​prolyl​aspartyl​seryl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​glutamyl​isoleucyl​isoleucyl​glycyl​tyrosyl​isoleucyl​valyl​glutamyl​lysyl​arginyl​aspartyl​arginyl​seryl​glycyl​isoleucyl​arginyl​tryptophyl​isoleucyl​lysyl​cysteinyl​asparaginyl​lysyl​arginyl​arginyl​isoleucyl​threonyl​aspartyl​leucyl​arginyl​leucyl​arginyl​valyl​threonyl​glycyl​leucyl​threonyl​glutamyl​aspartyl​histidyl​glutamyl​tyrosyl​glutamyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​seryl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​alanyl​alanyl​glycyl​valyl​glycyl​glutamyl​prolyl​seryl​prolyl​alanyl​threonyl​valyl​tyrosyl​tyrosyl​lysyl​alanyl​cysteinyl​aspartyl​prolyl​valyl​phenyl​alanyl​lysyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​threonyl​asparaginyl​alanyl​histidyl​isoleucyl​valyl​aspartyl​threonyl​threonyl​lysyl​asparaginyl​seryl​isoleucyl​threonyl​leucyl​alanyl​tryptophyl​glycyl​lysyl​prolyl​isoleucyl​tyrosyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​glutamyl​isoleucyl​leucyl​glycyl​tyrosyl​valyl​valyl​glutamyl​isoleucyl​cysteinyl​lysyl​alanyl​aspartyl​glutamyl​glutamyl​glutamyl​tryptophyl​glutaminyl​isoleucyl​valyl​threonyl​prolyl​glutaminyl​threonyl​glycyl​leucyl​arginyl​valyl​threonyl​arginyl​phenyl​alanyl​glutamyl​isoleucyl​seryl​lysyl​leucyl​threonyl​glutamyl​histidyl​glutaminyl​glutamyl​tyrosyl​lysyl​isoleucyl​arginyl​valyl​cysteinyl​alanyl​leucyl​asparaginyl​lysyl​valyl​glycyl​leucyl​glycyl​glutamyl​alanyl​threonyl​seryl​valyl​prolyl​glycyl​threonyl​valyl​lysyl​prolyl​glutamyl​aspartyl​lysyl​leucyl​glutamyl​alanyl​prolyl​glutamyl​leucyl​aspartyl​leucyl​aspartyl​seryl​glutamyl​leucyl​arginyl​lysyl​glycyl​isoleucyl​valyl​valyl​arginyl​alanyl​glycyl​glycyl​seryl​alanyl​arginyl​isoleucyl​histidyl​isoleucyl​prolyl​phenyl​alanyl​lysyl​glycyl​arginyl​prolyl​methionyl​prolyl​glutamyl​isoleucyl​threonyl​tryptophyl​seryl​arginyl​glutamyl​glutamyl​glycyl​glutamyl​phenyl​alanyl​threonyl​aspartyl​lysyl​valyl​glutaminyl​isoleucyl​glutamyl​lysyl​glycyl​valyl​asparaginyl​tyrosyl​threonyl​glutaminyl​leucyl​seryl​isoleucyl​aspartyl​asparaginyl​cysteinyl​aspartyl​arginyl​asparaginyl​aspartyl​alanyl​glycyl​lysyl​tyrosyl​isoleucyl​leucyl​lysyl​leucyl​glutamyl​asparaginyl​seryl​seryl​glycyl​seryl​lysyl​seryl​alanyl​phenyl​alanyl​valyl​threonyl​valyl​lysyl​valyl​leucyl​aspartyl​threonyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​glutaminyl​asparaginyl​leucyl​alanyl​valyl​lysyl​glutamyl​valyl​arginyl​lysyl​aspartyl​seryl​alanyl​phenyl​alanyl​leucyl​valyl​tryptophyl​glutamyl​prolyl​prolyl​isoleucyl​isoleucyl​aspartyl​glycyl​glycyl​alanyl​lysyl​valyl​lysyl​asparaginyl​tyrosyl​valyl​isoleucyl​aspartyl​lysyl​arginyl​glutamyl​seryl​threonyl​arginyl​lysyl​alanyl​tyrosyl​alanyl​asparaginyl​valyl​seryl​seryl​lysyl​cysteinyl​seryl​lysyl​threonyl​seryl​phenyl​alanyl​lysyl​valyl​glutamyl​asparaginyl​leucyl​threonyl​glutamyl​glycyl​alanyl​isoleucyl​tyrosyl​tyrosyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​methionyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​glutamyl​phenyl​alanyl​glycyl​valyl​glycyl​valyl​prolyl​valyl​glutamyl​threonyl​valyl​aspartyl​alanyl​valyl​lysyl​alanyl​alanyl​glutamyl​prolyl​prolyl​seryl​prolyl​prolyl​glycyl​lysyl​valyl​threonyl​leucyl​threonyl​aspartyl​valyl​seryl​glutaminyl​threonyl​seryl​alanyl​seryl​leucyl​methionyl​tryptophyl​glutamyl​lysyl​prolyl​glutamyl​histidyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​arginyl​valyl​leucyl​glycyl​tyrosyl​valyl​valyl​glutamyl​methionyl​glutaminyl​prolyl​lysyl​glycyl​threonyl​glutamyl​lysyl​tryptophyl​seryl​isoleucyl​valyl​alanyl​glutamyl​seryl​lysyl​valyl​cysteinyl​asparaginyl​alanyl​valyl​valyl​threonyl​glycyl​leucyl​seryl​seryl​glycyl​glutaminyl​glutamyl​tyrosyl​glutaminyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​lysyl​alanyl​tyrosyl​asparaginyl​glutamyl​lysyl​glycyl​lysyl​seryl​aspartyl​prolyl​arginyl​valyl​leucyl​glycyl​valyl​prolyl​valyl​isoleucyl​alanyl​lysyl​aspartyl​leucyl​threonyl​isoleucyl​glutaminyl​prolyl​seryl​leucyl​lysyl​leucyl​prolyl​phenyl​alanyl​asparaginyl​threonyl​tyrosyl​seryl​isoleucyl​glutaminyl​alanyl​glycyl​glutamyl​aspartyl​leucyl​lysyl​isoleucyl​glutamyl​isoleucyl​prolyl​valyl​isoleucyl​glycyl​arginyl​prolyl​arginyl​prolyl​asparaginyl​isoleucyl​seryl​tryptophyl​valyl​lysyl​aspartyl​glycyl​glutamyl​prolyl​leucyl​lysyl​glutaminyl​threonyl​threonyl​arginyl​valyl​asparaginyl​valyl​glutamyl​glutamyl​threonyl​alanyl​threonyl​seryl​threonyl​valyl​leucyl​histidyl​isoleucyl​lysyl​glutamyl​glycyl​asparaginyl​lysyl​aspartyl​aspartyl​phenyl​alanyl​glycyl​lysyl​tyrosyl​threonyl​valyl​threonyl​alanyl​threonyl​asparaginyl​seryl​alanyl​glycyl​threonyl​alanyl​threonyl​glutamyl​asparaginyl​leucyl​seryl​valyl​isoleucyl​valyl​leucyl​glutamyl​lysyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​valyl​glycyl​prolyl​valyl​arginyl​phenyl​alanyl​aspartyl​glutamyl​valyl​seryl​alanyl​aspartyl​phenyl​alanyl​valyl​valyl​isoleucyl​seryl​tryptophyl​glutamyl​prolyl​prolyl​alanyl​tyrosyl​threonyl​glycyl​glycyl​cysteinyl​glutaminyl​isoleucyl​seryl​asparaginyl​tyrosyl​isoleucyl​valyl​glutamyl​lysyl​arginyl​aspartyl​threonyl​threonyl​threonyl​threonyl​threonyl​tryptophyl​histidyl​methionyl​valyl​seryl​alanyl​threonyl​valyl​alanyl​arginyl​threonyl​threonyl​isoleucyl​lysyl​isoleucyl​threonyl​lysyl​leucyl​lysyl​threonyl​glycyl​threonyl​glutamyl​tyrosyl​glutaminyl​phenyl​alanyl​arginyl​isoleucyl​phenyl​alanyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​arginyl​tyrosyl​glycyl​lysyl​seryl​alanyl​prolyl​leucyl​aspartyl​seryl​lysyl​alanyl​valyl​isoleucyl​valyl​glutaminyl​tyrosyl​prolyl​phenyl​alanyl​lysyl​glutamyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​glycyl​threonyl​prolyl​phenyl​alanyl​valyl​threonyl​seryl​isoleucyl​seryl​lysyl​aspartyl​glutaminyl​methionyl​leucyl​valyl​glutaminyl​tryptophyl​histidyl​glutamyl​prolyl​valyl​asparaginyl​aspartyl​glycyl​glycyl​threonyl​lysyl​isoleucyl​isoleucyl​glycyl​tyrosyl​histidyl​leucyl​glutamyl​glutaminyl​lysyl​glutamyl​lysyl​asparaginyl​seryl​isoleucyl​leucyl​tryptophyl​valyl​lysyl​leucyl​asparaginyl​lysyl​threonyl​prolyl​isoleucyl​glutaminyl​aspartyl​threonyl​lysyl​phenyl​alanyl​lysyl​threonyl​threonyl​glycyl​leucyl​aspartyl​glutamyl​glycyl​leucyl​glutamyl​tyrosyl​glutamyl​phenyl​alanyl​lysyl​valyl​seryl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​isoleucyl​valyl​glycyl​isoleucyl​glycyl​lysyl​prolyl​seryl​lysyl​valyl​seryl​glutamyl​cysteinyl​phenyl​alanyl​valyl​alanyl​arginyl​aspartyl​prolyl​cysteinyl​aspartyl​prolyl​prolyl​glycyl​arginyl​prolyl​glutamyl​alanyl​isoleucyl​valyl​isoleucyl​threonyl​arginyl​asparaginyl​asparaginyl​valyl​threonyl​leucyl​lysyl​tryptophyl​lysyl​lysyl​prolyl​alanyl​tyrosyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​lysyl​isoleucyl​threonyl​glycyl​tyrosyl​isoleucyl​valyl​glutamyl​lysyl​lysyl​aspartyl​leucyl​prolyl​aspartyl​glycyl​arginyl​tryptophyl​methionyl​lysyl​alanyl​seryl​phenyl​alanyl​threonyl​asparaginyl​valyl​leucyl​glutamyl​threonyl​glutamyl​phenyl​alanyl​threonyl​valyl​seryl​glycyl​leucyl​valyl​glutamyl​aspartyl​glutaminyl​arginyl​tyrosyl​glutamyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​isoleucyl​alanyl​arginyl​asparaginyl​alanyl​alanyl​glycyl​asparaginyl​phenyl​alanyl​seryl​glutamyl​prolyl​seryl​aspartyl​seryl​seryl​glycyl​alanyl​isoleucyl​threonyl​alanyl​arginyl​aspartyl​glutamyl​isoleucyl​aspartyl​alanyl​prolyl​asparaginyl​alanyl​seryl​leucyl​aspartyl​prolyl​lysyl​tyrosyl​lysyl​aspartyl​valyl​isoleucyl​valyl​valyl​histidyl​alanyl​glycyl​glutamyl​threonyl​phenyl​alanyl​valyl​leucyl​glutamyl​alanyl​aspartyl​isoleucyl​arginyl​glycyl​lysyl​prolyl​isoleucyl​prolyl​aspartyl​valyl​valyl​tryptophyl​seryl​lysyl​aspartyl​glycyl​lysyl​glutamyl​leucyl​glutamyl​glutamyl​threonyl​alanyl​alanyl​arginyl​methionyl​glutamyl​isoleucyl​lysyl​seryl​threonyl​isoleucyl​glutaminyl​lysyl​threonyl​threonyl​leucyl​valyl​valyl​lysyl​aspartyl​cysteinyl​isoleucyl​arginyl​threonyl​aspartyl​glycyl​glycyl​glutaminyl​tyrosyl​isoleucyl​leucyl​lysyl​leucyl​seryl​asparaginyl​valyl​glycyl​glycyl​threonyl​lysyl​seryl​isoleucyl​prolyl​isoleucyl​threonyl​valyl​lysyl​valyl​leucyl​aspartyl​arginyl​prolyl​glycyl​seryl​prolyl​glutamyl​glycyl​prolyl​leucyl​lysyl​valyl​threonyl​glycyl​valyl​threonyl​alanyl​glutamyl​lysyl​cysteinyl​tyrosyl​leucyl​alanyl​tryptophyl​asparaginyl​prolyl​prolyl​leucyl​glutaminyl​aspartyl​glycyl​glycyl​alanyl​asparaginyl​isoleucyl​seryl​histidyl​tyrosyl​isoleucyl​isoleucyl​glutamyl​lysyl​arginyl​glutamyl​threonyl​seryl​arginyl​leucyl​seryl​tryptophyl​threonyl​glutaminyl​valyl​seryl​threonyl​glutamyl​valyl​glutaminyl​alanyl​leucyl​asparaginyl​tyrosyl​lysyl​valyl​threonyl​lysyl​leucyl​leucyl​prolyl​glycyl​asparaginyl​glutamyl​tyrosyl​isoleucyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​methionyl​alanyl​valyl​asparaginyl​lysyl​tyrosyl​glycyl​isoleucyl​glycyl​glutamyl​prolyl​leucyl​glutamyl​seryl​glycyl​prolyl​valyl​threonyl​alanyl​cysteinyl​asparaginyl​prolyl​tyrosyl​lysyl​prolyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​seryl​threonyl​prolyl​glutamyl​valyl​seryl​alanyl​isoleucyl​threonyl​lysyl​aspartyl​seryl​methionyl​valyl​valyl​threonyl​tryptophyl​alanyl​arginyl​prolyl​valyl​aspartyl​aspartyl​glycyl​glycyl​threonyl​glutamyl​isoleucyl​glutamyl​glycyl​tyrosyl​isoleucyl​leucyl​glutamyl​lysyl​arginyl​aspartyl​lysyl​glutamyl​glycyl​valyl​arginyl​tryptophyl​threonyl​lysyl​cysteinyl​asparaginyl​lysyl​lysyl​threonyl​leucyl​threonyl​aspartyl​leucyl​arginyl​leucyl​arginyl​valyl​threonyl​glycyl​leucyl​threonyl​glutamyl​glycyl​histidyl​seryl​tyrosyl​glutamyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​alanyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​alanyl​alanyl​glycyl​valyl​glycyl​glutamyl​prolyl​seryl​glutamyl​prolyl​seryl​valyl​phenyl​alanyl​tyrosyl​arginyl​alanyl​cysteinyl​aspartyl​alanyl​leucyl​tyrosyl​prolyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​seryl​asparaginyl​prolyl​lysyl​valyl​threonyl​aspartyl​threonyl​seryl​arginyl​seryl​seryl​valyl​seryl​leucyl​alanyl​tryptophyl​seryl​lysyl​prolyl​isoleucyl​tyrosyl​aspartyl​glycyl​glycyl​alanyl​prolyl​valyl​lysyl​glycyl​tyrosyl​valyl​valyl​glutamyl​valyl​lysyl​glutamyl​alanyl​alanyl​alanyl​aspartyl​glutamyl​tryptophyl​threonyl​threonyl​cysteinyl​threonyl​prolyl​prolyl​threonyl​glycyl​leucyl​glutaminyl​glycyl​lysyl​glutaminyl​phenyl​alanyl​threonyl​valyl​threonyl​lysyl​leucyl​lysyl​glutamyl​asparaginyl​threonyl​glutamyl​tyrosyl​asparaginyl​phenyl​alanyl​arginyl​isoleucyl​cysteinyl​alanyl​isoleucyl​asparaginyl​seryl​glutamyl​glycyl​valyl​glycyl​glutamyl​prolyl​alanyl​threonyl​leucyl​prolyl​glycyl​seryl​valyl​valyl​alanyl​glutaminyl​glutamyl​arginyl​isoleucyl​glutamyl​prolyl​prolyl​glutamyl​isoleucyl​glutamyl​leucyl​aspartyl​alanyl​aspartyl​leucyl​arginyl​lysyl​valyl​valyl​valyl​leucyl​arginyl​alanyl​seryl​alanyl​threonyl​leucyl​arginyl​leucyl​phenyl​alanyl​valyl​threonyl​isoleucyl​lysyl​glycyl​arginyl​prolyl​glutamyl​prolyl​glutamyl​valyl​lysyl​tryptophyl​glutamyl​lysyl​alanyl​glutamyl​glycyl​isoleucyl​leucyl​threonyl​aspartyl​arginyl​alanyl​glutaminyl​isoleucyl​glutamyl​valyl​threonyl​seryl​seryl​phenyl​alanyl​threonyl​methionyl​leucyl​valyl​isoleucyl​aspartyl​asparaginyl​valyl​threonyl​arginyl​phenyl​alanyl​aspartyl​seryl​glycyl​arginyl​tyrosyl​asparaginyl​leucyl​threonyl​leucyl​glutamyl​asparaginyl​asparaginyl​seryl​glycyl​seryl​lysyl​threonyl​alanyl​phenyl​alanyl​valyl​asparaginyl​valyl​arginyl​valyl​leucyl​aspartyl​seryl​prolyl​seryl​alanyl​prolyl​valyl​asparaginyl​leucyl​threonyl​isoleucyl​arginyl​glutamyl​valyl​lysyl​lysyl​aspartyl​seryl​valyl​threonyl​leucyl​seryl​tryptophyl​glutamyl​prolyl​prolyl​leucyl​isoleucyl​aspartyl​glycyl​glycyl​alanyl​lysyl​isoleucyl​threonyl​asparaginyl​tyrosyl​isoleucyl​valyl​glutamyl​lysyl​arginyl​glutamyl​threonyl​threonyl​arginyl​lysyl​alanyl​tyrosyl​alanyl​threonyl​isoleucyl​threonyl​asparaginyl​asparaginyl​cysteinyl​threonyl​lysyl​threonyl​threonyl​phenyl​alanyl​arginyl​isoleucyl​glutamyl​asparaginyl​leucyl​glutaminyl​glutamyl​glycyl​cysteinyl​seryl​tyrosyl​tyrosyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​leucyl​alanyl​seryl​asparaginyl​glutamyl​tyrosyl​glycyl​isoleucyl​glycyl​leucyl​prolyl​alanyl​glutamyl​threonyl​threonyl​glutamyl​prolyl​valyl​lysyl​valyl​seryl​glutamyl​prolyl​prolyl​leucyl​prolyl​prolyl​glycyl​arginyl​valyl​threonyl​leucyl​valyl​aspartyl​valyl​threonyl​arginyl​asparaginyl​threonyl​alanyl​threonyl​isoleucyl​lysyl​tryptophyl​glutamyl​lysyl​prolyl​glutamyl​seryl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​lysyl​isoleucyl​threonyl​glycyl​tyrosyl​valyl​valyl​glutamyl​methionyl​glutaminyl​threonyl​lysyl​glycyl​seryl​glutamyl​lysyl​tryptophyl​seryl​threonyl​cysteinyl​threonyl​glutaminyl​valyl​lysyl​threonyl​leucyl​glutamyl​alanyl​threonyl​isoleucyl​seryl​glycyl​leucyl​threonyl​alanyl​glycyl​glutamyl​glutamyl​tyrosyl​valyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​alanyl​alanyl​valyl​asparaginyl​glutamyl​lysyl​glycyl​arginyl​seryl​aspartyl​prolyl​arginyl​glutaminyl​leucyl​glycyl​valyl​prolyl​valyl​isoleucyl​alanyl​arginyl​aspartyl​isoleucyl​glutamyl​isoleucyl​lysyl​prolyl​seryl​valyl​glutamyl​leucyl​prolyl​phenyl​alanyl​histidyl​threonyl​phenyl​alanyl​asparaginyl​valyl​lysyl​alanyl​arginyl​glutamyl​glutaminyl​leucyl​lysyl​isoleucyl​aspartyl​valyl​prolyl​phenyl​alanyl​lysyl​glycyl​arginyl​prolyl​glutaminyl​alanyl​threonyl​valyl​asparaginyl​tryptophyl​arginyl​lysyl​aspartyl​glycyl​glutaminyl​threonyl​leucyl​lysyl​glutamyl​threonyl​threonyl​arginyl​valyl​asparaginyl​valyl​seryl​seryl​seryl​lysyl​threonyl​valyl​threonyl​seryl​leucyl​seryl​isoleucyl​lysyl​glutamyl​alanyl​seryl​lysyl​glutamyl​aspartyl​valyl​glycyl​threonyl​tyrosyl​glutamyl​leucyl​cysteinyl​valyl​seryl​asparaginyl​seryl​alanyl​glycyl​seryl​isoleucyl​threonyl​valyl​prolyl​isoleucyl​threonyl​isoleucyl​isoleucyl​valyl​leucyl​aspartyl​arginyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​glycyl​prolyl​isoleucyl​arginyl​isoleucyl​aspartyl​glutamyl​valyl​seryl​cysteinyl​aspartyl​seryl​isoleucyl​threonyl​isoleucyl​seryl​tryptophyl​asparaginyl​prolyl​prolyl​glutamyl​tyrosyl​aspartyl​glycyl​glycyl​cysteinyl​glutaminyl​isoleucyl​seryl​asparaginyl​tyrosyl​isoleucyl​valyl​glutamyl​lysyl​lysyl​glutamyl​threonyl​threonyl​seryl​threonyl​threonyl​tryptophyl​histidyl​isoleucyl​valyl​seryl​glutaminyl​alanyl​valyl​alanyl​arginyl​threonyl​seryl​isoleucyl​lysyl​isoleucyl​valyl​arginyl​leucyl​threonyl​threonyl​glycyl​seryl​glutamyl​tyrosyl​glutaminyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​cysteinyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​arginyl​tyrosyl​glycyl​lysyl​seryl​seryl​tyrosyl​seryl​glutamyl​seryl​seryl​alanyl​valyl​valyl​alanyl​glutamyl​tyrosyl​prolyl​phenyl​alanyl​seryl​prolyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​glycyl​threonyl​prolyl​lysyl​valyl​valyl​histidyl​alanyl​threonyl​lysyl​seryl​threonyl​methionyl​leucyl​valyl​threonyl​tryptophyl​glutaminyl​valyl​prolyl​valyl​asparaginyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​arginyl​valyl​isoleucyl​glycyl​tyrosyl​histidyl​leucyl​glutamyl​tyrosyl​lysyl​glutamyl​arginyl​seryl​seryl​isoleucyl​leucyl​tryptophyl​seryl​lysyl​alanyl​asparaginyl​lysyl​isoleucyl​leucyl​isoleucyl​alanyl​aspartyl​threonyl​glutaminyl​valyl​lysyl​valyl​seryl​glycyl​leucyl​aspartyl​glutamyl​glycyl​leucyl​methionyl​tyrosyl​glutamyl​tyrosyl​arginyl​valyl​tyrosyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​isoleucyl​alanyl​glycyl​isoleucyl​glycyl​lysyl​cysteinyl​seryl​lysyl​seryl​cysteinyl​glutamyl​prolyl​valyl​prolyl​alanyl​arginyl​aspartyl​prolyl​cysteinyl​aspartyl​prolyl​prolyl​glycyl​glutaminyl​prolyl​glutamyl​valyl​threonyl​asparaginyl​isoleucyl​threonyl​arginyl​lysyl​seryl​valyl​seryl​leucyl​lysyl​tryptophyl​seryl​lysyl​prolyl​histidyl​tyrosyl​aspartyl​glycyl​glycyl​alanyl​lysyl​isoleucyl​threonyl​glycyl​tyrosyl​isoleucyl​valyl​glutamyl​arginyl​arginyl​glutamyl​leucyl​prolyl​aspartyl​glycyl​arginyl​tryptophyl​leucyl​lysyl​cysteinyl​asparaginyl​tyrosyl​threonyl​asparaginyl​isoleucyl​glutaminyl​glutamyl​threonyl​tyrosyl​phenyl​alanyl​glutamyl​valyl​threonyl​glutamyl​leucyl​threonyl​glutamyl​aspartyl​glutaminyl​arginyl​tyrosyl​glutamyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​phenyl​alanyl​alanyl​arginyl​asparaginyl​alanyl​alanyl​aspartyl​seryl​valyl​seryl​glutamyl​prolyl​seryl​glutamyl​seryl​threonyl​glycyl​prolyl​isoleucyl​isoleucyl​valyl​lysyl​aspartyl​aspartyl​valyl​glutamyl​prolyl​prolyl​arginyl​valyl​methionyl​methionyl​aspartyl​valyl​lysyl​phenyl​alanyl​arginyl​aspartyl​valyl​isoleucyl​valyl​valyl​lysyl​alanyl​glycyl​glutamyl​valyl​leucyl​lysyl​isoleucyl​asparaginyl​alanyl​aspartyl​isoleucyl​alanyl​glycyl​arginyl​prolyl​leucyl​prolyl​valyl​isoleucyl​seryl​tryptophyl​alanyl​lysyl​aspartyl​glycyl​isoleucyl​glutamyl​isoleucyl​glutamyl​glutamyl​arginyl​alanyl​arginyl​threonyl​glutamyl​isoleucyl​isoleucyl​seryl​threonyl​aspartyl​asparaginyl​histidyl​threonyl​leucyl​leucyl​threonyl​valyl​lysyl​aspartyl​cysteinyl​isoleucyl​arginyl​arginyl​aspartyl​threonyl​glycyl​glutaminyl​tyrosyl​valyl​leucyl​threonyl​leucyl​lysyl​asparaginyl​valyl​alanyl​glycyl​threonyl​arginyl​seryl​valyl​alanyl​valyl​asparaginyl​cysteinyl​lysyl​valyl​leucyl​aspartyl​lysyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​alanyl​glycyl​prolyl​leucyl​glutamyl​isoleucyl​asparaginyl​glycyl​leucyl​threonyl​alanyl​glutamyl​lysyl​cysteinyl​seryl​leucyl​seryl​tryptophyl​glycyl​arginyl​prolyl​glutaminyl​glutamyl​aspartyl​glycyl​glycyl​alanyl​aspartyl​isoleucyl​aspartyl​tyrosyl​tyrosyl​histidyl​arginyl​lysyl​lysyl​arginyl​glutamyl​threonyl​seryl​histidyl​leucyl​alanyl​tryptophyl​threonyl​isoleucyl​cysteinyl​glutamyl​glycyl​glutamyl​leucyl​glutaminyl​methionyl​threonyl​seryl​cysteinyl​lysyl​valyl​threonyl​lysyl​leucyl​leucyl​lysyl​glycyl​asparaginyl​glutamyl​tyrosyl​isoleucyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​threonyl​glycyl​valyl​asparaginyl​lysyl​tyrosyl​glycyl​valyl​glycyl​glutamyl​prolyl​leucyl​glutamyl​seryl​valyl​alanyl​isoleucyl​lysyl​alanyl​leucyl​aspartyl​prolyl​phenyl​alanyl​threonyl​valyl​prolyl​seryl​prolyl​prolyl​threonyl​seryl​leucyl​glutamyl​isoleucyl​threonyl​seryl​valyl​threonyl​lysyl​glutamyl​seryl​methionyl​threonyl​leucyl​cysteinyl​tryptophyl​seryl​arginyl​prolyl​glutamyl​seryl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​glutamyl​isoleucyl​seryl​glycyl​tyrosyl​isoleucyl​isoleucyl​glutamyl​arginyl​arginyl​glutamyl​lysyl​asparaginyl​seryl​leucyl​arginyl​tryptophyl​valyl​arginyl​valyl​asparaginyl​lysyl​lysyl​prolyl​valyl​tyrosyl​aspartyl​leucyl​arginyl​valyl​lysyl​seryl​threonyl​glycyl​leucyl​arginyl​glutamyl​glycyl​cysteinyl​glutamyl​tyrosyl​glutamyl​tyrosyl​arginyl​valyl​tyrosyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​alanyl​alanyl​glycyl​leucyl​seryl​leucyl​prolyl​seryl​glutamyl​threonyl​seryl​prolyl​leucyl​isoleucyl​arginyl​alanyl​glutamyl​aspartyl​prolyl​valyl​phenyl​alanyl​leucyl​prolyl​seryl​prolyl​prolyl​seryl​lysyl​prolyl​lysyl​isoleucyl​valyl​aspartyl​seryl​glycyl​lysyl​threonyl​threonyl​isoleucyl​threonyl​isoleucyl​alanyl​tryptophyl​valyl​lysyl​prolyl​leucyl​phenyl​alanyl​aspartyl​glycyl​glycyl​alanyl​prolyl​isoleucyl​threonyl​glycyl​tyrosyl​threonyl​valyl​glutamyl​tyrosyl​lysyl​lysyl​seryl​aspartyl​aspartyl​threonyl​aspartyl​tryptophyl​lysyl​threonyl​seryl​isoleucyl​glutaminyl​seryl​leucyl​arginyl​glycyl​threonyl​glutamyl​tyrosyl​threonyl​isoleucyl​seryl​glycyl​leucyl​threonyl​threonyl​glycyl​alanyl​glutamyl​tyrosyl​valyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​lysyl​seryl​valyl​asparaginyl​lysyl​valyl​glycyl​alanyl​seryl​aspartyl​prolyl​seryl​aspartyl​seryl​seryl​aspartyl​prolyl​glutaminyl​isoleucyl​alanyl​lysyl​glutamyl​arginyl​glutamyl​glutamyl​glutamyl​prolyl​leucyl​phenyl​alanyl​aspartyl​isoleucyl​aspartyl​seryl​glutamyl​methionyl​arginyl​lysyl​threonyl​leucyl​isoleucyl​valyl​lysyl​alanyl​glycyl​alanyl​seryl​phenyl​alanyl​threonyl​methionyl​threonyl​valyl​prolyl​phenyl​alanyl​arginyl​glycyl​arginyl​prolyl​valyl​prolyl​asparaginyl​valyl​leucyl​tryptophyl​seryl​lysyl​prolyl​aspartyl​threonyl​aspartyl​leucyl​arginyl​threonyl​arginyl​alanyl​tyrosyl​valyl​aspartyl​threonyl​threonyl​aspartyl​seryl​arginyl​threonyl​seryl​leucyl​threonyl​isoleucyl​glutamyl​asparaginyl​alanyl​asparaginyl​arginyl​asparaginyl​aspartyl​seryl​glycyl​lysyl​tyrosyl​threonyl​leucyl​threonyl​isoleucyl​glutaminyl​asparaginyl​valyl​leucyl​seryl​alanyl​alanyl​seryl​leucyl​threonyl​leucyl​valyl​valyl​lysyl​valyl​leucyl​aspartyl​threonyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​threonyl​asparaginyl​isoleucyl​threonyl​valyl​glutaminyl​aspartyl​valyl​threonyl​lysyl​glutamyl​seryl​alanyl​valyl​leucyl​seryl​tryptophyl​aspartyl​valyl​prolyl​glutamyl​asparaginyl​aspartyl​glycyl​glycyl​alanyl​prolyl​valyl​lysyl​asparaginyl​tyrosyl​histidyl​isoleucyl​glutamyl​lysyl​arginyl​glutamyl​alanyl​seryl​lysyl​lysyl​alanyl​tryptophyl​valyl​seryl​valyl​threonyl​asparaginyl​asparaginyl​cysteinyl​asparaginyl​arginyl​leucyl​seryl​tyrosyl​lysyl​valyl​threonyl​asparaginyl​leucyl​glutaminyl​glutamyl​glycyl​alanyl​isoleucyl​tyrosyl​tyrosyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​seryl​glycyl​glutamyl​asparaginyl​glutamyl​phenyl​alanyl​glycyl​valyl​glycyl​isoleucyl​prolyl​alanyl​glutamyl​threonyl​lysyl​glutamyl​glycyl​valyl​lysyl​isoleucyl​threonyl​glutamyl​lysyl​prolyl​seryl​prolyl​prolyl​glutamyl​lysyl​leucyl​glycyl​valyl​threonyl​seryl​isoleucyl​seryl​lysyl​aspartyl​seryl​valyl​seryl​leucyl​threonyl​tryptophyl​leucyl​lysyl​prolyl​glutamyl​histidyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​arginyl​isoleucyl​valyl​histidyl​tyrosyl​valyl​valyl​glutamyl​alanyl​leucyl​glutamyl​lysyl​glycyl​glutaminyl​lysyl​asparaginyl​tryptophyl​valyl​lysyl​cysteinyl​alanyl​valyl​alanyl​lysyl​seryl​threonyl​histidyl​histidyl​valyl​valyl​seryl​glycyl​leucyl​arginyl​glutamyl​asparaginyl​seryl​glutamyl​tyrosyl​phenyl​alanyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​phenyl​alanyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​glutaminyl​alanyl​glycyl​leucyl​seryl​aspartyl​prolyl​arginyl​glutamyl​leucyl​leucyl​leucyl​prolyl​valyl​leucyl​isoleucyl​lysyl​glutamyl​glutaminyl​leucyl​glutamyl​prolyl​prolyl​glutamyl​isoleucyl​aspartyl​methionyl​lysyl​asparaginyl​phenyl​alanyl​prolyl​seryl​histidyl​threonyl​valyl​tyrosyl​valyl​arginyl​alanyl​glycyl​seryl​asparaginyl​leucyl​lysyl​valyl​aspartyl​isoleucyl​prolyl​isoleucyl​seryl​glycyl​lysyl​prolyl​leucyl​prolyl​lysyl​valyl​threonyl​leucyl​seryl​arginyl​aspartyl​glycyl​valyl​prolyl​leucyl​lysyl​alanyl​threonyl​methionyl​arginyl​phenyl​alanyl​asparaginyl​threonyl​glutamyl​isoleucyl​threonyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​leucyl​threonyl​isoleucyl​asparaginyl​leucyl​lysyl​glutamyl​seryl​valyl​threonyl​alanyl​aspartyl​alanyl​glycyl​arginyl​tyrosyl​glutamyl​isoleucyl​threonyl​alanyl​alanyl​asparaginyl​seryl​seryl​glycyl​threonyl​threonyl​lysyl​alanyl​phenyl​alanyl​isoleucyl​asparaginyl​isoleucyl​valyl​valyl​leucyl​aspartyl​arginyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​threonyl​glycyl​prolyl​valyl​valyl​isoleucyl​seryl​aspartyl​isoleucyl​threonyl​glutamyl​glutamyl​seryl​valyl​threonyl​leucyl​lysyl​tryptophyl​glutamyl​prolyl​prolyl​lysyl​tyrosyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​glutaminyl​valyl​threonyl​asparaginyl​tyrosyl​isoleucyl​leucyl​leucyl​lysyl​arginyl​glutamyl​threonyl​seryl​threonyl​alanyl​valyl​tryptophyl​threonyl​glutamyl​valyl​seryl​alanyl​threonyl​valyl​alanyl​arginyl​threonyl​methionyl​methionyl​lysyl​valyl​methionyl​lysyl​leucyl​threonyl​threonyl​glycyl​glutamyl​glutamyl​tyrosyl​glutaminyl​phenyl​alanyl​arginyl​isoleucyl​lysyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​arginyl​phenyl​alanyl​glycyl​isoleucyl​seryl​aspartyl​histidyl​isoleucyl​aspartyl​seryl​alanyl​cysteinyl​valyl​threonyl​valyl​lysyl​leucyl​prolyl​tyrosyl​threonyl​threonyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​seryl​threonyl​prolyl​tryptophyl​valyl​threonyl​asparaginyl​valyl​threonyl​arginyl​glutamyl​seryl​isoleucyl​threonyl​valyl​glycyl​tryptophyl​histidyl​glutamyl​prolyl​valyl​seryl​asparaginyl​glycyl​glycyl​seryl​alanyl​valyl​valyl​glycyl​tyrosyl​histidyl​leucyl​glutamyl​methionyl​lysyl​aspartyl​arginyl​asparaginyl​seryl​isoleucyl​leucyl​tryptophyl​glutaminyl​lysyl​alanyl​asparaginyl​lysyl​leucyl​valyl​isoleucyl​arginyl​threonyl​threonyl​histidyl​phenyl​alanyl​lysyl​valyl​threonyl​threonyl​isoleucyl​seryl​alanyl​glycyl​leucyl​isoleucyl​tyrosyl​glutamyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​tyrosyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​alanyl​alanyl​glycyl​valyl​glycyl​lysyl​prolyl​seryl​histidyl​prolyl​seryl​glutamyl​prolyl​valyl​leucyl​alanyl​isoleucyl​aspartyl​alanyl​cysteinyl​glutamyl​prolyl​prolyl​arginyl​asparaginyl​valyl​arginyl​isoleucyl​threonyl​aspartyl​isoleucyl​seryl​lysyl​asparaginyl​seryl​valyl​seryl​leucyl​seryl​tryptophyl​glutaminyl​glutaminyl​prolyl​alanyl​phenyl​alanyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​lysyl​isoleucyl​threonyl​glycyl​tyrosyl​isoleucyl​valyl​glutamyl​arginyl​arginyl​aspartyl​leucyl​prolyl​aspartyl​glycyl​arginyl​tryptophyl​threonyl​lysyl​alanyl​seryl​phenyl​alanyl​threonyl​asparaginyl​valyl​threonyl​glutamyl​threonyl​glutaminyl​phenyl​alanyl​threonyl​isoleucyl​seryl​glycyl​leucyl​threonyl​glutaminyl​asparaginyl​seryl​glutaminyl​tyrosyl​glutamyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​phenyl​alanyl​alanyl​arginyl​asparaginyl​alanyl​valyl​glycyl​seryl​isoleucyl​seryl​asparaginyl​prolyl​seryl​glutamyl​valyl​valyl​glycyl​prolyl​isoleucyl​threonyl​cysteinyl​isoleucyl​aspartyl​seryl​tyrosyl​glycyl​glycyl​prolyl​valyl​isoleucyl​aspartyl​leucyl​prolyl​leucyl​glutamyl​tyrosyl​threonyl​glutamyl​valyl​valyl​lysyl​tyrosyl​arginyl​alanyl​glycyl​threonyl​seryl​valyl​lysyl​leucyl​arginyl​alanyl​glycyl​isoleucyl​seryl​glycyl​lysyl​prolyl​alanyl​prolyl​threonyl​isoleucyl​glutamyl​tryptophyl​tyrosyl​lysyl​aspartyl​aspartyl​lysyl​glutamyl​leucyl​glutaminyl​threonyl​asparaginyl​alanyl​leucyl​valyl​cysteinyl​valyl​glutamyl​asparaginyl​threonyl​threonyl​aspartyl​leucyl​alanyl​seryl​isoleucyl​leucyl​isoleucyl​lysyl​aspartyl​alanyl​aspartyl​arginyl​leucyl​asparaginyl​seryl​glycyl​cysteinyl​tyrosyl​glutamyl​leucyl​lysyl​leucyl​arginyl​asparaginyl​alanyl​methionyl​alanyl​seryl​alanyl​seryl​alanyl​threonyl​isoleucyl​arginyl​valyl​glutaminyl​isoleucyl​leucyl​aspartyl​lysyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​glycyl​glycyl​prolyl​isoleucyl​glutamyl​phenyl​alanyl​lysyl​threonyl​valyl​threonyl​alanyl​glutamyl​lysyl​isoleucyl​threonyl​leucyl​leucyl​tryptophyl​arginyl​prolyl​prolyl​alanyl​aspartyl​aspartyl​glycyl​glycyl​alanyl​lysyl​isoleucyl​threonyl​histidyl​tyrosyl​isoleucyl​valyl​glutamyl​lysyl​arginyl​glutamyl​threonyl​seryl​arginyl​valyl​valyl​tryptophyl​seryl​methionyl​valyl​seryl​glutamyl​histidyl​leucyl​glutamyl​glutamyl​cysteinyl​isoleucyl​isoleucyl​threonyl​threonyl​threonyl​lysyl​isoleucyl​isoleucyl​lysyl​glycyl​asparaginyl​glutamyl​tyrosyl​isoleucyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​arginyl​alanyl​valyl​asparaginyl​lysyl​tyrosyl​glycyl​isoleucyl​glycyl​glutamyl​prolyl​leucyl​glutamyl​seryl​aspartyl​seryl​valyl​valyl​alanyl​lysyl​asparaginyl​alanyl​phenyl​alanyl​valyl​threonyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​glycyl​isoleucyl​prolyl​glutamyl​valyl​threonyl​lysyl​isoleucyl​threonyl​lysyl​asparaginyl​seryl​methionyl​threonyl​valyl​valyl​tryptophyl​seryl​arginyl​prolyl​isoleucyl​alanyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​aspartyl​isoleucyl​seryl​glycyl​tyrosyl​phenyl​alanyl​leucyl​glutamyl​lysyl​arginyl​aspartyl​lysyl​lysyl​seryl​leucyl​glycyl​tryptophyl​phenyl​alanyl​lysyl​valyl​leucyl​lysyl​glutamyl​threonyl​isoleucyl​arginyl​aspartyl​threonyl​arginyl​glutaminyl​lysyl​valyl​threonyl​glycyl​leucyl​threonyl​glutamyl​asparaginyl​seryl​aspartyl​tyrosyl​glutaminyl​tyrosyl​arginyl​valyl​cysteinyl​alanyl​valyl​asparaginyl​alanyl​alanyl​glycyl​glutaminyl​glycyl​prolyl​phenyl​alanyl​seryl​glutamyl​prolyl​seryl​glutamyl​phenyl​alanyl​tyrosyl​lysyl​alanyl​alanyl​aspartyl​prolyl​isoleucyl​aspartyl​prolyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​alanyl​lysyl​isoleucyl​arginyl​isoleucyl​alanyl​aspartyl​seryl​threonyl​lysyl​seryl​seryl​isoleucyl​threonyl​leucyl​glycyl​tryptophyl​seryl​lysyl​prolyl​valyl​tyrosyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​alanyl​valyl​threonyl​glycyl​tyrosyl​valyl​valyl​glutamyl​isoleucyl​arginyl​glutaminyl​glycyl​glutamyl​glutamyl​glutamyl​glutamyl​tryptophyl​threonyl​threonyl​valyl​seryl​threonyl​lysyl​glycyl​glutamyl​valyl​arginyl​threonyl​threonyl​glutamyl​tyrosyl​valyl​valyl​seryl​asparaginyl​leucyl​lysyl​prolyl​glycyl​valyl​asparaginyl​tyrosyl​tyrosyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​seryl​alanyl​valyl​asparaginyl​cysteinyl​alanyl​glycyl​glutaminyl​glycyl​glutamyl​prolyl​isoleucyl​glutamyl​methionyl​asparaginyl​glutamyl​prolyl​valyl​glutaminyl​alanyl​lysyl​aspartyl​isoleucyl​leucyl​glutamyl​alanyl​prolyl​glutamyl​isoleucyl​aspartyl​leucyl​aspartyl​valyl​alanyl​leucyl​arginyl​threonyl​seryl​valyl​isoleucyl​alanyl​lysyl​alanyl​glycyl​glutamyl​aspartyl​valyl​glutaminyl​valyl​leucyl​isoleucyl​prolyl​phenyl​alanyl​lysyl​glycyl​arginyl​prolyl​prolyl​prolyl​threonyl​valyl​threonyl​tryptophyl​arginyl​lysyl​aspartyl​glutamyl​lysyl​asparaginyl​leucyl​glycyl​seryl​aspartyl​alanyl​arginyl​tyrosyl​seryl​isoleucyl​glutamyl​asparaginyl​threonyl​aspartyl​seryl​seryl​seryl​leucyl​leucyl​threonyl​isoleucyl​prolyl​glutaminyl​valyl​threonyl​arginyl​asparaginyl​aspartyl​threonyl​glycyl​lysyl​tyrosyl​isoleucyl​leucyl​threonyl​isoleucyl​glutamyl​asparaginyl​glycyl​valyl​glycyl​glutamyl​prolyl​lysyl​seryl​seryl​threonyl​valyl​seryl​valyl​lysyl​valyl​leucyl​aspartyl​threonyl​prolyl​alanyl​alanyl​cysteinyl​glutaminyl​lysyl​leucyl​glutaminyl​valyl​lysyl​histidyl​valyl​seryl​arginyl​glycyl​threonyl​valyl​threonyl​leucyl​leucyl​tryptophyl​aspartyl​prolyl​prolyl​leucyl​isoleucyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​prolyl​isoleucyl​isoleucyl​asparaginyl​tyrosyl​valyl​isoleucyl​glutamyl​lysyl​arginyl​aspartyl​alanyl​threonyl​lysyl​arginyl​threonyl​tryptophyl​seryl​valyl​valyl​seryl​histidyl​lysyl​cysteinyl​seryl​seryl​threonyl​seryl​phenyl​alanyl​lysyl​leucyl​isoleucyl​aspartyl​leucyl​seryl​glutamyl​lysyl​threonyl​prolyl​phenyl​alanyl​phenyl​alanyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​leucyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​glutamyl​isoleucyl​glycyl​isoleucyl​glycyl​glutamyl​prolyl​cysteinyl​glutamyl​threonyl​threonyl​glutamyl​prolyl​valyl​lysyl​alanyl​alanyl​glutamyl​valyl​prolyl​alanyl​prolyl​isoleucyl​arginyl​aspartyl​leucyl​seryl​methionyl​lysyl​aspartyl​seryl​threonyl​lysyl​threonyl​seryl​valyl​isoleucyl​leucyl​seryl​tryptophyl​threonyl​lysyl​prolyl​aspartyl​phenyl​alanyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​valyl​isoleucyl​threonyl​glutamyl​tyrosyl​valyl​valyl​glutamyl​arginyl​lysyl​glycyl​lysyl​glycyl​glutamyl​glutaminyl​threonyl​tryptophyl​seryl​histidyl​alanyl​glycyl​isoleucyl​seryl​lysyl​threonyl​cysteinyl​glutamyl​isoleucyl​glutamyl​valyl​seryl​glutaminyl​leucyl​lysyl​glutamyl​glutaminyl​seryl​valyl​leucyl​glutamyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​phenyl​alanyl​alanyl​lysyl​asparaginyl​glutamyl​lysyl​glycyl​leucyl​seryl​aspartyl​prolyl​valyl​threonyl​isoleucyl​glycyl​prolyl​isoleucyl​threonyl​valyl​lysyl​glutamyl​leucyl​isoleucyl​isoleucyl​threonyl​prolyl​glutamyl​valyl​aspartyl​leucyl​seryl​aspartyl​isoleucyl​prolyl​glycyl​alanyl​glutaminyl​valyl​threonyl​valyl​arginyl​isoleucyl​glycyl​histidyl​asparaginyl​valyl​histidyl​leucyl​glutamyl​leucyl​prolyl​tyrosyl​lysyl​glycyl​lysyl​prolyl​lysyl​prolyl​seryl​isoleucyl​seryl​tryptophyl​leucyl​lysyl​aspartyl​glycyl​leucyl​prolyl​leucyl​lysyl​glutamyl​seryl​glutamyl​phenyl​alanyl​valyl​arginyl​phenyl​alanyl​seryl​lysyl​threonyl​glutamyl​asparaginyl​lysyl​isoleucyl​threonyl​leucyl​seryl​isoleucyl​lysyl​asparaginyl​alanyl​lysyl​lysyl​glutamyl​histidyl​glycyl​glycyl​lysyl​tyrosyl​threonyl​valyl​isoleucyl​leucyl​aspartyl​asparaginyl​alanyl​valyl​cysteinyl​arginyl​isoleucyl​alanyl​valyl​prolyl​isoleucyl​threonyl​valyl​isoleucyl​threonyl​leucyl​glycyl​prolyl​prolyl​seryl​lysyl​prolyl​lysyl​glycyl​prolyl​isoleucyl​arginyl​phenyl​alanyl​aspartyl​glutamyl​isoleucyl​lysyl​alanyl​aspartyl​seryl​valyl​isoleucyl​leucyl​seryl​tryptophyl​aspartyl​valyl​prolyl​glutamyl​aspartyl​asparaginyl​glycyl​glycyl​glycyl​glutamyl​isoleucyl​threonyl​cysteinyl​tyrosyl​seryl​isoleucyl​glutamyl​lysyl​arginyl​glutamyl​threonyl​seryl​glutaminyl​threonyl​asparaginyl​tryptophyl​lysyl​methionyl​valyl​cysteinyl​seryl​seryl​valyl​alanyl​arginyl​threonyl​threonyl​phenyl​alanyl​lysyl​valyl​prolyl​asparaginyl​leucyl​valyl​lysyl​aspartyl​alanyl​glutamyl​tyrosyl​glutaminyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​arginyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​arginyl​tyrosyl​glycyl​valyl​seryl​glutaminyl​prolyl​leucyl​valyl​seryl​seryl​isoleucyl​isoleucyl​valyl​alanyl​lysyl​histidyl​glutaminyl​phenyl​alanyl​arginyl​isoleucyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​glycyl​lysyl​prolyl​valyl​isoleucyl​tyrosyl​asparaginyl​valyl​threonyl​seryl​aspartyl​glycyl​methionyl​seryl​leucyl​threonyl​tryptophyl​aspartyl​alanyl​prolyl​valyl​tyrosyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​glutamyl​valyl​threonyl​glycyl​phenyl​alanyl​histidyl​valyl​glutamyl​lysyl​lysyl​glutamyl​arginyl​asparaginyl​seryl​isoleucyl​leucyl​tryptophyl​glutaminyl​lysyl​valyl​asparaginyl​threonyl​seryl​prolyl​isoleucyl​seryl​glycyl​arginyl​glutamyl​tyrosyl​arginyl​alanyl​threonyl​glycyl​leucyl​valyl​glutamyl​glycyl​leucyl​aspartyl​tyrosyl​glutaminyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​tyrosyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​seryl​alanyl​glycyl​leucyl​seryl​seryl​prolyl​seryl​aspartyl​prolyl​seryl​lysyl​phenyl​alanyl​threonyl​leucyl​alanyl​valyl​seryl​prolyl​valyl​aspartyl​prolyl​prolyl​glycyl​threonyl​prolyl​aspartyl​tyrosyl​isoleucyl​aspartyl​valyl​threonyl​arginyl​glutamyl​threonyl​isoleucyl​threonyl​leucyl​lysyl​tryptophyl​asparaginyl​prolyl​prolyl​leucyl​arginyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​lysyl​isoleucyl​valyl​glycyl​tyrosyl​seryl​isoleucyl​glutamyl​lysyl​arginyl​glutaminyl​glycyl​asparaginyl​glutamyl​arginyl​tryptophyl​valyl​arginyl​cysteinyl​asparaginyl​phenyl​alanyl​threonyl​aspartyl​valyl​seryl​glutamyl​cysteinyl​glutaminyl​tyrosyl​threonyl​valyl​threonyl​glycyl​leucyl​seryl​prolyl​glycyl​aspartyl​arginyl​tyrosyl​glutamyl​phenyl​alanyl​arginyl​isoleucyl​isoleucyl​alanyl​arginyl​asparaginyl​alanyl​valyl​glycyl​threonyl​isoleucyl​seryl​prolyl​prolyl​seryl​glutaminyl​seryl​seryl​glycyl​isoleucyl​isoleucyl​methionyl​threonyl​arginyl​aspartyl​glutamyl​asparaginyl​valyl​prolyl​prolyl​isoleucyl​valyl​glutamyl​phenyl​alanyl​glycyl​prolyl​glutamyl​tyrosyl​phenyl​alanyl​aspartyl​glycyl​leucyl​isoleucyl​isoleucyl​lysyl​seryl​glycyl​glutamyl​seryl​leucyl​arginyl​isoleucyl​lysyl​alanyl​leucyl​valyl​glutaminyl​glycyl​arginyl​prolyl​valyl​prolyl​arginyl​valyl​threonyl​tryptophyl​phenyl​alanyl​lysyl​aspartyl​glycyl​valyl​glutamyl​isoleucyl​glutamyl​lysyl​arginyl​methionyl​asparaginyl​methionyl​glutamyl​isoleucyl​threonyl​asparaginyl​valyl​leucyl​glycyl​seryl​threonyl​seryl​leucyl​phenyl​alanyl​valyl​arginyl​aspartyl​alanyl​threonyl​arginyl​aspartyl​histidyl​arginyl​glycyl​valyl​tyrosyl​threonyl​valyl​glutamyl​alanyl​lysyl​asparaginyl​alanyl​seryl​glycyl​seryl​alanyl​lysyl​alanyl​glutamyl​isoleucyl​lysyl​valyl​lysyl​valyl​glutaminyl​aspartyl​threonyl​prolyl​glycyl​lysyl​valyl​valyl​glycyl​prolyl​isoleucyl​arginyl​phenyl​alanyl​threonyl​asparaginyl​isoleucyl​threonyl​glycyl​glutamyl​lysyl​methionyl​threonyl​leucyl​tryptophyl​tryptophyl​aspartyl​alanyl​prolyl​leucyl​asparaginyl​aspartyl​glycyl​cysteinyl​alanyl​prolyl​isoleucyl​threonyl​histidyl​tyrosyl​isoleucyl​isoleucyl​glutamyl​lysyl​arginyl​glutamyl​threonyl​seryl​arginyl​leucyl​alanyl​tryptophyl​alanyl​leucyl​isoleucyl​glutamyl​aspartyl​lysyl​cysteinyl​glutamyl​alanyl​glutaminyl​seryl​tyrosyl​threonyl​alanyl​isoleucyl​lysyl​leucyl​isoleucyl​asparaginyl​glycyl​asparaginyl​glutamyl​tyrosyl​glutaminyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​seryl​alanyl​valyl​asparaginyl​lysyl​phenyl​alanyl​glycyl​valyl​glycyl​arginyl​prolyl​leucyl​aspartyl​seryl​aspartyl​prolyl​valyl​valyl​alanyl​glutaminyl​isoleucyl​glutaminyl​tyrosyl​threonyl​valyl​prolyl​aspartyl​alanyl​prolyl​glycyl​isoleucyl​prolyl​glutamyl​prolyl​seryl​asparaginyl​isoleucyl​threonyl​glycyl​asparaginyl​seryl​isoleucyl​threonyl​leucyl​threonyl​tryptophyl​alanyl​arginyl​prolyl​glutamyl​seryl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​glutamyl​isoleucyl​glutaminyl​glutaminyl​tyrosyl​isoleucyl​leucyl​glutamyl​arginyl​arginyl​glutamyl​lysyl​lysyl​seryl​threonyl​arginyl​tryptophyl​valyl​lysyl​valyl​isoleucyl​seryl​lysyl​arginyl​prolyl​isoleucyl​seryl​glutamyl​threonyl​arginyl​phenyl​alanyl​lysyl​valyl​threonyl​glycyl​leucyl​threonyl​glutamyl​glycyl​asparaginyl​glutamyl​tyrosyl​glutamyl​phenyl​alanyl​histidyl​valyl​methionyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​alanyl​alanyl​glycyl​valyl​glycyl​prolyl​alanyl​seryl​glycyl​isoleucyl​seryl​arginyl​leucyl​isoleucyl​lysyl​cysteinyl​arginyl​glutamyl​prolyl​valyl​asparaginyl​prolyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​threonyl​valyl​valyl​lysyl​valyl​threonyl​aspartyl​threonyl​seryl​lysyl​threonyl​threonyl​valyl​seryl​leucyl​glutamyl​tryptophyl​seryl​lysyl​prolyl​valyl​phenyl​alanyl​aspartyl​glycyl​glycyl​methionyl​glutamyl​isoleucyl​isoleucyl​glycyl​tyrosyl​isoleucyl​isoleucyl​glutamyl​methionyl​cysteinyl​lysyl​threonyl​aspartyl​leucyl​glycyl​aspartyl​tryptophyl​histidyl​lysyl​valyl​asparaginyl​alanyl​glutamyl​alanyl​cysteinyl​valyl​lysyl​threonyl​arginyl​tyrosyl​threonyl​valyl​threonyl​aspartyl​leucyl​glutaminyl​alanyl​glycyl​glutamyl​glutamyl​tyrosyl​lysyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​seryl​alanyl​isoleucyl​asparaginyl​glycyl​alanyl​glycyl​lysyl​glycyl​aspartyl​seryl​cysteinyl​glutamyl​valyl​threonyl​glycyl​threonyl​isoleucyl​lysyl​alanyl​valyl​aspartyl​arginyl​leucyl​threonyl​alanyl​prolyl​glutamyl​leucyl​aspartyl​isoleucyl​aspartyl​alanyl​asparaginyl​phenyl​alanyl​lysyl​glutaminyl​threonyl​histidyl​valyl​valyl​arginyl​alanyl​glycyl​alanyl​seryl​isoleucyl​arginyl​leucyl​phenyl​alanyl​isoleucyl​alanyl​tyrosyl​glutaminyl​glycyl​arginyl​prolyl​threonyl​prolyl​threonyl​alanyl​valyl​tryptophyl​seryl​lysyl​prolyl​aspartyl​seryl​asparaginyl​leucyl​seryl​leucyl​arginyl​alanyl​aspartyl​isoleucyl​histidyl​threonyl​threonyl​aspartyl​seryl​phenyl​alanyl​seryl​threonyl​leucyl​threonyl​valyl​glutamyl​asparaginyl​cysteinyl​asparaginyl​arginyl​asparaginyl​aspartyl​alanyl​glycyl​lysyl​tyrosyl​threonyl​leucyl​threonyl​valyl​glutamyl​asparaginyl​asparaginyl​seryl​glycyl​seryl​lysyl​seryl​isoleucyl​threonyl​phenyl​alanyl​threonyl​valyl​lysyl​valyl​leucyl​aspartyl​threonyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​glycyl​prolyl​isoleucyl​threonyl​phenyl​alanyl​lysyl​aspartyl​valyl​threonyl​arginyl​glycyl​seryl​alanyl​threonyl​leucyl​methionyl​tryptophyl​aspartyl​alanyl​prolyl​leucyl​leucyl​aspartyl​glycyl​glycyl​alanyl​arginyl​isoleucyl​histidyl​histidyl​tyrosyl​valyl​valyl​glutamyl​lysyl​arginyl​glutamyl​alanyl​seryl​arginyl​arginyl​seryl​tryptophyl​glutaminyl​valyl​isoleucyl​seryl​glutamyl​lysyl​cysteinyl​threonyl​arginyl​glutaminyl​isoleucyl​phenyl​alanyl​lysyl​valyl​asparaginyl​aspartyl​leucyl​alanyl​glutamyl​glycyl​valyl​prolyl​tyrosyl​tyrosyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​seryl​alanyl​valyl​asparaginyl​glutamyl​tyrosyl​glycyl​valyl​glycyl​glutamyl​prolyl​tyrosyl​glutamyl​methionyl​prolyl​glutamyl​prolyl​isoleucyl​valyl​alanyl​threonyl​glutamyl​glutaminyl​prolyl​alanyl​prolyl​prolyl​arginyl​arginyl​leucyl​aspartyl​valyl​valyl​aspartyl​threonyl​seryl​lysyl​seryl​seryl​alanyl​valyl​leucyl​alanyl​tryptophyl​leucyl​lysyl​prolyl​aspartyl​histidyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​arginyl​isoleucyl​threonyl​glycyl​tyrosyl​leucyl​leucyl​glutamyl​methionyl​arginyl​glutaminyl​lysyl​glycyl​seryl​aspartyl​leucyl​tryptophyl​valyl​glutamyl​alanyl​glycyl​histidyl​threonyl​lysyl​glutaminyl​leucyl​threonyl​phenyl​alanyl​threonyl​valyl​glutamyl​arginyl​leucyl​valyl​glutamyl​lysyl​threonyl​glutamyl​tyrosyl​glutamyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​lysyl​alanyl​lysyl​asparaginyl​aspartyl​alanyl​glycyl​tyrosyl​seryl​glutamyl​prolyl​arginyl​glutamyl​alanyl​phenyl​alanyl​seryl​seryl​valyl​isoleucyl​isoleucyl​lysyl​glutamyl​prolyl​glutaminyl​isoleucyl​glutamyl​prolyl​threonyl​alanyl​aspartyl​leucyl​threonyl​glycyl​isoleucyl​threonyl​asparaginyl​glutaminyl​leucyl​isoleucyl​threonyl​cysteinyl​lysyl​alanyl​glycyl​seryl​prolyl​phenyl​alanyl​threonyl​isoleucyl​aspartyl​valyl​prolyl​isoleucyl​seryl​glycyl​arginyl​prolyl​alanyl​prolyl​lysyl​valyl​threonyl​tryptophyl​lysyl​leucyl​glutamyl​glutamyl​methionyl​arginyl​leucyl​lysyl​glutamyl​threonyl​aspartyl​arginyl​valyl​seryl​isoleucyl​threonyl​threonyl​threonyl​lysyl​aspartyl​arginyl​threonyl​threonyl​leucyl​threonyl​valyl​lysyl​aspartyl​seryl​methionyl​arginyl​glycyl​aspartyl​seryl​glycyl​arginyl​tyrosyl​phenyl​alanyl​leucyl​threonyl​leucyl​glutamyl​asparaginyl​threonyl​alanyl​glycyl​valyl​lysyl​threonyl​phenyl​alanyl​seryl​valyl​threonyl​valyl​valyl​valyl​isoleucyl​glycyl​arginyl​prolyl​glycyl​prolyl​valyl​threonyl​glycyl​prolyl​isoleucyl​glutamyl​valyl​seryl​seryl​valyl​seryl​alanyl​glutamyl​seryl​cysteinyl​valyl​leucyl​seryl​tryptophyl​glycyl​glutamyl​prolyl​lysyl​aspartyl​glycyl​glycyl​glycyl​threonyl​glutamyl​isoleucyl​threonyl​asparaginyl​tyrosyl​isoleucyl​valyl​glutamyl​lysyl​arginyl​glutamyl​seryl​glycyl​threonyl​threonyl​alanyl​tryptophyl​glutaminyl​leucyl​valyl​asparaginyl​seryl​seryl​valyl​lysyl​arginyl​threonyl​glutaminyl​isoleucyl​lysyl​valyl​threonyl​histidyl​leucyl​threonyl​lysyl​tyrosyl​methionyl​glutamyl​tyrosyl​seryl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​seryl​seryl​glutamyl​asparaginyl​arginyl​phenyl​alanyl​glycyl​valyl​seryl​lysyl​prolyl​leucyl​glutamyl​seryl​alanyl​prolyl​isoleucyl​isoleucyl​alanyl​glutamyl​histidyl​prolyl​phenyl​alanyl​valyl​prolyl​prolyl​seryl​alanyl​prolyl​threonyl​arginyl​prolyl​glutamyl​valyl​tyrosyl​histidyl​valyl​seryl​alanyl​asparaginyl​alanyl​methionyl​seryl​isoleucyl​arginyl​tryptophyl​glutamyl​glutamyl​prolyl​tyrosyl​histidyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​lysyl​isoleucyl​isoleucyl​glycyl​tyrosyl​tryptophyl​valyl​glutamyl​lysyl​lysyl​glutamyl​arginyl​asparaginyl​threonyl​isoleucyl​leucyl​tryptophyl​valyl​lysyl​glutamyl​asparaginyl​lysyl​valyl​prolyl​cysteinyl​leucyl​glutamyl​cysteinyl​asparaginyl​tyrosyl​lysyl​valyl​threonyl​glycyl​leucyl​valyl​glutamyl​glycyl​leucyl​glutamyl​tyrosyl​glutaminyl​phenyl​alanyl​arginyl​threonyl​tyrosyl​alanyl​leucyl​asparaginyl​alanyl​alanyl​glycyl​valyl​seryl​lysyl​alanyl​seryl​glutamyl​alanyl​seryl​arginyl​prolyl​isoleucyl​methionyl​alanyl​glutaminyl​asparaginyl​prolyl​valyl​aspartyl​alanyl​prolyl​glycyl​arginyl​prolyl​glutamyl​valyl​threonyl​aspartyl​valyl​threonyl​arginyl​seryl​threonyl​valyl​seryl​leucyl​isoleucyl​tryptophyl​seryl​alanyl​prolyl​alanyl​tyrosyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​lysyl​valyl​valyl​glycyl​tyrosyl​isoleucyl​isoleucyl​glutamyl​arginyl​lysyl​prolyl​valyl​seryl​glutamyl​valyl​glycyl​aspartyl​glycyl​arginyl​tryptophyl​leucyl​lysyl​cysteinyl​asparaginyl​tyrosyl​threonyl​isoleucyl​valyl​seryl​aspartyl​asparaginyl​phenyl​alanyl​phenyl​alanyl​threonyl​valyl​threonyl​alanyl​leucyl​seryl​glutamyl​glycyl​aspartyl​threonyl​tyrosyl​glutamyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​leucyl​alanyl​lysyl​asparaginyl​alanyl​alanyl​glycyl​valyl​isoleucyl​seryl​lysyl​glycyl​seryl​glutamyl​seryl​threonyl​glycyl​prolyl​valyl​threonyl​cysteinyl​arginyl​aspartyl​glutamyl​tyrosyl​alanyl​prolyl​prolyl​lysyl​alanyl​glutamyl​leucyl​aspartyl​alanyl​arginyl​leucyl​histidyl​glycyl​aspartyl​leucyl​valyl​threonyl​isoleucyl​arginyl​alanyl​glycyl​seryl​aspartyl​leucyl​valyl​leucyl​aspartyl​alanyl​alanyl​valyl​glycyl​glycyl​lysyl​prolyl​glutamyl​prolyl​lysyl​isoleucyl​isoleucyl​tryptophyl​threonyl​lysyl​glycyl​aspartyl​lysyl​glutamyl​leucyl​aspartyl​leucyl​cysteinyl​glutamyl​lysyl​valyl​seryl​leucyl​glutaminyl​tyrosyl​threonyl​glycyl​lysyl​arginyl​alanyl​threonyl​alanyl​valyl​isoleucyl​lysyl​phenyl​alanyl​cysteinyl​aspartyl​arginyl​seryl​aspartyl​seryl​glycyl​lysyl​tyrosyl​threonyl​leucyl​threonyl​valyl​lysyl​asparaginyl​alanyl​seryl​glycyl​threonyl​lysyl​alanyl​valyl​seryl​valyl​methionyl​valyl​lysyl​valyl​leucyl​aspartyl​seryl​prolyl​glycyl​prolyl​cysteinyl​glycyl​lysyl​leucyl​threonyl​valyl​seryl​arginyl​valyl​threonyl​glutaminyl​glutamyl​lysyl​cysteinyl​threonyl​leucyl​alanyl​tryptophyl​seryl​leucyl​prolyl​glutaminyl​glutamyl​aspartyl​glycyl​glycyl​alanyl​glutamyl​isoleucyl​threonyl​histidyl​tyrosyl​isoleucyl​valyl​glutamyl​arginyl​arginyl​glutamyl​threonyl​seryl​arginyl​leucyl​asparaginyl​tryptophyl​valyl​isoleucyl​valyl​glutamyl​glycyl​glutamyl​cysteinyl​prolyl​threonyl​leucyl​seryl​tyrosyl​valyl​valyl​threonyl​arginyl​leucyl​isoleucyl​lysyl​asparaginyl​asparaginyl​glutamyl​tyrosyl​isoleucyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​arginyl​alanyl​valyl​asparaginyl​lysyl​tyrosyl​glycyl​prolyl​glycyl​valyl​prolyl​valyl​glutamyl​seryl​glutamyl​prolyl​isoleucyl​valyl​alanyl​arginyl​asparaginyl​seryl​phenyl​alanyl​threonyl​isoleucyl​prolyl​seryl​prolyl​prolyl​glycyl​isoleucyl​prolyl​glutamyl​glutamyl​valyl​glycyl​threonyl​glycyl​lysyl​glutamyl​histidyl​isoleucyl​isoleucyl​isoleucyl​glutaminyl​tryptophyl​threonyl​lysyl​prolyl​glutamyl​seryl​aspartyl​glycyl​glycyl​asparaginyl​glutamyl​isoleucyl​seryl​asparaginyl​tyrosyl​leucyl​valyl​aspartyl​lysyl​arginyl​glutamyl​lysyl​glutamyl​seryl​leucyl​arginyl​tryptophyl​threonyl​arginyl​valyl​asparaginyl​lysyl​aspartyl​tyrosyl​valyl​valyl​tyrosyl​aspartyl​threonyl​arginyl​leucyl​lysyl​valyl​threonyl​seryl​leucyl​methionyl​glutamyl​glycyl​cysteinyl​aspartyl​tyrosyl​glutaminyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​threonyl​alanyl​valyl​asparaginyl​alanyl​alanyl​glycyl​asparaginyl​seryl​glutamyl​prolyl​seryl​glutamyl​arginyl​seryl​asparaginyl​phenyl​alanyl​isoleucyl​seryl​cysteinyl​arginyl​glutamyl​prolyl​seryl​tyrosyl​threonyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​seryl​alanyl​prolyl​arginyl​valyl​valyl​aspartyl​threonyl​threonyl​lysyl​histidyl​seryl​isoleucyl​seryl​leucyl​alanyl​tryptophyl​threonyl​lysyl​prolyl​methionyl​tyrosyl​aspartyl​glycyl​glycyl​threonyl​aspartyl​isoleucyl​valyl​glycyl​tyrosyl​valyl​leucyl​glutamyl​methionyl​glutaminyl​glutamyl​lysyl​aspartyl​threonyl​aspartyl​glutaminyl​tryptophyl​tyrosyl​arginyl​valyl​histidyl​threonyl​asparaginyl​alanyl​threonyl​isoleucyl​arginyl​asparaginyl​threonyl​glutamyl​phenyl​alanyl​threonyl​valyl​prolyl​aspartyl​leucyl​lysyl​methionyl​glycyl​glutaminyl​lysyl​tyrosyl​seryl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​alanyl​alanyl​valyl​asparaginyl​valyl​lysyl​glycyl​methionyl​seryl​glutamyl​tyrosyl​seryl​glutamyl​seryl​isoleucyl​alanyl​glutamyl​isoleucyl​glutamyl​prolyl​valyl​glutamyl​arginyl​isoleucyl​glutamyl​isoleucyl​prolyl​aspartyl​leucyl​glutamyl​leucyl​alanyl​aspartyl​aspartyl​leucyl​lysyl​lysyl​threonyl​valyl​threonyl​isoleucyl​arginyl​alanyl​glycyl​alanyl​seryl​leucyl​arginyl​leucyl​methionyl​valyl​seryl​valyl​seryl​glycyl​arginyl​prolyl​prolyl​prolyl​valyl​isoleucyl​threonyl​tryptophyl​seryl​lysyl​glutaminyl​glycyl​isoleucyl​aspartyl​leucyl​alanyl​seryl​arginyl​alanyl​isoleucyl​isoleucyl​aspartyl​threonyl​threonyl​glutamyl​seryl​tyrosyl​seryl​leucyl​leucyl​isoleucyl​valyl​aspartyl​lysyl​valyl​asparaginyl​arginyl​tyrosyl​aspartyl​alanyl​glycyl​lysyl​tyrosyl​threonyl​isoleucyl​glutamyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​glutaminyl​seryl​glycyl​lysyl​lysyl​seryl​alanyl​threonyl​valyl​leucyl​valyl​lysyl​valyl​tyrosyl​aspartyl​threonyl​prolyl​glycyl​prolyl​cysteinyl​prolyl​seryl​valyl​lysyl​valyl​lysyl​glutamyl​valyl​seryl​arginyl​aspartyl​seryl​valyl​threonyl​isoleucyl​threonyl​tryptophyl​glutamyl​isoleucyl​prolyl​threonyl​isoleucyl​aspartyl​glycyl​glycyl​alanyl​prolyl​isoleucyl​asparaginyl​asparaginyl​tyrosyl​isoleucyl​valyl​glutamyl​lysyl​arginyl​glutamyl​alanyl​alanyl​methionyl​arginyl​alanyl​phenyl​alanyl​lysyl​threonyl​valyl​threonyl​threonyl​lysyl​cysteinyl​seryl​lysyl​threonyl​leucyl​tyrosyl​arginyl​isoleucyl​seryl​glycyl​leucyl​valyl​glutamyl​glycyl​threonyl​methionyl​histidyl​tyrosyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​leucyl​prolyl​glutamyl​asparaginyl​isoleucyl​tyrosyl​glycyl​isoleucyl​glycyl​glutamyl​prolyl​cysteinyl​glutamyl​threonyl​seryl​aspartyl​alanyl​valyl​leucyl​valyl​seryl​glutamyl​valyl​prolyl​leucyl​valyl​prolyl​alanyl​lysyl​leucyl​glutamyl​valyl​valyl​aspartyl​valyl​threonyl​lysyl​seryl​threonyl​valyl​threonyl​leucyl​alanyl​tryptophyl​glutamyl​lysyl​prolyl​leucyl​tyrosyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​arginyl​leucyl​threonyl​glycyl​tyrosyl​valyl​leucyl​glutamyl​alanyl​cysteinyl​lysyl​alanyl​glycyl​threonyl​glutamyl​arginyl​tryptophyl​methionyl​lysyl​valyl​valyl​threonyl​leucyl​lysyl​prolyl​threonyl​valyl​leucyl​glutamyl​histidyl​threonyl​valyl​threonyl​seryl​leucyl​asparaginyl​glutamyl​glycyl​glutamyl​glutaminyl​tyrosyl​leucyl​phenyl​alanyl​arginyl​isoleucyl​arginyl​alanyl​glutaminyl​asparaginyl​glutamyl​lysyl​glycyl​valyl​seryl​glutamyl​prolyl​arginyl​glutamyl​threonyl​valyl​threonyl​alanyl​valyl​threonyl​valyl​glutaminyl​aspartyl​leucyl​arginyl​valyl​leucyl​prolyl​threonyl​isoleucyl​aspartyl​leucyl​seryl​threonyl​methionyl​prolyl​glutaminyl​lysyl​threonyl​isoleucyl​histidyl​valyl​prolyl​alanyl​glycyl​arginyl​prolyl​valyl​glutamyl​leucyl​valyl​isoleucyl​prolyl​isoleucyl​alanyl​glycyl​arginyl​prolyl​prolyl​prolyl​alanyl​alanyl​seryl​tryptophyl​phenyl​alanyl​phenyl​alanyl​alanyl​glycyl​seryl​lysyl​leucyl​arginyl​glutamyl​seryl​glutamyl​arginyl​valyl​threonyl​valyl​glutamyl​threonyl​histidyl​threonyl​lysyl​valyl​alanyl​lysyl​leucyl​threonyl​isoleucyl​arginyl​glutamyl​threonyl​threonyl​isoleucyl​arginyl​aspartyl​threonyl​glycyl​glutamyl​tyrosyl​threonyl​leucyl​glutamyl​leucyl​lysyl​asparaginyl​valyl​threonyl​glycyl​threonyl​threonyl​seryl​glutamyl​threonyl​isoleucyl​lysyl​valyl​isoleucyl​isoleucyl​leucyl​aspartyl​lysyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​threonyl​glycyl​prolyl​isoleucyl​lysyl​isoleucyl​aspartyl​glutamyl​isoleucyl​aspartyl​alanyl​threonyl​seryl​isoleucyl​threonyl​isoleucyl​seryl​tryptophyl​glutamyl​prolyl​prolyl​glutamyl​leucyl​aspartyl​glycyl​glycyl​alanyl​prolyl​leucyl​seryl​glycyl​tyrosyl​valyl​valyl​glutamyl​glutaminyl​arginyl​aspartyl​alanyl​histidyl​arginyl​prolyl​glycyl​tryptophyl​leucyl​prolyl​valyl​seryl​glutamyl​seryl​valyl​threonyl​arginyl​seryl​threonyl​phenyl​alanyl​lysyl​phenyl​alanyl​threonyl​arginyl​leucyl​threonyl​glutamyl​glycyl​asparaginyl​glutamyl​tyrosyl​valyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​alanyl​alanyl​threonyl​asparaginyl​arginyl​phenyl​alanyl​glycyl​isoleucyl​glycyl​seryl​tyrosyl​leucyl​glutaminyl​seryl​glutamyl​valyl​isoleucyl​glutamyl​cysteinyl​arginyl​seryl​seryl​isoleucyl​arginyl​isoleucyl​prolyl​glycyl​prolyl​prolyl​glutamyl​threonyl​leucyl​glutaminyl​isoleucyl​phenyl​alanyl​aspartyl​valyl​seryl​arginyl​aspartyl​glycyl​methionyl​threonyl​leucyl​threonyl​tryptophyl​tyrosyl​prolyl​prolyl​glutamyl​aspartyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​glutaminyl​valyl​threonyl​glycyl​tyrosyl​isoleucyl​valyl​glutamyl​arginyl​lysyl​glutamyl​valyl​arginyl​alanyl​aspartyl​arginyl​tryptophyl​valyl​arginyl​valyl​asparaginyl​lysyl​valyl​prolyl​valyl​threonyl​methionyl​threonyl​arginyl​tyrosyl​arginyl​seryl​threonyl​glycyl​leucyl​threonyl​glutamyl​glycyl​leucyl​glutamyl​tyrosyl​glutamyl​histidyl​arginyl​valyl​threonyl​alanyl​isoleucyl​asparaginyl​alanyl​arginyl​glycyl​seryl​glycyl​lysyl​prolyl​seryl​arginyl​prolyl​seryl​lysyl​prolyl​isoleucyl​valyl​alanyl​methionyl​aspartyl​prolyl​isoleucyl​alanyl​prolyl​prolyl​glycyl​lysyl​prolyl​glutaminyl​asparaginyl​prolyl​arginyl​valyl​threonyl​aspartyl​threonyl​threonyl​arginyl​threonyl​seryl​valyl​seryl​leucyl​alanyl​tryptophyl​seryl​valyl​prolyl​glutamyl​aspartyl​glutamyl​glycyl​glycyl​seryl​lysyl​valyl​threonyl​glycyl​tyrosyl​leucyl​isoleucyl​glutamyl​methionyl​glutaminyl​lysyl​valyl​aspartyl​glutaminyl​histidyl​glutamyl​tryptophyl​threonyl​lysyl​cysteinyl​asparaginyl​threonyl​threonyl​prolyl​threonyl​lysyl​isoleucyl​arginyl​glutamyl​tyrosyl​threonyl​leucyl​threonyl​histidyl​leucyl​prolyl​glutaminyl​glycyl​alanyl​glutamyl​tyrosyl​arginyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​leucyl​alanyl​cysteinyl​asparaginyl​alanyl​glycyl​glycyl​prolyl​glycyl​glutamyl​prolyl​alanyl​glutamyl​valyl​prolyl​glycyl​threonyl​valyl​lysyl​valyl​threonyl​glutamyl​methionyl​leucyl​glutamyl​tyrosyl​prolyl​aspartyl​tyrosyl​glutamyl​leucyl​aspartyl​glutamyl​arginyl​tyrosyl​glutaminyl​glutamyl​glycyl​isoleucyl​phenyl​alanyl​valyl​arginyl​glutaminyl​glycyl​glycyl​valyl​isoleucyl​arginyl​leucyl​threonyl​isoleucyl​prolyl​isoleucyl​lysyl​glycyl​lysyl​prolyl​phenyl​alanyl​prolyl​isoleucyl​cysteinyl​lysyl​tryptophyl​threonyl​lysyl​glutamyl​glycyl​glutaminyl​aspartyl​isoleucyl​seryl​lysyl​arginyl​alanyl​methionyl​isoleucyl​alanyl​threonyl​seryl​glutamyl​threonyl​histidyl​threonyl​glutamyl​leucyl​valyl​isoleucyl​lysyl​glutamyl​alanyl​aspartyl​arginyl​glycyl​aspartyl​seryl​glycyl​threonyl​tyrosyl​aspartyl​leucyl​valyl​leucyl​glutamyl​asparaginyl​lysyl​cysteinyl​glycyl​lysyl​lysyl​alanyl​valyl​tyrosyl​isoleucyl​lysyl​valyl​arginyl​valyl​isoleucyl​glycyl​seryl​prolyl​asparaginyl​seryl​prolyl​glutamyl​glycyl​prolyl​leucyl​glutamyl​tyrosyl​aspartyl​aspartyl​isoleucyl​glutaminyl​valyl​arginyl​seryl​valyl​arginyl​valyl​seryl​tryptophyl​arginyl​prolyl​prolyl​alanyl​aspartyl​aspartyl​glycyl​glycyl​alanyl​aspartyl​isoleucyl​leucyl​glycyl​tyrosyl​isoleucyl​leucyl​glutamyl​arginyl​arginyl​glutamyl​valyl​prolyl​lysyl​alanyl​alanyl​tryptophyl​tyrosyl​threonyl​isoleucyl​aspartyl​seryl​arginyl​valyl​arginyl​glycyl​threonyl​seryl​leucyl​valyl​valyl​lysyl​glycyl​leucyl​lysyl​glutamyl​asparaginyl​valyl​glutamyl​tyrosyl​histidyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​seryl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​glutaminyl​phenyl​alanyl​glycyl​isoleucyl​seryl​lysyl​prolyl​leucyl​lysyl​seryl​glutamyl​glutamyl​prolyl​valyl​threonyl​prolyl​lysyl​threonyl​prolyl​leucyl​asparaginyl​prolyl​prolyl​glutamyl​prolyl​prolyl​seryl​asparaginyl​prolyl​prolyl​glutamyl​valyl​leucyl​aspartyl​valyl​threonyl​lysyl​seryl​seryl​valyl​seryl​leucyl​seryl​tryptophyl​seryl​arginyl​prolyl​lysyl​aspartyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​arginyl​valyl​threonyl​glycyl​tyrosyl​tyrosyl​isoleucyl​glutamyl​arginyl​lysyl​glutamyl​threonyl​seryl​threonyl​aspartyl​lysyl​valyl​valyl​arginyl​histidyl​asparaginyl​lysyl​threonyl​glutaminyl​isoleucyl​threonyl​threonyl​threonyl​methionyl​tyrosyl​threonyl​valyl​threonyl​glycyl​leucyl​valyl​prolyl​aspartyl​alanyl​glutamyl​tyrosyl​glutaminyl​phenyl​alanyl​arginyl​isoleucyl​isoleucyl​alanyl​glutaminyl​asparaginyl​aspartyl​valyl​glycyl​leucyl​seryl​glutamyl​threonyl​seryl​prolyl​alanyl​seryl​glutamyl​prolyl​valyl​valyl​cysteinyl​lysyl​aspartyl​prolyl​phenyl​alanyl​aspartyl​lysyl​prolyl​seryl​glutaminyl​prolyl​glycyl​glutamyl​leucyl​glutamyl​isoleucyl​leucyl​seryl​isoleucyl​seryl​lysyl​aspartyl​seryl​valyl​threonyl​leucyl​glutaminyl​tryptophyl​glutamyl​lysyl​prolyl​glutamyl​cysteinyl​aspartyl​glycyl​glycyl​lysyl​glutamyl​isoleucyl​leucyl​glycyl​tyrosyl​tryptophyl​valyl​glutamyl​tyrosyl​arginyl​glutaminyl​seryl​glycyl​aspartyl​seryl​alanyl​tryptophyl​lysyl​lysyl​seryl​asparaginyl​lysyl​glutamyl​arginyl​isoleucyl​lysyl​aspartyl​lysyl​glutaminyl​phenyl​alanyl​threonyl​isoleucyl​glycyl​glycyl​leucyl​leucyl​glutamyl​alanyl​threonyl​glutamyl​tyrosyl​glutamyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​phenyl​alanyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​glutamyl​threonyl​glycyl​leucyl​seryl​arginyl​prolyl​arginyl​arginyl​threonyl​alanyl​methionyl​seryl​isoleucyl​lysyl​threonyl​lysyl​leucyl​threonyl​seryl​glycyl​glutamyl​alanyl​prolyl​glycyl​isoleucyl​arginyl​lysyl​glutamyl​methionyl​lysyl​aspartyl​valyl​threonyl​threonyl​lysyl​leucyl​glycyl​glutamyl​alanyl​alanyl​glutaminyl​leucyl​seryl​cysteinyl​glutaminyl​isoleucyl​valyl​glycyl​arginyl​prolyl​leucyl​prolyl​aspartyl​isoleucyl​lysyl​tryptophyl​tyrosyl​arginyl​phenyl​alanyl​glycyl​lysyl​glutamyl​leucyl​isoleucyl​glutaminyl​seryl​arginyl​lysyl​tyrosyl​lysyl​methionyl​seryl​seryl​aspartyl​glycyl​arginyl​threonyl​histidyl​threonyl​leucyl​threonyl​valyl​methionyl​threonyl​glutamyl​glutamyl​glutaminyl​glutamyl​aspartyl​glutamyl​glycyl​valyl​tyrosyl​threonyl​cysteinyl​isoleucyl​alanyl​threonyl​asparaginyl​glutamyl​valyl​glycyl​glutamyl​valyl​glutamyl​threonyl​seryl​seryl​lysyl​leucyl​leucyl​leucyl​glutaminyl​alanyl​threonyl​prolyl​glutaminyl​phenyl​alanyl​histidyl​prolyl​glycyl​tyrosyl​prolyl​leucyl​lysyl​glutamyl​lysyl​tyrosyl​tyrosyl​glycyl​alanyl​valyl​glycyl​seryl​threonyl​leucyl​arginyl​leucyl​histidyl​valyl​methionyl​tyrosyl​isoleucyl​glycyl​arginyl​prolyl​valyl​prolyl​alanyl​methionyl​threonyl​tryptophyl​phenyl​alanyl​histidyl​glycyl​glutaminyl​lysyl​leucyl​leucyl​glutaminyl​asparaginyl​seryl​glutamyl​asparaginyl​isoleucyl​threonyl​isoleucyl​glutamyl​asparaginyl​threonyl​glutamyl​histidyl​tyrosyl​threonyl​histidyl​leucyl​valyl​methionyl​lysyl​asparaginyl​valyl​glutaminyl​arginyl​lysyl​threonyl​histidyl​alanyl​glycyl​lysyl​tyrosyl​lysyl​valyl​glutaminyl​leucyl​seryl​asparaginyl​valyl​phenyl​alanyl​glycyl​threonyl​valyl​aspartyl​alanyl​isoleucyl​leucyl​aspartyl​valyl​glutamyl​isoleucyl​glutaminyl​aspartyl​lysyl​prolyl​aspartyl​lysyl​prolyl​threonyl​glycyl​prolyl​isoleucyl​valyl​isoleucyl​glutamyl​alanyl​leucyl​leucyl​lysyl​asparaginyl​seryl​alanyl​valyl​isoleucyl​seryl​tryptophyl​lysyl​prolyl​prolyl​alanyl​aspartyl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​tryptophyl​isoleucyl​threonyl​asparaginyl​tyrosyl​valyl​valyl​glutamyl​lysyl​cysteinyl​glutamyl​alanyl​lysyl​glutamyl​glycyl​alanyl​glutamyl​tryptophyl​glutaminyl​leucyl​valyl​seryl​seryl​alanyl​isoleucyl​seryl​valyl​threonyl​threonyl​cysteinyl​arginyl​isoleucyl​valyl​asparaginyl​leucyl​threonyl​glutamyl​asparaginyl​alanyl​glycyl​tyrosyl​tyrosyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​seryl​alanyl​glutaminyl​asparaginyl​threonyl​phenyl​alanyl​glycyl​isoleucyl​seryl​aspartyl​prolyl​leucyl​glutamyl​valyl​seryl​seryl​valyl​valyl​isoleucyl​isoleucyl​lysyl​seryl​prolyl​phenyl​alanyl​glutamyl​lysyl​prolyl​glycyl​alanyl​prolyl​glycyl​lysyl​prolyl​threonyl​isoleucyl​threonyl​alanyl​valyl​threonyl​lysyl​aspartyl​seryl​cysteinyl​valyl​valyl​alanyl​tryptophyl​lysyl​prolyl​prolyl​alanyl​seryl​aspartyl​glycyl​glycyl​alanyl​lysyl​isoleucyl​arginyl​asparaginyl​tyrosyl​tyrosyl​leucyl​glutamyl​lysyl​arginyl​glutamyl​lysyl​lysyl​glutaminyl​asparaginyl​lysyl​tryptophyl​isoleucyl​seryl​valyl​threonyl​threonyl​glutamyl​glutamyl​isoleucyl​arginyl​glutamyl​threonyl​valyl​phenyl​alanyl​seryl​valyl​lysyl​asparaginyl​leucyl​isoleucyl​glutamyl​glycyl​leucyl​glutamyl​tyrosyl​glutamyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​lysyl​cysteinyl​glutamyl​asparaginyl​leucyl​glycyl​glycyl​glutamyl​seryl​glutamyl​tryptophyl​seryl​glutamyl​isoleucyl​seryl​glutamyl​prolyl​isoleucyl​threonyl​prolyl​lysyl​seryl​aspartyl​valyl​prolyl​isoleucyl​glutaminyl​alanyl​prolyl​histidyl​phenyl​alanyl​lysyl​glutamyl​glutamyl​leucyl​arginyl​asparaginyl​leucyl​asparaginyl​valyl​arginyl​tyrosyl​glutaminyl​seryl​asparaginyl​alanyl​threonyl​leucyl​valyl​cysteinyl​lysyl​valyl​threonyl​glycyl​histidyl​prolyl​lysyl​prolyl​isoleucyl​valyl​lysyl​tryptophyl​tyrosyl​arginyl​glutaminyl​glycyl​lysyl​glutamyl​isoleucyl​isoleucyl​alanyl​aspartyl​glycyl​leucyl​lysyl​tyrosyl​arginyl​isoleucyl​glutaminyl​glutamyl​phenyl​alanyl​lysyl​glycyl​glycyl​tyrosyl​histidyl​glutaminyl​leucyl​isoleucyl​isoleucyl​alanyl​seryl​valyl​threonyl​aspartyl​aspartyl​aspartyl​alanyl​threonyl​valyl​tyrosyl​glutaminyl​valyl​arginyl​alanyl​threonyl​asparaginyl​glutaminyl​glycyl​glycyl​seryl​valyl​seryl​glycyl​threonyl​alanyl​seryl​leucyl​glutamyl​valyl​glutamyl​valyl​prolyl​alanyl​lysyl​isoleucyl​histidyl​leucyl​prolyl​lysyl​threonyl​leucyl​glutamyl​glycyl​methionyl​glycyl​alanyl​valyl​histidyl​alanyl​leucyl​arginyl​glycyl​glutamyl​valyl​valyl​seryl​isoleucyl​lysyl​isoleucyl​prolyl​phenyl​alanyl​seryl​glycyl​lysyl​prolyl​aspartyl​prolyl​valyl​isoleucyl​threonyl​tryptophyl​glutaminyl​lysyl​glycyl​glutaminyl​aspartyl​leucyl​isoleucyl​aspartyl​asparaginyl​asparaginyl​glycyl​histidyl​tyrosyl​glutaminyl​valyl​isoleucyl​valyl​threonyl​arginyl​seryl​phenyl​alanyl​threonyl​seryl​leucyl​valyl​phenyl​alanyl​prolyl​asparaginyl​glycyl​valyl​glutamyl​arginyl​lysyl​aspartyl​alanyl​glycyl​phenyl​alanyl​tyrosyl​valyl​valyl​cysteinyl​alanyl​lysyl​asparaginyl​arginyl​phenyl​alanyl​glycyl​isoleucyl​aspartyl​glutaminyl​lysyl​threonyl​valyl​glutamyl​leucyl​aspartyl​valyl​alanyl​aspartyl​valyl​prolyl​aspartyl​prolyl​prolyl​arginyl​glycyl​valyl​lysyl​valyl​seryl​aspartyl​alanyl​seryl​arginyl​aspartyl​seryl​valyl​asparaginyl​leucyl​threonyl​tryptophyl​threonyl​glutamyl​prolyl​alanyl​seryl​aspartyl​glycyl​glycyl​seryl​lysyl​isoleucyl​threonyl​asparaginyl​tyrosyl​isoleucyl​valyl​glutamyl​lysyl​cysteinyl​alanyl​threonyl​threonyl​alanyl​glutamyl​arginyl​tryptophyl​leucyl​arginyl​valyl​glycyl​glutaminyl​alanyl​arginyl​glutamyl​threonyl​arginyl​tyrosyl​threonyl​valyl​isoleucyl​asparaginyl​leucyl​phenyl​alanyl​glycyl​lysyl​threonyl​seryl​tyrosyl​glutaminyl​phenyl​alanyl​arginyl​valyl​isoleucyl​alanyl​glutamyl​asparaginyl​lysyl​phenyl​alanyl​glycyl​leucyl​seryl​lysyl​prolyl​seryl​glutamyl​prolyl​seryl​glutamyl​prolyl​threonyl​isoleucyl​threonyl​lysyl​glutamyl​aspartyl​lysyl​threonyl​arginyl​alanyl​methionyl​asparaginyl​tyrosyl​aspartyl​glutamyl​glutamyl​valyl​aspartyl​glutamyl​threonyl​arginyl​glutamyl​valyl​seryl​methionyl​threonyl​lysyl​alanyl​seryl​histidyl​seryl​seryl​threonyl​lysyl​glutamyl​leucyl​tyrosyl​glutamyl​lysyl​tyrosyl​methionyl​isoleucyl​alanyl​glutamyl​aspartyl​leucyl​glycyl​arginyl​glycyl​glutamyl​phenyl​alanyl​glycyl​isoleucyl​valyl​histidyl​arginyl​cysteinyl​valyl​glutamyl​threonyl​seryl​seryl​lysyl​lysyl​threonyl​tyrosyl​methionyl​alanyl​lysyl​phenyl​alanyl​valyl​lysyl​valyl​lysyl​glycyl​threonyl​aspartyl​glutaminyl​valyl​leucyl​valyl​lysyl​lysyl​glutamyl​isoleucyl​seryl​isoleucyl​leucyl​asparaginyl​isoleucyl​alanyl​arginyl​histidyl​arginyl​asparaginyl​isoleucyl​leucyl​histidyl​leucyl​histidyl​glutamyl​seryl​phenyl​alanyl​glutamyl​seryl​methionyl​glutamyl​glutamyl​leucyl​valyl​methionyl​isoleucyl​phenyl​alanyl​glutamyl​phenyl​alanyl​isoleucyl​seryl​glycyl​leucyl​aspartyl​isoleucyl​phenyl​alanyl​glutamyl​arginyl​isoleucyl​asparaginyl​threonyl​seryl​alanyl​phenyl​alanyl​glutamyl​leucyl​asparaginyl​glutamyl​arginyl​glutamyl​isoleucyl​valyl​seryl​tyrosyl​valyl​histidyl​glutaminyl​valyl​cysteinyl​glutamyl​alanyl​leucyl​glutaminyl​phenyl​alanyl​leucyl​histidyl​seryl​histidyl​asparaginyl​isoleucyl​glycyl​histidyl​phenyl​alanyl​aspartyl​isoleucyl​arginyl​prolyl​glutamyl​asparaginyl​isoleucyl​isoleucyl​tyrosyl​glutaminyl​threonyl​arginyl​arginyl​seryl​seryl​threonyl​isoleucyl​lysyl​isoleucyl​isoleucyl​glutamyl​phenyl​alanyl​glycyl​glutaminyl​alanyl​arginyl​glutaminyl​leucyl​lysyl​prolyl​glycyl​aspartyl​asparaginyl​phenyl​alanyl​arginyl​leucyl​leucyl​phenyl​alanyl​threonyl​alanyl​prolyl​glutamyl​tyrosyl​tyrosyl​alanyl​prolyl​glutamyl​valyl​histidyl​glutaminyl​histidyl​aspartyl​valyl​valyl​seryl​threonyl​alanyl​threonyl​aspartyl​methionyl​tryptophyl​seryl​leucyl​glycyl​threonyl​leucyl​valyl​tyrosyl​valyl​leucyl​leucyl​seryl​glycyl​isoleucyl​asparaginyl​prolyl​phenyl​alanyl​leucyl​alanyl​glutamyl​threonyl​asparaginyl​glutaminyl​glutaminyl​isoleucyl​isoleucyl​glutamyl​asparaginyl​isoleucyl​methionyl​asparaginyl​alanyl​glutamyl​tyrosyl​threonyl​phenyl​alanyl​aspartyl​glutamyl​glutamyl​alanyl​phenyl​alanyl​lysyl​glutamyl​isoleucyl​seryl​isoleucyl​glutamyl​alanyl​methionyl​aspartyl​phenyl​alanyl​valyl​aspartyl​arginyl​leucyl​leucyl​valyl​lysyl​glutamyl​arginyl​lysyl​seryl​arginyl​methionyl​threonyl​alanyl​seryl​glutamyl​alanyl​leucyl​glutaminyl​histidyl​prolyl​tryptophyl​leucyl​lysyl​glutaminyl​lysyl​isoleucyl​glutamyl​arginyl​valyl​seryl​threonyl​lysyl​valyl​isoleucyl​arginyl​threonyl​leucyl​lysyl​histidyl​arginyl​arginyl​tyrosyl​tyrosyl​histidyl​threonyl​leucyl​isoleucyl​lysyl​lysyl​aspartyl​leucyl​asparaginyl​methionyl​valyl​valyl​seryl​alanyl​alanyl​arginyl​isoleucyl​seryl​cysteinyl​glycyl​glycyl​alanyl​isoleucyl​arginyl​seryl​glutaminyl​lysyl​glycyl​valyl​seryl​valyl​alanyl​lysyl​valyl​lysyl​valyl​alanyl​seryl​isoleucyl​glutamyl​isoleucyl​glycyl​prolyl​valyl​seryl​glycyl​glutaminyl​isoleucyl​methionyl​histidyl​alanyl​valyl​glycyl​glutamyl​glutamyl​glycyl​glycyl​histidyl​valyl​lysyl​tyrosyl​valyl​cysteinyl​lysyl​isoleucyl​glutamyl​asparaginyl​tyrosyl​aspartyl​glutaminyl​seryl​threonyl​glutaminyl​valyl​threonyl​tryptophyl​tyrosyl​phenyl​alanyl​glycyl​valyl​arginyl​glutaminyl​leucyl​glutamyl​asparaginyl​seryl​glutamyl​lysyl​tyrosyl​glutamyl​isoleucyl​threonyl​tyrosyl​glutamyl​aspartyl​glycyl​valyl​alanyl​isoleucyl​leucyl​tyrosyl​valyl​lysyl​aspartyl​isoleucyl​threonyl​lysyl​leucyl​aspartyl​aspartyl​glycyl​threonyl​tyrosyl​arginyl​cysteinyl​lysyl​valyl​valyl​asparaginyl​aspartyl​tyrosyl​glycyl​glutamyl​aspartyl​seryl​seryl​tyrosyl​alanyl​glutamyl​leucyl​phenyl​alanyl​valyl​lysyl​glycyl​valyl​arginyl​glutamyl​valyl​tyrosyl​aspartyl​tyrosyl​tyrosyl​cysteinyl​arginyl​arginyl​threonyl​methionyl​lysyl​lysyl​isoleucyl​lysyl​arginyl​arginyl​threonyl​aspartyl​threonyl​methionyl​arginyl​leucyl​leucyl​glutamyl​arginyl​prolyl​prolyl​glutamyl​phenyl​alanyl​threonyl​leucyl​prolyl​leucyl​tyrosyl​asparaginyl​lysyl​threonyl​alanyl​tyrosyl​valyl​glycyl​glutamyl​asparaginyl​valyl​arginyl​phenyl​alanyl​glycyl​valyl​threonyl​isoleucyl​threonyl​valyl​histidyl​prolyl​glutamyl​prolyl​histidyl​valyl​threonyl​tryptophyl​tyrosyl​lysyl​seryl​glycyl​glutaminyl​lysyl​isoleucyl​lysyl​prolyl​glycyl​aspartyl​asparaginyl​aspartyl​lysyl​lysyl​tyrosyl​threonyl​phenyl​alanyl​glutamyl​seryl​aspartyl​lysyl​glycyl​leucyl​tyrosyl​glutaminyl​leucyl​threonyl​isoleucyl​asparaginyl​seryl​valyl​threonyl​threonyl​aspartyl​aspartyl​aspartyl​alanyl​glutamyl​tyrosyl​threonyl​valyl​valyl​alanyl​arginyl​asparaginyl​lysyl​tyrosyl​glycyl​glutamyl​aspartyl​seryl​cysteinyl​lysyl​alanyl​lysyl​leucyl​threonyl​valyl​threonyl​leucyl​histidyl​prolyl​prolyl​prolyl​threonyl​aspartyl​seryl​threonyl​leucyl​arginyl​prolyl​methionyl​phenyl​alanyl​lysyl​arginyl​leucyl​leucyl​alanyl​asparaginyl​alanyl​glutamyl​cysteinyl​glutaminyl​glutamyl​glycyl​glutaminyl​seryl​valyl​cysteinyl​phenyl​alanyl​glutamyl​isoleucyl​arginyl​valyl​seryl​glycyl​isoleucyl​prolyl​prolyl​prolyl​threonyl​leucyl​lysyl​tryptophyl​glutamyl​lysyl​aspartyl​glycyl​glutaminyl​prolyl​leucyl​seryl​leucyl​glycyl​prolyl​asparaginyl​isoleucyl​glutamyl​isoleucyl​isoleucyl​histidyl​glutamyl​glycyl​leucyl​aspartyl​tyrosyl​tyrosyl​alanyl​leucyl​histidyl​isoleucyl​arginyl​aspartyl​threonyl​leucyl​prolyl​glutamyl​aspartyl​threonyl​glycyl​tyrosyl​tyrosyl​arginyl​valyl​threonyl​alanyl​threonyl​asparaginyl​threonyl​alanyl​glycyl​seryl​threonyl​seryl​cysteinyl​glutaminyl​alanyl​histidyl​leucyl​glutaminyl​valyl​glutamyl​arginyl​leucyl​arginyl​tyrosyl​lysyl​lysyl​glutaminyl​glutamyl​phenyl​alanyl​lysyl​seryl​lysyl​glutamyl​glutamyl​histidyl​glutamyl​arginyl​histidyl​valyl​glutaminyl​lysyl​glutaminyl​isoleucyl​aspartyl​lysyl​threonyl​leucyl​arginyl​methionyl​alanyl​glutamyl​isoleucyl​leucyl​seryl​glycyl​threonyl​glutamyl​seryl​valyl​prolyl​leucyl​threonyl​glutaminyl​valyl​alanyl​lysyl​glutamyl​alanyl​leucyl​arginyl​glutamyl​alanyl​alanyl​valyl​leucyl​tyrosyl​lysyl​prolyl​alanyl​valyl​seryl​threonyl​lysyl​threonyl​valyl​lysyl​glycyl​glutamyl​phenyl​alanyl​arginyl​leucyl​glutamyl​isoleucyl​glutamyl​glutamyl​lysyl​lysyl​glutamyl​glutamyl​arginyl​lysyl​leucyl​arginyl​methionyl​prolyl​tyrosyl​aspartyl​valyl​prolyl​glutamyl​prolyl​arginyl​lysyl​tyrosyl​lysyl​glutaminyl​threonyl​threonyl​isoleucyl​glutamyl​glutamyl​aspartyl​glutaminyl​arginyl​isoleucyl​lysyl​glutaminyl​phenyl​alanyl​valyl​prolyl​methionyl​seryl​aspartyl​methionyl​lysyl​tryptophyl​tyrosyl​lysyl​lysyl​isoleucyl​arginyl​aspartyl​glutaminyl​tyrosyl​glutamyl​methionyl​prolyl​glycyl​lysyl​leucyl​aspartyl​arginyl​valyl​valyl​glutaminyl​lysyl​arginyl​prolyl​lysyl​arginyl​isoleucyl​arginyl​leucyl​seryl​arginyl​tryptophyl​glutamyl​glutaminyl​phenyl​alanyl​tyrosyl​valyl​methionyl​prolyl​leucyl​prolyl​arginyl​isoleucyl​threonyl​aspartyl​glutaminyl​tyrosyl​arginyl​prolyl​lysyl​tryptophyl​arginyl​isoleucyl​prolyl​lysyl​leucyl​seryl​glutaminyl​aspartyl​aspartyl​leucyl​glutamyl​isoleucyl​valyl​arginyl​prolyl​alanyl​arginyl​arginyl​arginyl​threonyl​prolyl​seryl​prolyl​aspartyl​tyrosyl​aspartyl​phenyl​alanyl​tyrosyl​tyrosyl​arginyl​prolyl​arginyl​arginyl​arginyl​seryl​leucyl​glycyl​aspartyl​isoleucyl​seryl​aspartyl​glutamyl​glutamyl​leucyl​leucyl​leucyl​prolyl​isoleucyl​aspartyl​aspartyl​tyrosyl​leucyl​alanyl​methionyl​lysyl​arginyl​threonyl​glutamyl​glutamyl​glutamyl​arginyl​leucyl​arginyl​leucyl​glutamyl​glutamyl​glutamyl​leucyl​glutamyl​leucyl​glycyl​phenyl​alanyl​seryl​alanyl​seryl​prolyl​prolyl​seryl​arginyl​seryl​prolyl​prolyl​histidyl​phenyl​alanyl​glutamyl​leucyl​seryl​seryl​leucyl​arginyl​tyrosyl​seryl​seryl​prolyl​glutaminyl​alanyl​histidyl​valyl​lysyl​valyl​glutamyl​glutamyl​threonyl​arginyl​lysyl​asparaginyl​phenyl​alanyl​arginyl​tyrosyl​seryl​threonyl​tyrosyl​histidyl​isoleucyl​prolyl​threonyl​lysyl​alanyl​glutamyl​alanyl​seryl​threonyl​seryl​tyrosyl​alanyl​glutamyl​leucyl​arginyl​glutamyl​arginyl​histidyl​alanyl​glutaminyl​alanyl​alanyl​tyrosyl​arginyl​glutaminyl​prolyl​lysyl​glutaminyl​arginyl​glutaminyl​arginyl​isoleucyl​methionyl​alanyl​glutamyl​arginyl​glutamyl​aspartyl​glutamyl​glutamyl​leucyl​leucyl​arginyl​prolyl​valyl​threonyl​threonyl​threonyl​glutaminyl​histidyl​leucyl​seryl​glutamyl​tyrosyl​lysyl​seryl​glutamyl​leucyl​aspartyl​phenyl​alanyl​methionyl​seryl​lysyl​glutamyl​glutamyl​lysyl​seryl​arginyl​lysyl​lysyl​seryl​arginyl​arginyl​glutaminyl​arginyl​glutamyl​valyl​threonyl​glutamyl​isoleucyl​threonyl​glutamyl​isoleucyl​glutamyl​glutamyl​glutamyl​tyrosyl​glutamyl​isoleucyl​seryl​lysyl​histidyl​alanyl​glutaminyl​arginyl​glutamyl​seryl​seryl​seryl​seryl​alanyl​seryl​arginyl​leucyl​leucyl​arginyl​arginyl​arginyl​arginyl​seryl​leucyl​seryl​prolyl​threonyl​tyrosyl​isoleucyl​glutamyl​leucyl​methionyl​arginyl​prolyl​valyl​seryl​glutamyl​leucyl​isoleucyl​arginyl​seryl​arginyl​prolyl​glutaminyl​prolyl​alanyl​glutamyl​glutamyl​tyrosyl​glutamyl​aspartyl​aspartyl​threonyl​glutamyl​arginyl​arginyl​seryl​prolyl​threonyl​prolyl​glutamyl​arginyl​threonyl​arginyl​prolyl​arginyl​seryl​prolyl​seryl​prolyl​valyl​seryl​seryl​glutamyl​arginyl​seryl​leucyl​seryl​arginyl​phenyl​alanyl​glutamyl​arginyl​seryl​alanyl​arginyl​phenyl​alanyl​aspartyl​isoleucyl​phenyl​alanyl​seryl​arginyl​tyrosyl​glutamyl​seryl​methionyl​lysyl​alanyl​alanyl​leucyl​lysyl​threonyl​glutaminyl​lysyl​threonyl​seryl​glutamyl​arginyl​lysyl​tyrosyl​glutamyl​valyl​leucyl​seryl​glutaminyl​glutaminyl​prolyl​phenyl​alanyl​threonyl​leucyl​aspartyl​histidyl​alanyl​prolyl​arginyl​isoleucyl​threonyl​leucyl​arginyl​methionyl​arginyl​seryl​histidyl​arginyl​valyl​prolyl​cysteinyl​glycyl​glutaminyl​asparaginyl​threonyl​arginyl​phenyl​alanyl​isoleucyl​leucyl​asparaginyl​valyl​glutaminyl​seryl​lysyl​prolyl​threonyl​alanyl​glutamyl​valyl​lysyl​tryptophyl​tyrosyl​histidyl​asparaginyl​glycyl​valyl​glutamyl​leucyl​glutaminyl​glutamyl​seryl​seryl​lysyl​isoleucyl​histidyl​tyrosyl​threonyl​asparaginyl​threonyl​seryl​glycyl​valyl​leucyl​threonyl​leucyl​glutamyl​isoleucyl​leucyl​aspartyl​cysteinyl​histidyl​threonyl​aspartyl​aspartyl​seryl​glycyl​threonyl​tyrosyl​arginyl​alanyl​valyl​cysteinyl​threonyl​asparaginyl​tyrosyl​lysyl​glycyl​glutamyl​alanyl​seryl​aspartyl​tyrosyl​alanyl​threonyl​leucyl​aspartyl​valyl​threonyl​glycyl​glycyl​aspartyl​tyrosyl​threonyl​threonyl​tyrosyl​alanyl​seryl​glutaminyl​arginyl​arginyl​aspartyl​glutamyl​glutamyl​valyl​prolyl​arginyl​seryl​valyl​phenyl​alanyl​prolyl​glutamyl​leucyl​threonyl​arginyl​threonyl​glutamyl​alanyl​tyrosyl​alanyl​valyl​prolyl​seryl​phenyl​alanyl​lysyl​lysyl​threonyl​seryl​glutamyl​methionyl​glutamyl​alanyl​seryl​seryl​seryl​valyl​arginyl​glutamyl​valyl​lysyl​seryl​glutaminyl​methionyl​threonyl​glutamyl​threonyl​arginyl​glutamyl​seryl​leucyl​seryl​seryl​tyrosyl​glutamyl​histidyl​seryl​alanyl​seryl​alanyl​glutamyl​methionyl​lysyl​seryl​alanyl​alanyl​leucyl​glutamyl​glutamyl​lysyl​seryl​leucyl​glutamyl​glutamyl​lysyl​seryl​threonyl​threonyl​arginyl​lysyl​isoleucyl​lysyl​threonyl​threonyl​leucyl​alanyl​alanyl​arginyl​isoleucyl​leucyl​threonyl​lysyl​prolyl​arginyl​seryl​methionyl​threonyl​valyl​tyrosyl​glutamyl​glycyl​glutamyl​seryl​alanyl​arginyl​phenyl​alanyl​seryl​cysteinyl​aspartyl​threonyl​aspartyl​glycyl​glutamyl​prolyl​valyl​prolyl​threonyl​valyl​threonyl​tryptophyl​leucyl​arginyl​lysyl​glycyl​glutaminyl​valyl​leucyl​seryl​threonyl​seryl​alanyl​arginyl​histidyl​glutaminyl​valyl​threonyl​threonyl​threonyl​lysyl​tyrosyl​lysyl​seryl​threonyl​phenyl​alanyl​glutamyl​isoleucyl​seryl​seryl​valyl​glutaminyl​alanyl​seryl​aspartyl​glutamyl​glycyl​asparaginyl​tyrosyl​seryl​valyl​valyl​valyl​glutamyl​asparaginyl​seryl​glutamyl​glycyl​lysyl​glutaminyl​glutamyl​alanyl​glutamyl​phenyl​alanyl​threonyl​leucyl​threonyl​isoleucyl​glutaminyl​lysyl​alanyl​arginyl​valyl​threonyl​glutamyl​lysyl​alanyl​valyl​threonyl​seryl​prolyl​prolyl​arginyl​valyl​lysyl​seryl​prolyl​glutamyl​prolyl​arginyl​valyl​lysyl​seryl​prolyl​glutamyl​alanyl​valyl​lysyl​seryl​prolyl​lysyl​arginyl​valyl​lysyl​seryl​prolyl​glutamyl​prolyl​seryl​histidyl​prolyl​lysyl​alanyl​valyl​seryl​prolyl​threonyl​glutamyl​threonyl​lysyl​prolyl​threonyl​prolyl​arginyl​glutamyl​lysyl​valyl​glutaminyl​histidyl​leucyl​prolyl​valyl​seryl​alanyl​prolyl​prolyl​lysyl​isoleucyl​threonyl​glutaminyl​phenyl​alanyl​leucyl​lysyl​alanyl​glutamyl​alanyl​seryl​lysyl​glutamyl​isoleucyl​alanyl​lysyl​leucyl​threonyl​cysteinyl​valyl​valyl​glutamyl​seryl​seryl​valyl​leucyl​arginyl​alanyl​lysyl​glutamyl​valyl​threonyl​tryptophyl​tyrosyl​lysyl​aspartyl​glycyl​lysyl​lysyl​leucyl​lysyl​glutamyl​asparaginyl​glycyl​histidyl​phenyl​alanyl​glutaminyl​phenyl​alanyl​histidyl​tyrosyl​seryl​alanyl​aspartyl​glycyl​threonyl​tyrosyl​glutamyl​leucyl​lysyl​isoleucyl​asparaginyl​asparaginyl​leucyl​threonyl​glutamyl​seryl​aspartyl​glutaminyl​glycyl​glutamyl​tyrosyl​valyl​cysteinyl​glutamyl​isoleucyl​seryl​glycyl​glutamyl​glycyl​glycyl​threonyl​seryl​lysyl​threonyl​asparaginyl​leucyl​glutaminyl​phenyl​alanyl​methionyl​glycyl​glutaminyl​alanyl​phenyl​alanyl​lysyl​seryl​isoleucyl​histidyl​glutamyl​lysyl​valyl​seryl​lysyl​isoleucyl​seryl​glutamyl​threonyl​lysyl​lysyl​seryl​aspartyl​glutaminyl​lysyl​threonyl​threonyl​glutamyl​seryl​threonyl​valyl​threonyl​arginyl​lysyl​threonyl​glutamyl​prolyl​lysyl​alanyl​prolyl​glutamyl​prolyl​isoleucyl​seryl​seryl​lysyl​prolyl​valyl​isoleucyl​valyl​threonyl​glycyl​leucyl​glutaminyl​aspartyl​threonyl​threonyl​valyl​seryl​seryl​aspartyl​seryl​valyl​alanyl​lysyl​phenyl​alanyl​alanyl​valyl​lysyl​alanyl​threonyl​glycyl​glutamyl​prolyl​arginyl​prolyl​threonyl​alanyl​isoleucyl​tryptophyl​threonyl​lysyl​aspartyl​glycyl​lysyl​alanyl​isoleucyl​threonyl​glutaminyl​glycyl​glycyl​lysyl​tyrosyl​lysyl​leucyl​seryl​glutamyl​aspartyl​lysyl​glycyl​glycyl​phenyl​alanyl​phenyl​alanyl​leucyl​glutamyl​isoleucyl​histidyl​lysyl​threonyl​aspartyl​threonyl​seryl​aspartyl​seryl​glycyl​leucyl​tyrosyl​threonyl​cysteinyl​threonyl​valyl​lysyl​asparaginyl​seryl​alanyl​glycyl​seryl​valyl​seryl​seryl​seryl​cysteinyl​lysyl​leucyl​threonyl​isoleucyl​lysyl​alanyl​isoleucyl​lysyl​aspartyl​threonyl​glutamyl​alanyl​glutaminyl​lysyl​valyl​seryl​threonyl​glutaminyl​lysyl​threonyl​seryl​glutamyl​isoleucyl​threonyl​prolyl​glutaminyl​lysyl​lysyl​alanyl​valyl​valyl​glutaminyl​glutamyl​glutamyl​isoleucyl​seryl​glutaminyl​lysyl​alanyl​leucyl​arginyl​seryl​glutamyl​glutamyl​isoleucyl​lysyl​methionyl​seryl​glutamyl​alanyl​lysyl​seryl​glutaminyl​glutamyl​lysyl​leucyl​alanyl​leucyl​lysyl​glutamyl​glutamyl​alanyl​seryl​lysyl​valyl​leucyl​isoleucyl​seryl​glutamyl​glutamyl​valyl​lysyl​lysyl​seryl​alanyl​alanyl​threonyl​seryl​leucyl​glutamyl​lysyl​seryl​isoleucyl​valyl​histidyl​glutamyl​glutamyl​isoleucyl​threonyl​lysyl​threonyl​seryl​glutaminyl​alanyl​seryl​glutamyl​glutamyl​valyl​arginyl​threonyl​histidyl​alanyl​glutamyl​isoleucyl​lysyl​alanyl​phenyl​alanyl​seryl​threonyl​glutaminyl​methionyl​seryl​isoleucyl​asparaginyl​glutamyl​glycyl​glutaminyl​arginyl​leucyl​valyl​leucyl​lysyl​alanyl​asparaginyl​isoleucyl​alanyl​glycyl​alanyl​threonyl​aspartyl​valyl​lysyl​tryptophyl​valyl​leucyl​asparaginyl​glycyl​valyl​glutamyl​leucyl​threonyl​asparaginyl​seryl​glutamyl​glutamyl​tyrosyl​arginyl​tyrosyl​glycyl​valyl​seryl​glycyl​seryl​aspartyl​glutaminyl​threonyl​leucyl​threonyl​isoleucyl​lysyl​glutaminyl​alanyl​seryl​histidyl​arginyl​aspartyl​glutamyl​glycyl​isoleucyl​leucyl​threonyl​cysteinyl​isoleucyl​seryl​lysyl​threonyl​lysyl​glutamyl​glycyl​isoleucyl​valyl​lysyl​cysteinyl​glutaminyl​tyrosyl​aspartyl​leucyl​threonyl​leucyl​seryl​lysyl​glutamyl​leucyl​seryl​aspartyl​alanyl​prolyl​alanyl​phenyl​alanyl​isoleucyl​seryl​glutaminyl​prolyl​arginyl​seryl​glutaminyl​asparaginyl​isoleucyl​asparaginyl​glutamyl​glycyl​glutaminyl​asparaginyl​valyl​leucyl​phenyl​alanyl​threonyl​cysteinyl​glutamyl​isoleucyl​seryl​glycyl​glutamyl​prolyl​seryl​prolyl​glutamyl​isoleucyl​glutamyl​tryptophyl​phenyl​alanyl​lysyl​asparaginyl​asparaginyl​leucyl​prolyl​isoleucyl​seryl​isoleucyl​seryl​seryl​asparaginyl​valyl​seryl​isoleucyl​seryl​arginyl​seryl​arginyl​asparaginyl​valyl​tyrosyl​seryl​leucyl​glutamyl​isoleucyl​arginyl​asparaginyl​alanyl​seryl​valyl​seryl​aspartyl​seryl​glycyl​lysyl​tyrosyl​threonyl​isoleucyl​lysyl​alanyl​lysyl​asparaginyl​phenyl​alanyl​arginyl​glycyl​glutaminyl​cysteinyl​seryl​alanyl​threonyl​alanyl​seryl​leucyl​methionyl​valyl​leucyl​prolyl​leucyl​valyl​glutamyl​glutamyl​prolyl​seryl​arginyl​glutamyl​valyl​valyl​leucyl​arginyl​threonyl​seryl​glycyl​aspartyl​threonyl​seryl​leucyl​glutaminyl​glycyl​seryl​phenyl​alanyl​seryl​seryl​glutaminyl​seryl​valyl​glutaminyl​methionyl​seryl​alanyl​seryl​lysyl​glutaminyl​glutamyl​alanyl​seryl​phenyl​alanyl​seryl​seryl​phenyl​alanyl​seryl​seryl​seryl​seryl​alanyl​seryl​seryl​methionyl​threonyl​glutamyl​methionyl​lysyl​phenyl​alanyl​alanyl​seryl​methionyl​seryl​alanyl​glutaminyl​seryl​methionyl​seryl​seryl​methionyl​glutaminyl​glutamyl​seryl​phenyl​alanyl​valyl​glutamyl​methionyl​seryl​seryl​seryl​seryl​phenyl​alanyl​methionyl​glycyl​isoleucyl​seryl​asparaginyl​methionyl​threonyl​glutaminyl​leucyl​glutamyl​seryl​seryl​threonyl​seryl​lysyl​methionyl​leucyl​lysyl​alanyl​glycyl​isoleucyl​arginyl​glycyl​isoleucyl​prolyl​prolyl​lysyl​isoleucyl​glutamyl​alanyl​leucyl​prolyl​seryl​aspartyl​isoleucyl​seryl​isoleucyl​aspartyl​glutamyl​glycyl​lysyl​valyl​leucyl​threonyl​valyl​alanyl​cysteinyl​alanyl​phenyl​alanyl​threonyl​glycyl​glutamyl​prolyl​threonyl​prolyl​glutamyl​valyl​threonyl​tryptophyl​seryl​cysteinyl​glycyl​glycyl​arginyl​lysyl​isoleucyl​histidyl​seryl​glutaminyl​glutamyl​glutaminyl​glycyl​arginyl​phenyl​alanyl​histidyl​isoleucyl​glutamyl​asparaginyl​threonyl​aspartyl​aspartyl​leucyl​threonyl​threonyl​leucyl​isoleucyl​isoleucyl​methionyl​aspartyl​valyl​glutaminyl​lysyl​glutaminyl​aspartyl​glycyl​glycyl​leucyl​tyrosyl​threonyl​leucyl​seryl​leucyl​glycyl​asparaginyl​glutamyl​phenyl​alanyl​glycyl​seryl​aspartyl​seryl​alanyl​threonyl​valyl​asparaginyl​isoleucyl​histidyl​isoleucyl​arginyl​seryl​isoleucine

Comments On This Chapter

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
5
Comment 13 Comments
 1. dk18684

  Try saying this one five times fast

  Please complete the required fields.  Like
  Like Love Haha Wow Sad Angry
  122
  Reply 0 Replies Dec 12, 2019
 2. sofiapierce3

  ha ha

  Please complete the required fields.  Like
  Like Love Haha Wow Sad Angry
  1
  Reply 1 Reply Dec 12, 2019
  1. jackieglade

   thanks

   Please complete the required fields.   Like
   Like Love Haha Wow Sad Angry
   11
   Reply 0 Replies Jan 1, 2020
 3. EclipseCrescent

  Soooooooooooooo, how do you say it?

  Please complete the required fields.  Like
  Like Love Haha Wow Sad Angry
  292
  Reply 1 Reply Dec 12, 2019
  1. jackieglade

   i don’t know but i got it from wickipedia its supposed to say 3 and a half ours to say

   Please complete the required fields.   Like
   Like Love Haha Wow Sad Angry
   3
   Reply 2 Replies Jan 1, 2020
   1. EclipseCrescent

    Ohhhhhhhhhhhh. No wonder. You do know that Wikipedia has a lot of very fake stuff on it, right? You can’t trust that website.

    Please complete the required fields.    Like
    Like Love Haha Wow Sad Angry
    1
    Reply 1 Reply Jan 1, 2020
    1. CollisionOfFates

     True, I’ve seen this in a reliable source, too, though!

     Please complete the required fields.     Like
     Like Love Haha Wow Sad Angry
     3
     Reply 1 Reply Jan 1, 2020
     1. jackieglade

      there is a video on youtube where a guy is saying it for 3 1/2 hours

      Please complete the required fields.      Like
      Like Love Haha Wow Sad Angry
      6
   2. jackieglade

    wickipedia is very reliable

    Please complete the required fields.    Like
    Like Love Haha Wow Sad Angry
    3
    Reply 2 Replies Jan 1, 2020
    1. sofiapierce3

     yeah, wikipedia is very reliable, i think

     Please complete the required fields.     Like
     Like Love Haha Wow Sad Angry
     2
     Reply 1 Reply Jan 1, 2020
     1. EclipseCrescent

      It’s not always reliable, though.

      Please complete the required fields.      Like
      Like Love Haha Wow Sad Angry
      2
    2. thenaturalman

     It is always good to verify from multiple sources.

     Please complete the required fields.     Like
     Like Love Haha Wow Sad Angry
     2
     Reply 1 Reply Jan 1, 2020
     1. jackieglade

      i agree and i saw it from multiple sources too

      Please complete the required fields.      Like
      Like Love Haha Wow Sad Angry
      2

Similar Stories

Similar Titles